Jdi na obsah Jdi na menu
Reklama:
 Mateřská dovolená - změny od 1.1.2009

Od 1. ledna 2009 vstupuje v platnost nový zákon o nemocenském pojištění. Zatímco v roce 2008 činila maximální výše peněžité podpory v mateřství 14 370 Kč měsíčně, od příštího roku bude maximum 28 890 Kč měsíčně.

Nový zákon zvyšuje procento, podle kterého se z vyměřovacího základu peněžitá pomoc v mateřství vypočítává, z 69 % na 70 %.  Podstatné ale je, že se zvyšuje i hranice příjmu, z něhož jsou dávky vypočítávány. Dosud totiž nebyly do základu pro výpočet dávek započítávány příjmy vyšší než 24 000 Kč. Nyní se redukční hranice posouvá až na 71 000 Kč měsíčního platu.

Změna se bude týkat i mužů, kteří zůstanou s dítětem doma. Zvýší se i dávky vyplácené ženám (mužům), kteří mateřskou dovolenou nastoupí v roce2008 a v roce 2009 jim bude dobíhat. V jejich případě však dojde od nového roku  pouze k navýšení redukčních hranic na 610 a 870 Kč z původních 550 a 790 Kč. Pro přesný výpočet můžete použít kalkulačku na stránkách MPSV.

Jak se změní vyplácení mateřské

 

Měsíční hrubá mzda         PPM     2008

     PPM  2009

10 000                      6 840                      6 930
15 000                    10 230                    10 380
20 000                    12 750                    13 830
25 000                    14 370                    16 980
30 000                    14 370                    19 050
35 000                    14 370                    21 120
40 000                    14 370                    22 350
45 000                    14 370                    23 370
50 000                    14 370                    24 390
55 000                    14 370                    25 440
60 000                    14 370                    26 460
65 000                    14 370                    27 510
70 000                    14 370                    28 560
75 000                    14 370                    28 890
80 000                    14 370                    28 890

zdroj : MPSV

Od 1.1. 2009 může střídavě čerpat mateřskou dovolenou otec i matka, ale až od ukončených 6 týdnů věku dítěte.  

Nový zákon umožňuje střídání matky dítěte s jejím manželem či otcem dítěte v péči o dítě, a to na základě písemné dohody, přičemž každý z nich má při této péči o dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství po dobu a za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. Střídání se umožňuje od počátku 7. týdne ode dne porodu a četnost střídání omezena není. V případě střídání v péči o dítě se zastaví výplata peněžité pomoci v mateřství matce a začne se vyplácet tato dávka muži z jeho nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky nároku na její výplatu, a naopak.

 

 


Nástup na mateřskou
Den nástupu na mateřskou dovolenou stanoví gynekolog. Zpravidla se na ni nastupuje 6 týdnů před stanoveným termínem porodu - nejdříve však 8 týdnů. Mateřská dovolená trvá 28 týdnů - nově i pro osamělé ženy. Pokud  čekáte dvojčata, mateřská se vám prodlužuje na 37 týdnů.  Pokud do porodu nestihnete vyčerpat celých 6 týdnů, protože porod nastal před stanoveným termínem, převádí se vám nevyčerpané dny na dobu po porodu - až do dovršení 28 týdnů. Pokud však nevyčerpáte těchto 6 týdnů z jiného důvodu, máte nárok na mateřskou jen do uplynutí 22 týdnů ode dne porodu.

Mateřská dovolená nemůže být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě končit ani být přerušena před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu.

Pokud máte rizikové těhotenství, jste na neschopence a pobíráte nemocenskou, 6 týdnů před porodem přecházíte na mateřskou dovolenou a začínáte pobírat peněžitou pomoc v mateřství (PPM).


Pro stanovení výše mateřské se používá denní vyměřovací základ užívaný pro stanovení nemocenského od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Vychází se z hrubých příjmů dosažených v období 12 měsíců. Denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni nástupu na mateřskou dovolenou; pokud jste byla převedena na jinou práci z důvodu těhotenství nebo mateřství, denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni vašeho převedení na jinou práci, pokud je to pro vás výhodnější.

Výše mateřské za kalendářní den nyní činí 69 % denního vyměřovacího základu a poskytuje se za kalendářní dny. Od 1.1.2009 to bude 70% denního vyměřovacího základu.


Nárok na pobírání peněžité podpory v mateřství

mají ženy, které byly v posledních 2 letech před zahájením výplaty této dávky alespoň po dobu 270 dnů účastny nemocenského pojištění. To je součástí sociálního pojištění, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel.

Pokud pracujete jako OSVČ, je navíc potřeba, abyste se účastnila nemocenského pojištění OSVČ alespoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku před porodem a abyste zaplatila pojistné za celou dobu účasti na nemocenském pojištění včetně kalendářního měsíce předcházejícího nástupu na mateřskou dovolenou.

Ochranná lhůta
U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů.


Ukončení mateřské dovolené a nástup na rodičovskou dovolenou
Po ukončení mateřské dovolené je třeba zařídit dvě věci - u zaměstnavatele zažádat o vybrání "řádné dovolené", na kterou máte nárok - a to ihned po ukončení mateřské dovolené (jinak se nárok krátí) a zároveň zajít na sociálku, nahlásit ukončení mateřské dovolené a zažádat si o zahájení vyplácení rodičovského příspěvku.  Od ledna 2008 si lze vybrat rychlý, klasický či pomalý způsob čerpání rodičovské dovolené - viz změny v čerpání rodičovské dovolené.


Otec na rodičovské dovolené
Od ledna 2001 byl pak zaveden termín "rodičovská dovolená".  Důvodem byla snaha vytvořit rovnost mužů a žen v pracovněprávních vztazích a zajistit, aby nárok na pracovní volno z důvodu péče o dítě do tří let věku mohl vzniknout jak matce, tak i otci dítěte. Otci dítěte je zaměstnavatel povinen poskytnout na jeho žádost rodičovskou dovolenou od narození dítěte po dobu, o kterou požádá - nejdéle do 3 let věku dítěte. Otec tedy může nastoupit na rodičovskou dovolenou ihned po narození dítěte nebo navázat na péči poté, co matka dítěte vyčerpá 28 (37) týdnů dovolené mateřské.

Nově má na PPM nárok i muž, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Dohoda musí obsahovat zákonem stanovené údaje a lze ji uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku 7. týdne po porodu dítěte.


Pro výpočet této dávky i pro jejího plátce platí stejná ustanovení jako u žen.


Jste-li studentkou nebo žačkou, máte v případě těhotenství a mateřství nárok na PPM, pokud splňujete určité podmínky. Za studentku nebo žačku jste považována, pokud studujete střední, vyšší odbornou školu, odborné učeliště nebo vysokou školu či jinou formu studia, která je pro účely důchodového pojištění považována za studium na střední nebo vysoké škole. Musí jít o studium řádné a denní. Výše PPM u studentek činí od 1.1.2008 254 Kč na kalendářní den.

PPM studentkám je poskytnuta po přerušení nebo ukončení studia, nejdříve však od počátku 6.týdne před očekávaným dnem porodu, jak jej určil lékař

Vyplácení PPM - v případě, že se jedná o "velkou organizaci" (nad 25 zaměstnanců) - vyplácí PPM zaměstnavatel, v případě, že se jedná o "malou organizaci" (do 25 zaměstnanců) nebo OSVČ, peníze vyplácí příslušná správa sociálního zabezpečení.  

 


Nástup na mateřskou dovolenou z rodičovské
Pokud nastupujete na mateřskou dovolenou z rodičovské dovolené - tj. čekáte druhé (třetí) dítě - platí, že na peněžitou podporu v mateřství máte nárok, pokud na ni nastupujete do 3 let věku prvního (předcházejícího) dítěte. Pokud na mateřskou nastupujete po uplynutí delšího období a v mezičase jste nepracovala (neplatila 270 dnů nemocenské pojištění), nárok na proplácení mateřské nemáte a pobíráte rovnou rodičovský příspěvek.

 

 

Rodičovský příspěvek od 1.1.2008 je nový systém čerpání rodičovské dovolené. Lze čerpat rychlou, klasickou či pomalou verzi. Více viz Změny v čerpání rodičovské dovolené.

dítě může navštěvovat i jesle či školku v povoleném rozsahu. (dítě mladší 3 let po dobu maximálně 5 dnů v měsíci, dítě starší 3 let v rozsahu maximálně 4 hodiny denně) 

Přivýdělek při rodičovském příspěvku není omezen.

Rodičovský příspěvek lze pobírat vždy jen na jedno dítě.

 


Novela zákoníku práce umožňuje, aby rodičovskou dovolenou čerpali oba rodiče. Nárok na rodičovský příspěvek však vzniká jen jednomu z nich.

 


Po porodu si můžete zažádat ještě o "porodné" - což je jednorázová dávka - a o její čerpání lze zažádat do 1 roku od porodu. Později nárok zaniká.

 


V závěru se musím přiznat, že můj vztah ke všem úřadům je, jemně řečeno, vlažný a pokud mi dá někdo na výběr vyplnit formulář a jít s ním na sociálku nebo složit vagon uhlí, běžím okamžitě pro lopatu. Ale abych úřednicím nekřivdila, už jsem měla i štěstí a narazila na pár usměvavých a ochotných poradit. Vám všem, které papírování čeká, radím vyzbrojit se nekonečnou trpělivostí a vytrvale se ptát dokud nebudete mít úplně jasno. Bohužel už se mi stalo, že co úřednice, to jiná informace :-( Každopádně přeji hodně štěstí!

Změny v systému vyplácení rodičovské dovolené najdete zde: /clanky/zmeny-v-cerpani-rodicovske-dovolene


Pokud se někdo z vás v dané problematice dobře orientuje a zodpoví případné dotazy v komentářích, budu vám moc vděčná.

Pokud jste zde nenašli odpověď na váš dotaz a potřebujete poradit v konkrétní situaci, doporučuji vám tuto poradnu : http://www.penize.cz/29259-socialni-problematika

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Dokážete poradit???

(Vlaďka, 17. 8. 2007 14:26)

Dobrý den,
Na konci května jsem odmaturovala a teď mi prý náleží absolventské prázdniny až do konce srpna. Od 1.9.2007 nastupuji na mateřskou dovolenou. Prosím o radu: V tom prázdninovém období nejsem nikde zaměstnaná a nevím tedy KDO a kolik mi bude vyplácet MD. A jak to potom bude dál s pobíráním PPM? Vdaná jsem. Děkuji za odpověď

svobodná matka

(Dana, 17. 8. 2007 12:04)

Dobrý den,
jsem těhotná svobodná matka a vůbec nemám přestavu, co můžu od státu očekávat, jaké přídavky a na co mám vůbec nárok, můžu Vás požádat o radu? Děkuji

delka rodicovske dovolene

(Martina, 15. 8. 2007 17:04)

dobry den, mam na vas dotaz na ktery jsem nikde nenasla odpoved.Kdyz jsem byla na SŠ nastoupila jsem na MD pote jsem odmaturovala a vdala se nyni jsem doma s dcerou 2 roky a rada bych s ni zustala doma do jejich 4 let, bude to mozne kdyz jsem zadneho zamestnavatele predtim nemela a byla jsem ve skole? budu muset podavat zadost na socialce a kdybych doma byt mohla tak budu od dcery tri let do ctyr let pobirat Rodicovsky prispevek?Dekuji moc predem za zodpovezeni dotazu

sociální dávky

(ketty, 15. 8. 2007 15:23)

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat...V květnu jsem ukončeila SŠ a nyní jsem ve čtvrtém měsíci těhotenství.Byla jsem se zaregistrovat na úřadě práce a na sociálce, kde mi řekli, že nemám nárok na žádnou peněžitou podporu.Že se vypočítává ze všech osob žijících v bytě..To znamená, že když budu bydlet s cizími lidi, půjdu na ulici?? Opravdu nemám nárok vůbec na nic?? Ani na životní minimum?? Předem děkuji

Převod dovolené

(Bram, 15. 8. 2007 10:53)

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, na MD nastoupim 1.10. a zustalo mi hodne dovolene, kolik si ji muzu nechat prevest (a nasledne proplatit) do dalšího roku? Děkuji.

dotaz

(zdena, 14. 8. 2007 14:13)

Mam dotaz.Pracuji ve firme ktera ma problemy dva mesice nas nechala na 70% a dva mesice na 60%.Ja v te dobe otehotnela a jsem na neschopence.Rada bych vedela jak se me stanovi vyse materske.Pokud to bude z me neschopenky a nebo z doby kdy jsem normalne pracovala.dekuji za odpoved

Dotaz-PPM

(Vlaďka, 13. 8. 2007 23:45)

31.12.06 mi skončil pracovní poměr který byl sjednán na dobu určitou.Jěště před ukončením jsem nastoupila na neschopenku,později jsem zjistila,že jsem v jiném stavu.Pro zdravotní problémy jsem zůstala v pr.neschopnosti,která navazovala.Nyní jsem nastoupila na MD a nikdo mi nechce platit PPM,ani zaměstnavatel,ani ossz,prostě nikdo.Nevím kam se mám obrátit.Zaměstnavatel tvrdí,že bych na MD musela nastoupit do 6.měsíců od ukončení pracovního poměru což je nemožné.Chtěla jsem se zeptat,zda mám nějakou šanci o vyplácení PPM.Předem velice děkuji.

Dotaz

(Mila, 7. 8. 2007 18:21)

Děkuji za pěkné stránky, ale bohužel jsem zde nenašla odpověď přesně pro mne. Jsem žena v domácnosti, naposledy jsem byla zaměstnána v roce 2004, zdravotní pojištění si řádně platím sama. S manželem jsme se rozhodli pro pořízení prvního potomka - chtěla jsem se zeptat zda mám nárok na nějaký příspěvek - mateřská, rodičovský ... ? Předem velice děkuji za radu.
sahrazad@email.cz

Horní hranice MD

(Táňa, 7. 8. 2007 11:09)

Myslím si, že horní strop byl před pár lety těch 419 Kč a dnes to je těch 478. Včera mi paní ze sociálky řekla, že budu brát těch 478 Kč. takže uvidím, bylo by to moooc fajn.

mateřská

(Míša, 6. 8. 2007 15:00)

Chtěla bych někde zjistit, jestli je nějaká určitá doba, kterou musím mít odpracovanou než otěhotním a než půjdu na mateřskou?
Děkuji za odpoveď

nárok na dávky

(jana, 3. 8. 2007 14:22)

chci se zeptat jestli mám nárok na všechny rodičovské dávky když je mi šestnáct let

mateřská dovolená

(Martina, 29. 7. 2007 10:21)

Na těchto stránkách je uvedeno,že horní hranice mateřské činí na den 419 Kč.Na stránkách Ministerstva je však tabulka,která uvádí horní strop 790 Kč denní hrubé mzdy,čili 478 Kč mateřské na den. Viz http://www.mpsv.cz/cs/4215. Tak jsem z toho jelen nebo jelenice :)

co vyřídit?

(Lucie, 27. 7. 2007 19:46)

Před deseti dny se nam narodila dcerka a tak nejak v tom silenem zmatku nevim, co vsechno musim vyridit. Vim, ze musim poslat rodny list na socialku a zamestnavateli a ze dcerku musim nahlasit do zdravotni pojistovny. Pak na MÚ Prahy 13 vyridit porodne a co dal? Poradil by mi nekdo, prosim, co vsechno musim v nejblizsi dobe obehat? Predem velice dekuji.

dotaz

(Žaneta, 25. 7. 2007 15:42)

jako OSVČ co musím udělat abych dostávala MD

české RČ

(mari, 23. 7. 2007 10:43)

Dobrý deň, som dva roky vydatá za českého občana, žijem a pracujem v ČR. V správach som sa dopočula, že ak nemám pridelené české RČ, možem mat problemy so ziskanim materskej či rodičovského príspevku. Je to pravda?

Prosím o radu

(Petra, 22. 7. 2007 18:00)

Dobrý den, chci se zeptat jsem vedená na úřadu práce a chci otěhotnět. Jaké budou dávky a jedtli mám nárok na mateřskou nebo rod. příspěvek. Kolik vlastně budu brát? Děkuji za odpověd.

mateřská, příspěvek a kdy?

(Pavlína, 19. 7. 2007 18:47)

Ahoj, jsem v evidenci ÚP,beru dávky od Soc. úřadu a teď jsem těhotná, dítě čekáme v lednu. Do té doby bude i svatba. Budu v době po porodu (leden) ihned pobírat mateřskou nebo rod. příspěvek? Nebo to budu pobírat už i v době šesti týdnů před porodem? A je to ta částka 7600? Děkuji za odpověď.

potrebuji poradit

(Sona, 18. 7. 2007 15:27)

Jsem na neschopence a zajímalo by me jak se prestupuje na mateřskou dovolenou. Jak to vubec probiha vubec nemam poneti. Muze mi nekdo poradit.

potrebujem pomoct - pomoc

(Miroslava, 17. 7. 2007 20:12)

Evi,som tiež Slovenka,mám tu ale trvalý pobyt.Myslím,že teraz to už nieje problém získať,veď sme v EU.Stačí zájsť na cizineckou policii a tam se zeptat, vyplnit papíry atd.Tiež sa tam získává prechodný pobyt.Najjednoduchšie by bolo keby si sa vydala, to by si dostala aj občianstvo.Takto bude dieťa občanom Slovenskej rep.Mám to tak tiež.Dokonca pas bude musieť mať Slovenský a ešte aj nový rodný list, o ktorý sa žiada na Slovensku. My sme to vybavovali cez Slov.ambasádu v Prahe. Je to rýchlejšie a všetko zariadia. Ak tu budeš mať pobyt, dostaneš normálně peniaze aj porodné.Ak budeš chcieť niečo vedieť ozvi sa mi.Bartkova@seznam.cz

nová práce

(Lucy, 17. 7. 2007 16:17)

Dobrý den,
zajímalo by mne, jak jsem na tom s nárokem na mateřskou pokud otěhotním ve zkušební době?Případně během prvního roku v novém zaměstnání(před tím zaměstnaná dva roky, nástup z práce do práce bez přerušení).


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117

následující »