Jdi na obsah Jdi na menu
Reklama:
 Mateřská dovolená - změny od 1.1.2009

Od 1. ledna 2009 vstupuje v platnost nový zákon o nemocenském pojištění. Zatímco v roce 2008 činila maximální výše peněžité podpory v mateřství 14 370 Kč měsíčně, od příštího roku bude maximum 28 890 Kč měsíčně.

Nový zákon zvyšuje procento, podle kterého se z vyměřovacího základu peněžitá pomoc v mateřství vypočítává, z 69 % na 70 %.  Podstatné ale je, že se zvyšuje i hranice příjmu, z něhož jsou dávky vypočítávány. Dosud totiž nebyly do základu pro výpočet dávek započítávány příjmy vyšší než 24 000 Kč. Nyní se redukční hranice posouvá až na 71 000 Kč měsíčního platu.

Změna se bude týkat i mužů, kteří zůstanou s dítětem doma. Zvýší se i dávky vyplácené ženám (mužům), kteří mateřskou dovolenou nastoupí v roce2008 a v roce 2009 jim bude dobíhat. V jejich případě však dojde od nového roku  pouze k navýšení redukčních hranic na 610 a 870 Kč z původních 550 a 790 Kč. Pro přesný výpočet můžete použít kalkulačku na stránkách MPSV.

Jak se změní vyplácení mateřské

 

Měsíční hrubá mzda         PPM     2008

     PPM  2009

10 000                      6 840                      6 930
15 000                    10 230                    10 380
20 000                    12 750                    13 830
25 000                    14 370                    16 980
30 000                    14 370                    19 050
35 000                    14 370                    21 120
40 000                    14 370                    22 350
45 000                    14 370                    23 370
50 000                    14 370                    24 390
55 000                    14 370                    25 440
60 000                    14 370                    26 460
65 000                    14 370                    27 510
70 000                    14 370                    28 560
75 000                    14 370                    28 890
80 000                    14 370                    28 890

zdroj : MPSV

Od 1.1. 2009 může střídavě čerpat mateřskou dovolenou otec i matka, ale až od ukončených 6 týdnů věku dítěte.  

Nový zákon umožňuje střídání matky dítěte s jejím manželem či otcem dítěte v péči o dítě, a to na základě písemné dohody, přičemž každý z nich má při této péči o dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství po dobu a za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. Střídání se umožňuje od počátku 7. týdne ode dne porodu a četnost střídání omezena není. V případě střídání v péči o dítě se zastaví výplata peněžité pomoci v mateřství matce a začne se vyplácet tato dávka muži z jeho nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky nároku na její výplatu, a naopak.

 

 


Nástup na mateřskou
Den nástupu na mateřskou dovolenou stanoví gynekolog. Zpravidla se na ni nastupuje 6 týdnů před stanoveným termínem porodu - nejdříve však 8 týdnů. Mateřská dovolená trvá 28 týdnů - nově i pro osamělé ženy. Pokud  čekáte dvojčata, mateřská se vám prodlužuje na 37 týdnů.  Pokud do porodu nestihnete vyčerpat celých 6 týdnů, protože porod nastal před stanoveným termínem, převádí se vám nevyčerpané dny na dobu po porodu - až do dovršení 28 týdnů. Pokud však nevyčerpáte těchto 6 týdnů z jiného důvodu, máte nárok na mateřskou jen do uplynutí 22 týdnů ode dne porodu.

Mateřská dovolená nemůže být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě končit ani být přerušena před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu.

Pokud máte rizikové těhotenství, jste na neschopence a pobíráte nemocenskou, 6 týdnů před porodem přecházíte na mateřskou dovolenou a začínáte pobírat peněžitou pomoc v mateřství (PPM).


Pro stanovení výše mateřské se používá denní vyměřovací základ užívaný pro stanovení nemocenského od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Vychází se z hrubých příjmů dosažených v období 12 měsíců. Denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni nástupu na mateřskou dovolenou; pokud jste byla převedena na jinou práci z důvodu těhotenství nebo mateřství, denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni vašeho převedení na jinou práci, pokud je to pro vás výhodnější.

Výše mateřské za kalendářní den nyní činí 69 % denního vyměřovacího základu a poskytuje se za kalendářní dny. Od 1.1.2009 to bude 70% denního vyměřovacího základu.


Nárok na pobírání peněžité podpory v mateřství

mají ženy, které byly v posledních 2 letech před zahájením výplaty této dávky alespoň po dobu 270 dnů účastny nemocenského pojištění. To je součástí sociálního pojištění, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel.

Pokud pracujete jako OSVČ, je navíc potřeba, abyste se účastnila nemocenského pojištění OSVČ alespoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku před porodem a abyste zaplatila pojistné za celou dobu účasti na nemocenském pojištění včetně kalendářního měsíce předcházejícího nástupu na mateřskou dovolenou.

Ochranná lhůta
U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů.


Ukončení mateřské dovolené a nástup na rodičovskou dovolenou
Po ukončení mateřské dovolené je třeba zařídit dvě věci - u zaměstnavatele zažádat o vybrání "řádné dovolené", na kterou máte nárok - a to ihned po ukončení mateřské dovolené (jinak se nárok krátí) a zároveň zajít na sociálku, nahlásit ukončení mateřské dovolené a zažádat si o zahájení vyplácení rodičovského příspěvku.  Od ledna 2008 si lze vybrat rychlý, klasický či pomalý způsob čerpání rodičovské dovolené - viz změny v čerpání rodičovské dovolené.


Otec na rodičovské dovolené
Od ledna 2001 byl pak zaveden termín "rodičovská dovolená".  Důvodem byla snaha vytvořit rovnost mužů a žen v pracovněprávních vztazích a zajistit, aby nárok na pracovní volno z důvodu péče o dítě do tří let věku mohl vzniknout jak matce, tak i otci dítěte. Otci dítěte je zaměstnavatel povinen poskytnout na jeho žádost rodičovskou dovolenou od narození dítěte po dobu, o kterou požádá - nejdéle do 3 let věku dítěte. Otec tedy může nastoupit na rodičovskou dovolenou ihned po narození dítěte nebo navázat na péči poté, co matka dítěte vyčerpá 28 (37) týdnů dovolené mateřské.

Nově má na PPM nárok i muž, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Dohoda musí obsahovat zákonem stanovené údaje a lze ji uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku 7. týdne po porodu dítěte.


Pro výpočet této dávky i pro jejího plátce platí stejná ustanovení jako u žen.


Jste-li studentkou nebo žačkou, máte v případě těhotenství a mateřství nárok na PPM, pokud splňujete určité podmínky. Za studentku nebo žačku jste považována, pokud studujete střední, vyšší odbornou školu, odborné učeliště nebo vysokou školu či jinou formu studia, která je pro účely důchodového pojištění považována za studium na střední nebo vysoké škole. Musí jít o studium řádné a denní. Výše PPM u studentek činí od 1.1.2008 254 Kč na kalendářní den.

PPM studentkám je poskytnuta po přerušení nebo ukončení studia, nejdříve však od počátku 6.týdne před očekávaným dnem porodu, jak jej určil lékař

Vyplácení PPM - v případě, že se jedná o "velkou organizaci" (nad 25 zaměstnanců) - vyplácí PPM zaměstnavatel, v případě, že se jedná o "malou organizaci" (do 25 zaměstnanců) nebo OSVČ, peníze vyplácí příslušná správa sociálního zabezpečení.  

 


Nástup na mateřskou dovolenou z rodičovské
Pokud nastupujete na mateřskou dovolenou z rodičovské dovolené - tj. čekáte druhé (třetí) dítě - platí, že na peněžitou podporu v mateřství máte nárok, pokud na ni nastupujete do 3 let věku prvního (předcházejícího) dítěte. Pokud na mateřskou nastupujete po uplynutí delšího období a v mezičase jste nepracovala (neplatila 270 dnů nemocenské pojištění), nárok na proplácení mateřské nemáte a pobíráte rovnou rodičovský příspěvek.

 

 

Rodičovský příspěvek od 1.1.2008 je nový systém čerpání rodičovské dovolené. Lze čerpat rychlou, klasickou či pomalou verzi. Více viz Změny v čerpání rodičovské dovolené.

dítě může navštěvovat i jesle či školku v povoleném rozsahu. (dítě mladší 3 let po dobu maximálně 5 dnů v měsíci, dítě starší 3 let v rozsahu maximálně 4 hodiny denně) 

Přivýdělek při rodičovském příspěvku není omezen.

Rodičovský příspěvek lze pobírat vždy jen na jedno dítě.

 


Novela zákoníku práce umožňuje, aby rodičovskou dovolenou čerpali oba rodiče. Nárok na rodičovský příspěvek však vzniká jen jednomu z nich.

 


Po porodu si můžete zažádat ještě o "porodné" - což je jednorázová dávka - a o její čerpání lze zažádat do 1 roku od porodu. Později nárok zaniká.

 


V závěru se musím přiznat, že můj vztah ke všem úřadům je, jemně řečeno, vlažný a pokud mi dá někdo na výběr vyplnit formulář a jít s ním na sociálku nebo složit vagon uhlí, běžím okamžitě pro lopatu. Ale abych úřednicím nekřivdila, už jsem měla i štěstí a narazila na pár usměvavých a ochotných poradit. Vám všem, které papírování čeká, radím vyzbrojit se nekonečnou trpělivostí a vytrvale se ptát dokud nebudete mít úplně jasno. Bohužel už se mi stalo, že co úřednice, to jiná informace :-( Každopádně přeji hodně štěstí!

Změny v systému vyplácení rodičovské dovolené najdete zde: /clanky/zmeny-v-cerpani-rodicovske-dovolene


Pokud se někdo z vás v dané problematice dobře orientuje a zodpoví případné dotazy v komentářích, budu vám moc vděčná.

Pokud jste zde nenašli odpověď na váš dotaz a potřebujete poradit v konkrétní situaci, doporučuji vám tuto poradnu : http://www.penize.cz/29259-socialni-problematika

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Třetí narozeniny

(Veronika, 27. 11. 2007 12:18)

Dobrý den,

ráda bych věděla, jak může můj syn v lednu navštěvovat školku. Bud emít totiž 12.1.2008 třetí narozeniny a ani já, ani ředitelka školky si nejsme jisté, jak vlastně může do školky chodit, abych nepřišla o rodičovský příspěvek.
Děkuji za odpověď.
Veronika

Výplata mateřské

(Petr, 27. 11. 2007 11:40)

Dobrý den,
ctěl jsem se dle výše uvedeného zeptat, pokud žena nastoupí z rodičovské dovolené opět na mateřskou (druhé dítě) ve čtvrtém roce prvního dítěte (první rodičovskou dovolenou nepřeruší), byde tedy dle výše uvedeného pobírat rovnou rodičovský příspěvek? V jaké výši?
Děkuji mnohokrát za odpověď.
Petr

Kdy nahlásit nástup na RD?

(Miloš Kořínek, 26. 11. 2007 21:13)

Dobrý den, chtěl bych se na čas vyměnit s manželkou na rodičovské dovolené. Musí mi to zaměstnavatel umožnit? Jak rychle od podání žádosti? Jak moc dopředu musím zaměstnavateli nahlásit ukončeni této dovolené, abych mohl zase nastoupit do práce?
A kolikrát to takhle mohu opakovat? (Chteli bychom se i nadale nepravidelně střídat) Předem děkuji za odpověd.

Mateřská

(Petra Fialová, 26. 11. 2007 19:33)

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat.Synovy bude v květnu 2008 3 roky a já bych chtěla začít chodit do práce na plný uvazek,s tím že by začal chodit do na celý den do školky.kdyby mi ho vzali až od září,znamenalo by to ,že bych měsíc červenec a srpen nedostala rodičovský příspěvek.děkuji za odpověď

výplata MD

(Simona, 26. 11. 2007 18:14)

chtěla jsem se zeptat zda mám nárok na dorovnání mateřské do výše životního minima? Jsem samoživitelka, od 37 tt jsem nastoupila na mateřskou dovolenou, která činí 3000 Kč?
Děkuji
Simona.Navas@seznam.cz

paní Marcelko,

(mamina, 26. 11. 2007 17:17)

ano je to tak- pokud splníte podmínky pro výplatu RP, pak můžete nastoupit do práce aniž by jste o tyto peníze přišla.Vy můžete být v práci třeba celé dny, ale Vaše dítě ve školce pouze 4hodiny denně nebo podle nového zákona 5 kalendářních dnů(celých)v měsíci.Vydělat si můžete neomezeně, výše příjmu na pobírání PR nemá vliv.Rodinný příslušník Vám samozřejmě dítě hlídat může, ale musí být starší 18let.

mateřská

(Marcela, 26. 11. 2007 16:33)

Chtěla jsem se zepata co znamená,kdybych dávala své dítě tříleté do školky a měla bych zajištěné hlídání dospělou osobou že mužu jít do práce.Nák tomu nerozumít,to mužu být doma čtyry roky na matečské a pobírat ten čtvrtý rok 3800kč a přitom jít do práce.Na jak dlouho tam mužu jít, kolik si mohu vydělat a muže mi dítě hlídat třeba rodinný příslušník.Jak to tedy je?

dotaz

(Ivona, 26. 11. 2007 12:36)

Obdržela jsem formulář Žádost o rozhodnutí o volbě nároku..... a má se k tomu doložit Potvrzení o nároku na dávky ovlivnující nárok a výši rod.příspěvku.Nevím co by to mělo být.Děkuji za radu.

PPM

(Patt, 23. 11. 2007 18:09)

PPM je zkratka pro peněžitou pomoc v mateřství - je uvedena hned na konci první části :-) prostě oficiální název pro mateřskou.

dotaz

(PiskotekLaLa@seznam.cz, 23. 11. 2007 17:50)

Chtěla bych se zeptat, co je to PPM.Nikde jsem neviděla tuto zkratku vysvětlenou

mateřská-rodičovský příspěvek

(kotaszdenek@seznam.cz, 22. 11. 2007 15:29)

Existuje nějaké dorovnání mezi mateřskou a rodičovským příspěvkem? Jestli ano,co je potřeba k vyřízení. Děkuju Kristína

dávky

(miriam, 22. 11. 2007 13:53)

chtěla bych se zeptat jak na tom budu po porodu s penězi??? Jsem evidovaná na úp jelikož jsem otěhotněla během studia na vš a musela jsem toto studium přerušit. Podporu nepobírám žádnou a žijeme pouze z manželova platu což je asi 10 tisíc korun. Jak to bude později???
miriam.profi@email.cz

dotaz

(Žaneta, 22. 11. 2007 11:30)

Chtěla bych se zeptat,zda budu mít nárok na podporu,po skončení mateřské dovolené
Jsem nezaměstnaná,tak jestli,až po mateřské se půjdu p
řihlásit na úřad práce,zda dostanu nějakou podporu.Děkuji ZAANDAREE@seznam.cz

převod pracovního místa

(Renáta Sívková, 21. 11. 2007 18:58)

Dobrý den,dotaz p´ši znovu s kontaktem na m pro odpověď:
jsem zaměstnaná a mateřskou dovolenou nastupuji 15.12.2007, tj.6 týdnů před termínem porodu. Zaměstnavatel však mé místo od 1.1.2008 převádí do nové společnosti a to tak, že se podepisuje Dohoda o ukončení pracovního poměru a podepisuje smlouva s novou společností. Jak převede mou smlouvu, když budu v té době již na mateřské a tudíž nemohu dohodu o ukončení prac. poměru a novou pracovní smlouvu podepsat. Do práce bych se chtěla vrátit na stejnu pracovní pozici. Děkuji rsivkova@seznam.cz

převod pracovního místa

(Renáta Sívková, 21. 11. 2007 18:56)

Dobrý den,
jsem zaměstnaná a mateřskou dovolenou nastupuji 15.12.2007, tj.6 týdnů před termínem porodu. Zaměstnavatel však mé místo od 1.1.2008 převádí do nové společnosti a to tak, že se podepisuje Dohoda o ukončení pracovního poměru a podepisuje smlouva s novou společností. Jak převede mou smlouvu, když budu v té době již na mateřské a tudíž nemohu dohodu o ukončení prac. poměru a novou pracovní smlouvu podepsat. Do práce bych se chtěla vrátit na stejnu pracovní pozici. Děkuji

mateřská dovolená

(Lucie Trnková, 20. 11. 2007 9:53)

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat jak to je, když jsem už 3 roky OSVČ a platim si normálně sociálku a zdravotní, nikoli však nemocenskou. Jak je tedy vypočítávána mateřská dovolená. Díky
lucyus@seznam.cz

dotaz

(lukas, 19. 11. 2007 14:25)

ma pritelkine ceka miminko je vedena na urada prace jelikoz nedokoncila sterdni skolu nebere zadne socialni prispevky.Jen me zajima zda kdyz je ted tehotna ma narok na nejakou podporu a kolik to tak bude delat.ja vydelam mesicne 7az8tisic a ted jeste do toho dite tak nevim jestli z meho platu utahnu zivobyti muze te mi poradit meilova adresa je luciee.p@seznam.cz

Prosím o radu

(Dáša, 19. 11. 2007 11:08)

Dobrý den, prosím o radu.Jsem na ÚP a kde už nepobírám žádnou podporu.Jsem v 30 týdnu a za chvíli mi začne nárok na PPM.Chtěla jsem se zeptat z čeho se mi bude počítat a jak dlouho? A kdy mi začne rodičovský příspěvek a na který mám nárok?Děkuji za radu.

Ještě dotaz

(Kačka, 14. 11. 2007 14:44)

A pak se chci ještě zeptat. Když tedy dostanu výpověď. Tak ale rodičovský příspěvek na dítě mohu pobírat dál až do jeho 4 let,že? A když se mi mezitím narodí další dítě - tak kolik vlastně budu brát, když už nebudu nikde zaměstnaná (v pracovním poměru)?

Mám nárok na odstupné

(Kačka, 14. 11. 2007 14:39)

Chtěla jsem se zeptat. Na mateřskou jsem nastupovala 1.1.2005, dítěti budou 3 roky v únoru. Na moje místo mezitím přijali jinou paní na dobu neurčitou a se mnou nepočítají, ani mi nemůžou nabídnout jiné místo v rámci firmy (malá organizace). Takže oni mi jako dají výpověď? Mám ale nárok na nějaké odstupné, ne? Mě se tam stejně moc vracet nechce, ráda bych pořídila ještě druhé mimi, ale když mi dají výpověď, tak musí dát i odstupné, ne? Kolik platů? Prosím víte to někdo? Díky, Káča


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117

následující »