Jdi na obsah Jdi na menu
Reklama:
 Mateřská dovolená - změny od 1.1.2009

Od 1. ledna 2009 vstupuje v platnost nový zákon o nemocenském pojištění. Zatímco v roce 2008 činila maximální výše peněžité podpory v mateřství 14 370 Kč měsíčně, od příštího roku bude maximum 28 890 Kč měsíčně.

Nový zákon zvyšuje procento, podle kterého se z vyměřovacího základu peněžitá pomoc v mateřství vypočítává, z 69 % na 70 %.  Podstatné ale je, že se zvyšuje i hranice příjmu, z něhož jsou dávky vypočítávány. Dosud totiž nebyly do základu pro výpočet dávek započítávány příjmy vyšší než 24 000 Kč. Nyní se redukční hranice posouvá až na 71 000 Kč měsíčního platu.

Změna se bude týkat i mužů, kteří zůstanou s dítětem doma. Zvýší se i dávky vyplácené ženám (mužům), kteří mateřskou dovolenou nastoupí v roce2008 a v roce 2009 jim bude dobíhat. V jejich případě však dojde od nového roku  pouze k navýšení redukčních hranic na 610 a 870 Kč z původních 550 a 790 Kč. Pro přesný výpočet můžete použít kalkulačku na stránkách MPSV.

Jak se změní vyplácení mateřské

 

Měsíční hrubá mzda         PPM     2008

     PPM  2009

10 000                      6 840                      6 930
15 000                    10 230                    10 380
20 000                    12 750                    13 830
25 000                    14 370                    16 980
30 000                    14 370                    19 050
35 000                    14 370                    21 120
40 000                    14 370                    22 350
45 000                    14 370                    23 370
50 000                    14 370                    24 390
55 000                    14 370                    25 440
60 000                    14 370                    26 460
65 000                    14 370                    27 510
70 000                    14 370                    28 560
75 000                    14 370                    28 890
80 000                    14 370                    28 890

zdroj : MPSV

Od 1.1. 2009 může střídavě čerpat mateřskou dovolenou otec i matka, ale až od ukončených 6 týdnů věku dítěte.  

Nový zákon umožňuje střídání matky dítěte s jejím manželem či otcem dítěte v péči o dítě, a to na základě písemné dohody, přičemž každý z nich má při této péči o dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství po dobu a za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. Střídání se umožňuje od počátku 7. týdne ode dne porodu a četnost střídání omezena není. V případě střídání v péči o dítě se zastaví výplata peněžité pomoci v mateřství matce a začne se vyplácet tato dávka muži z jeho nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky nároku na její výplatu, a naopak.

 

 


Nástup na mateřskou
Den nástupu na mateřskou dovolenou stanoví gynekolog. Zpravidla se na ni nastupuje 6 týdnů před stanoveným termínem porodu - nejdříve však 8 týdnů. Mateřská dovolená trvá 28 týdnů - nově i pro osamělé ženy. Pokud  čekáte dvojčata, mateřská se vám prodlužuje na 37 týdnů.  Pokud do porodu nestihnete vyčerpat celých 6 týdnů, protože porod nastal před stanoveným termínem, převádí se vám nevyčerpané dny na dobu po porodu - až do dovršení 28 týdnů. Pokud však nevyčerpáte těchto 6 týdnů z jiného důvodu, máte nárok na mateřskou jen do uplynutí 22 týdnů ode dne porodu.

Mateřská dovolená nemůže být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě končit ani být přerušena před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu.

Pokud máte rizikové těhotenství, jste na neschopence a pobíráte nemocenskou, 6 týdnů před porodem přecházíte na mateřskou dovolenou a začínáte pobírat peněžitou pomoc v mateřství (PPM).


Pro stanovení výše mateřské se používá denní vyměřovací základ užívaný pro stanovení nemocenského od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Vychází se z hrubých příjmů dosažených v období 12 měsíců. Denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni nástupu na mateřskou dovolenou; pokud jste byla převedena na jinou práci z důvodu těhotenství nebo mateřství, denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni vašeho převedení na jinou práci, pokud je to pro vás výhodnější.

Výše mateřské za kalendářní den nyní činí 69 % denního vyměřovacího základu a poskytuje se za kalendářní dny. Od 1.1.2009 to bude 70% denního vyměřovacího základu.


Nárok na pobírání peněžité podpory v mateřství

mají ženy, které byly v posledních 2 letech před zahájením výplaty této dávky alespoň po dobu 270 dnů účastny nemocenského pojištění. To je součástí sociálního pojištění, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel.

Pokud pracujete jako OSVČ, je navíc potřeba, abyste se účastnila nemocenského pojištění OSVČ alespoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku před porodem a abyste zaplatila pojistné za celou dobu účasti na nemocenském pojištění včetně kalendářního měsíce předcházejícího nástupu na mateřskou dovolenou.

Ochranná lhůta
U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů.


Ukončení mateřské dovolené a nástup na rodičovskou dovolenou
Po ukončení mateřské dovolené je třeba zařídit dvě věci - u zaměstnavatele zažádat o vybrání "řádné dovolené", na kterou máte nárok - a to ihned po ukončení mateřské dovolené (jinak se nárok krátí) a zároveň zajít na sociálku, nahlásit ukončení mateřské dovolené a zažádat si o zahájení vyplácení rodičovského příspěvku.  Od ledna 2008 si lze vybrat rychlý, klasický či pomalý způsob čerpání rodičovské dovolené - viz změny v čerpání rodičovské dovolené.


Otec na rodičovské dovolené
Od ledna 2001 byl pak zaveden termín "rodičovská dovolená".  Důvodem byla snaha vytvořit rovnost mužů a žen v pracovněprávních vztazích a zajistit, aby nárok na pracovní volno z důvodu péče o dítě do tří let věku mohl vzniknout jak matce, tak i otci dítěte. Otci dítěte je zaměstnavatel povinen poskytnout na jeho žádost rodičovskou dovolenou od narození dítěte po dobu, o kterou požádá - nejdéle do 3 let věku dítěte. Otec tedy může nastoupit na rodičovskou dovolenou ihned po narození dítěte nebo navázat na péči poté, co matka dítěte vyčerpá 28 (37) týdnů dovolené mateřské.

Nově má na PPM nárok i muž, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Dohoda musí obsahovat zákonem stanovené údaje a lze ji uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku 7. týdne po porodu dítěte.


Pro výpočet této dávky i pro jejího plátce platí stejná ustanovení jako u žen.


Jste-li studentkou nebo žačkou, máte v případě těhotenství a mateřství nárok na PPM, pokud splňujete určité podmínky. Za studentku nebo žačku jste považována, pokud studujete střední, vyšší odbornou školu, odborné učeliště nebo vysokou školu či jinou formu studia, která je pro účely důchodového pojištění považována za studium na střední nebo vysoké škole. Musí jít o studium řádné a denní. Výše PPM u studentek činí od 1.1.2008 254 Kč na kalendářní den.

PPM studentkám je poskytnuta po přerušení nebo ukončení studia, nejdříve však od počátku 6.týdne před očekávaným dnem porodu, jak jej určil lékař

Vyplácení PPM - v případě, že se jedná o "velkou organizaci" (nad 25 zaměstnanců) - vyplácí PPM zaměstnavatel, v případě, že se jedná o "malou organizaci" (do 25 zaměstnanců) nebo OSVČ, peníze vyplácí příslušná správa sociálního zabezpečení.  

 


Nástup na mateřskou dovolenou z rodičovské
Pokud nastupujete na mateřskou dovolenou z rodičovské dovolené - tj. čekáte druhé (třetí) dítě - platí, že na peněžitou podporu v mateřství máte nárok, pokud na ni nastupujete do 3 let věku prvního (předcházejícího) dítěte. Pokud na mateřskou nastupujete po uplynutí delšího období a v mezičase jste nepracovala (neplatila 270 dnů nemocenské pojištění), nárok na proplácení mateřské nemáte a pobíráte rovnou rodičovský příspěvek.

 

 

Rodičovský příspěvek od 1.1.2008 je nový systém čerpání rodičovské dovolené. Lze čerpat rychlou, klasickou či pomalou verzi. Více viz Změny v čerpání rodičovské dovolené.

dítě může navštěvovat i jesle či školku v povoleném rozsahu. (dítě mladší 3 let po dobu maximálně 5 dnů v měsíci, dítě starší 3 let v rozsahu maximálně 4 hodiny denně) 

Přivýdělek při rodičovském příspěvku není omezen.

Rodičovský příspěvek lze pobírat vždy jen na jedno dítě.

 


Novela zákoníku práce umožňuje, aby rodičovskou dovolenou čerpali oba rodiče. Nárok na rodičovský příspěvek však vzniká jen jednomu z nich.

 


Po porodu si můžete zažádat ještě o "porodné" - což je jednorázová dávka - a o její čerpání lze zažádat do 1 roku od porodu. Později nárok zaniká.

 


V závěru se musím přiznat, že můj vztah ke všem úřadům je, jemně řečeno, vlažný a pokud mi dá někdo na výběr vyplnit formulář a jít s ním na sociálku nebo složit vagon uhlí, běžím okamžitě pro lopatu. Ale abych úřednicím nekřivdila, už jsem měla i štěstí a narazila na pár usměvavých a ochotných poradit. Vám všem, které papírování čeká, radím vyzbrojit se nekonečnou trpělivostí a vytrvale se ptát dokud nebudete mít úplně jasno. Bohužel už se mi stalo, že co úřednice, to jiná informace :-( Každopádně přeji hodně štěstí!

Změny v systému vyplácení rodičovské dovolené najdete zde: /clanky/zmeny-v-cerpani-rodicovske-dovolene


Pokud se někdo z vás v dané problematice dobře orientuje a zodpoví případné dotazy v komentářích, budu vám moc vděčná.

Pokud jste zde nenašli odpověď na váš dotaz a potřebujete poradit v konkrétní situaci, doporučuji vám tuto poradnu : http://www.penize.cz/29259-socialni-problematika

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Přivýdělek k rodičovské dovolené

(Susan, 21. 10. 2007 16:46)

Synovi jsou 3,5 roku. Od září navstěvuje školku 4 hodiny denně a já dostávám rodičovský příspěvek. Nyní mám možnost nastoupit do práce, ale jelikož se jedná o dočasný záskok za těžce nemocnou zaměstnankyni, nechci zatím rodičovskou dovolenou ukončit. Se zaměstnavatelem jsme se dohodli na částečném úvazku (3 dny týdně) zhruba do konce roku.
Není mi jasné, jak by měla být sepsána pracovní smlouva, když jsem stále na rodičovské dovolené, jestli mám povinnost oznámit změnu zdrav. pojišťovně a správě soc. zabezpečení a jestli nebude problém se zdrav. a soc. pojištěním, když práci po sjednané době ukončím a zase budu jen na rodičovské dovolené.
Předem děkuji za odpověď.

rodičovský příspěvěk

(Kateřina, 19. 10. 2007 13:33)

Mám dotaz, když se předem rozhodnu, že budu s dítětem jen dva roky tak budu dostávat 11400kč, ale co když pak neudělám? Budu muset peníze vrátit?

dávky pro svobodné matky

(cccc, 19. 10. 2007 9:17)

Dobrý den,
zajímalo by mě, prosím vás,na jaké druhy soc.dávek mám nárok jako svobodná matka.A zajímalo by mě - pokud nebudu chtít otce dítěte uvést v rodném listě - je rozdíl při vyplácení dávek a co vše je k tomu potřeba?Když bych měla otce dítěte uvedeného tak by mi vyplácel alimenty, ale pokud otce uvést nechci - nejsme spolu v kontaktu -tak jestli se na to vztahují také nějaké dávky - jestli to pak jakoby za ty otce platí úřad.tak bych ráda věděla na co vše mám nárok - Díky moc

Mateřská

(Pavlína Vlčková, 19. 10. 2007 8:38)

Mám dvojčata. V únoru 2008 jim budou 3 roky.Pokud mi zaměstnavatel dovolí být doma 4 rok, budu mít rodičovský příspěvek okolo 3500,-?Dále mě zajímá,
jestli bude jako nyní možnost pobyt dětí starších 3 let ve školce denně 4 hodiny v roce 2008.
Děkuji.Vlčková

Neschopenka

(Lucka, 18. 10. 2007 12:58)

Potřebovala bych poradit.Lékařka mi řekla, že když bude vše v pořádku tak mě na neschopenku pošle začátkem nového roku. CHtěla jsem se zeptat jestli není lepší na neschopenku nasoputit ještě v roce 2007, když od 1.1.2008 se nebudou proplácet první 3.dny a neschopenka se bude počítat jen z 60%. Nebo neschopenky, které začnou v 2007 se budou pak přepočítávat podle nových pravidel.Díky za odpověď.

Mateřská

(Míša, 18. 10. 2007 8:08)

Podívejte se na www.penize.cz, tam je nový článek o pobírání RP a zjistíte, že první rychlost RP, tedy být doma s dítětem do dvou let jeho věku, má takový malý, ale myslím podstatný háček, a to, aby jste si mohly tuto variantu vybrat, musíte splňovat podmínku pobírání PMM ve výši min. 380,-Kč denně, tzn., že by jste musely mít vypočtenu PMM z min. 18 000,- hrubého příjmu. A to si myslím, že se většiny žen stejně nebude týkat, takže bude zbývat pouze druhá a třetí rychlost.

dotaz

(Anna Valentova, 17. 10. 2007 11:31)

dobry den ,chtela jsem se zeptat jak to bude ,když mě malyho(3)nevezmou do školky mužu dal pobirat mateřskou je opozdeny o 1 rok dekuji Valentova

Po prvním dítěti

(Petra, 16. 10. 2007 15:16)

Hezký den,chtěla bych se zeptat jak to je,když jsem dělala stážistku,zařízené přes pracovní úřad.Otěhotněla a první pulrok mě vyplácela OSSZ a pak jsem dostávala rodičovský příspěvek. Nyní čekám druhé dítě,Termín v prosinci a První dítě bude mít v lednu tři.Od koho budu oněch 28 týdnu dostávat peníze,když jsem nebyla zaměstnána a bude moc první dítě do školky? Moc děkuji zaodpověď.Petra

finanční vyrovnání při PPM

(Petra, 16. 10. 2007 10:38)

Hezký den, prosím o radu, jak se dá po právní stránce správně řešit situace, kdy současně pobírám PPM a ještě měsíc pro zaměstnavatele pracuji. Práce na "klasickou" dohodu prý možná není. Vím, že se můžu dobrovolně vzdát oněch 6 týdnů mateřské před porodem, o které se mi pak mateřská zkrátí, ale to já nechci. Zároveň je nesmysl hledat na mé místo někoho po dobu 5 pěti týdnů, než mé pracovní místo zanikne (smlouva je na dobu určitou), když jen zaškolení by trvalo několik týdnů. Bylo by možné finanční vyrovnání za mou práci "přesčas" formou mimořádné odměny? V tom případě by se měla vyplatit s poslední řádnou výplatou nebo někdy potom, ale kdy? Děkuji za radu.

Petule

(Petra, 14. 10. 2007 19:16)

Snizi se vam prispevek my co mimi uz mame tak pro nas plati 3 roky za 7600 a 4rok za 3500 naskakuje to automaticky,vybirat si budou akorat co budou rodit od noveho roku.

dekuji za odpoved

(Lucie, 14. 10. 2007 2:09)

Dobry den,jedna moje znama mi rikala,ze musi byt odpracovan alespon 1 rok,aby mela zena narok na materskou?Je to prosim vas pravda?Dekuji

Rodičovský příspěvek

(Peťule, 13. 10. 2007 9:57)

Tento měsíc bude mít můj syn 3 roky,chtěla bych zůstat s ním doma do jeho 4 let.Protože práci nemám. Chci vědět kolik bude ten příspěvek? Někdo mi říkal že těch 3800 a někdo že mi zůstane ten co beru teď 7600?Moc děkuji ale myslím že mi to sníží. Děkuju!!!

mateřská dovolená

(Ivík, 12. 10. 2007 15:12)

Letos v dubnu se mi narodila dcera,jak to bude od nového roku musím se i já rozhodnout jak dlouho budu doma.Předem děkuji za odpověd.

odpověd

(sajmona, 12. 10. 2007 13:47)

Petro, to je sice pravda, ale už nemám možnost, kdybych tedy spadala do skupiny, že chci pobírat jen dva roky se k tomuto rozhodnout, tto se musí hlásit do půl roku dítěte, tudíž, ještě dřív, než skončí mateřská z práce. Tak na tom vlastně vydělají maminky, co nebudou muset hlásit nic, tudíž, ty co jejich děti budou starší 18 ti měsíců a mladší tří let, těm to poběží do tří a pak 4 rok to nižší. Kdežto nám, bud a nebo. přijde mi to stejně postavené na hlavu a pěkná blbost. nevím, proč to nenechají všem do 4 let a stejná výše a nebo do 3 let 7600 a pak , kdo chce býzt doma ještě rok, tak to pak snížit, když už a ne se rozhodnout pro variantu. Jen prot, že se matka chce věnovat dítěti celé čtyři roky, tak dostane málo a ta co bude doma jen dva tak jí za to ještě stát královsky zaplatí. No nic...stejně to nevyřešíme. Simona

Sajmono,

(Petra, 12. 10. 2007 13:20)

odpověĎ najdete ve článku o změnách v pobírání rodičovského příspěvku (odkaz na něj je v menu vlevo i pod tímto článkem) - kopíruji: Rodič pečující o dítě, které bude 1. ledna starší 18 měsíců a mladší tří let, přijde o možnost volby, bude dostávat 7600 korun do tří let věku dítěte a od tří do čtyř let 3800 korun. To jest, vaší dcerce bude méně než 18 měsíců, takže byste měla mít možnost si vybrat - ovšem co nám ještě předvedou úředníci v praxi ví asi jen bůh

Mateřská v mateřské

(Pavla, 12. 10. 2007 13:17)

Aha protože já jsem studovala skolu před prvním dítětem a nedokončila jí.Byla jsem na magistrátu vyřídi dávku na první dítě a ukázala jsem nástup na mateřskou dali mi papíry Potvrzení o nároku na dávku ovlivnující nárok a výši rodičovského příspěvku kam stím na zelenou nebo do školy kde mi vypláceky peníze na první dítě.děkuji.

výše rodičovského příspěvku

(sajmona, 12. 10. 2007 13:10)

Dobrý den, prosím o radu. Dcerka se narodila v prosinci 2006, tudíž v lednu 2008 jí bude 13 měsíců. Vztahuje se na tyto děti, jejichž maminky začaly pobírat rodičovský přízpěvek už po novu tj od roku 2007 také trojrychlostní mateřská dovolená? O tom se nikde nepíše.Děkuji

Pavlo,

(Petra, 12. 10. 2007 13:07)

6 týdnů před termínem prorodu ukončíte pobírání rodičovského příspěvku na staršího syna a zároveň začnete pobírat peněžitou pomoc v mateřství na druhé dítko. Souběh obou dávek není možný - je dokonce trestný, proto je třeba v momentě, kdy budete nastupovat na mateřskou, ukončit rodičovskou, jinak by vás mohli začít popotahovat kvůli podvodu.

Mateřská v mateřské

(Pavla, 12. 10. 2007 12:57)

Dobrý den chtěla jsem se zeptat mám 17. měsíčního syna a v njbližší době očekávám další dítě mám tedy nárok na peněžitou pomoc v mateřství.Obou dětí.Děkuji.

Materska a rodicovsky prispevek

(Mili, 12. 10. 2007 12:10)

Chtela bych se zeptat, jestli mam narok na materskou a pak rodicovsky prispevek, jestlize jsem vedena na UP v CR a dite se narodi v zahranici(Italie). Trvale bydliste mam na uzemi CR. Dekuji


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117

následující »