Jdi na obsah Jdi na menu
Reklama:
 Mateřská dovolená - změny od 1.1.2009

Od 1. ledna 2009 vstupuje v platnost nový zákon o nemocenském pojištění. Zatímco v roce 2008 činila maximální výše peněžité podpory v mateřství 14 370 Kč měsíčně, od příštího roku bude maximum 28 890 Kč měsíčně.

Nový zákon zvyšuje procento, podle kterého se z vyměřovacího základu peněžitá pomoc v mateřství vypočítává, z 69 % na 70 %.  Podstatné ale je, že se zvyšuje i hranice příjmu, z něhož jsou dávky vypočítávány. Dosud totiž nebyly do základu pro výpočet dávek započítávány příjmy vyšší než 24 000 Kč. Nyní se redukční hranice posouvá až na 71 000 Kč měsíčního platu.

Změna se bude týkat i mužů, kteří zůstanou s dítětem doma. Zvýší se i dávky vyplácené ženám (mužům), kteří mateřskou dovolenou nastoupí v roce2008 a v roce 2009 jim bude dobíhat. V jejich případě však dojde od nového roku  pouze k navýšení redukčních hranic na 610 a 870 Kč z původních 550 a 790 Kč. Pro přesný výpočet můžete použít kalkulačku na stránkách MPSV.

Jak se změní vyplácení mateřské

 

Měsíční hrubá mzda         PPM     2008

     PPM  2009

10 000                      6 840                      6 930
15 000                    10 230                    10 380
20 000                    12 750                    13 830
25 000                    14 370                    16 980
30 000                    14 370                    19 050
35 000                    14 370                    21 120
40 000                    14 370                    22 350
45 000                    14 370                    23 370
50 000                    14 370                    24 390
55 000                    14 370                    25 440
60 000                    14 370                    26 460
65 000                    14 370                    27 510
70 000                    14 370                    28 560
75 000                    14 370                    28 890
80 000                    14 370                    28 890

zdroj : MPSV

Od 1.1. 2009 může střídavě čerpat mateřskou dovolenou otec i matka, ale až od ukončených 6 týdnů věku dítěte.  

Nový zákon umožňuje střídání matky dítěte s jejím manželem či otcem dítěte v péči o dítě, a to na základě písemné dohody, přičemž každý z nich má při této péči o dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství po dobu a za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. Střídání se umožňuje od počátku 7. týdne ode dne porodu a četnost střídání omezena není. V případě střídání v péči o dítě se zastaví výplata peněžité pomoci v mateřství matce a začne se vyplácet tato dávka muži z jeho nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky nároku na její výplatu, a naopak.

 

 


Nástup na mateřskou
Den nástupu na mateřskou dovolenou stanoví gynekolog. Zpravidla se na ni nastupuje 6 týdnů před stanoveným termínem porodu - nejdříve však 8 týdnů. Mateřská dovolená trvá 28 týdnů - nově i pro osamělé ženy. Pokud  čekáte dvojčata, mateřská se vám prodlužuje na 37 týdnů.  Pokud do porodu nestihnete vyčerpat celých 6 týdnů, protože porod nastal před stanoveným termínem, převádí se vám nevyčerpané dny na dobu po porodu - až do dovršení 28 týdnů. Pokud však nevyčerpáte těchto 6 týdnů z jiného důvodu, máte nárok na mateřskou jen do uplynutí 22 týdnů ode dne porodu.

Mateřská dovolená nemůže být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě končit ani být přerušena před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu.

Pokud máte rizikové těhotenství, jste na neschopence a pobíráte nemocenskou, 6 týdnů před porodem přecházíte na mateřskou dovolenou a začínáte pobírat peněžitou pomoc v mateřství (PPM).


Pro stanovení výše mateřské se používá denní vyměřovací základ užívaný pro stanovení nemocenského od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Vychází se z hrubých příjmů dosažených v období 12 měsíců. Denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni nástupu na mateřskou dovolenou; pokud jste byla převedena na jinou práci z důvodu těhotenství nebo mateřství, denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni vašeho převedení na jinou práci, pokud je to pro vás výhodnější.

Výše mateřské za kalendářní den nyní činí 69 % denního vyměřovacího základu a poskytuje se za kalendářní dny. Od 1.1.2009 to bude 70% denního vyměřovacího základu.


Nárok na pobírání peněžité podpory v mateřství

mají ženy, které byly v posledních 2 letech před zahájením výplaty této dávky alespoň po dobu 270 dnů účastny nemocenského pojištění. To je součástí sociálního pojištění, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel.

Pokud pracujete jako OSVČ, je navíc potřeba, abyste se účastnila nemocenského pojištění OSVČ alespoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku před porodem a abyste zaplatila pojistné za celou dobu účasti na nemocenském pojištění včetně kalendářního měsíce předcházejícího nástupu na mateřskou dovolenou.

Ochranná lhůta
U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů.


Ukončení mateřské dovolené a nástup na rodičovskou dovolenou
Po ukončení mateřské dovolené je třeba zařídit dvě věci - u zaměstnavatele zažádat o vybrání "řádné dovolené", na kterou máte nárok - a to ihned po ukončení mateřské dovolené (jinak se nárok krátí) a zároveň zajít na sociálku, nahlásit ukončení mateřské dovolené a zažádat si o zahájení vyplácení rodičovského příspěvku.  Od ledna 2008 si lze vybrat rychlý, klasický či pomalý způsob čerpání rodičovské dovolené - viz změny v čerpání rodičovské dovolené.


Otec na rodičovské dovolené
Od ledna 2001 byl pak zaveden termín "rodičovská dovolená".  Důvodem byla snaha vytvořit rovnost mužů a žen v pracovněprávních vztazích a zajistit, aby nárok na pracovní volno z důvodu péče o dítě do tří let věku mohl vzniknout jak matce, tak i otci dítěte. Otci dítěte je zaměstnavatel povinen poskytnout na jeho žádost rodičovskou dovolenou od narození dítěte po dobu, o kterou požádá - nejdéle do 3 let věku dítěte. Otec tedy může nastoupit na rodičovskou dovolenou ihned po narození dítěte nebo navázat na péči poté, co matka dítěte vyčerpá 28 (37) týdnů dovolené mateřské.

Nově má na PPM nárok i muž, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Dohoda musí obsahovat zákonem stanovené údaje a lze ji uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku 7. týdne po porodu dítěte.


Pro výpočet této dávky i pro jejího plátce platí stejná ustanovení jako u žen.


Jste-li studentkou nebo žačkou, máte v případě těhotenství a mateřství nárok na PPM, pokud splňujete určité podmínky. Za studentku nebo žačku jste považována, pokud studujete střední, vyšší odbornou školu, odborné učeliště nebo vysokou školu či jinou formu studia, která je pro účely důchodového pojištění považována za studium na střední nebo vysoké škole. Musí jít o studium řádné a denní. Výše PPM u studentek činí od 1.1.2008 254 Kč na kalendářní den.

PPM studentkám je poskytnuta po přerušení nebo ukončení studia, nejdříve však od počátku 6.týdne před očekávaným dnem porodu, jak jej určil lékař

Vyplácení PPM - v případě, že se jedná o "velkou organizaci" (nad 25 zaměstnanců) - vyplácí PPM zaměstnavatel, v případě, že se jedná o "malou organizaci" (do 25 zaměstnanců) nebo OSVČ, peníze vyplácí příslušná správa sociálního zabezpečení.  

 


Nástup na mateřskou dovolenou z rodičovské
Pokud nastupujete na mateřskou dovolenou z rodičovské dovolené - tj. čekáte druhé (třetí) dítě - platí, že na peněžitou podporu v mateřství máte nárok, pokud na ni nastupujete do 3 let věku prvního (předcházejícího) dítěte. Pokud na mateřskou nastupujete po uplynutí delšího období a v mezičase jste nepracovala (neplatila 270 dnů nemocenské pojištění), nárok na proplácení mateřské nemáte a pobíráte rovnou rodičovský příspěvek.

 

 

Rodičovský příspěvek od 1.1.2008 je nový systém čerpání rodičovské dovolené. Lze čerpat rychlou, klasickou či pomalou verzi. Více viz Změny v čerpání rodičovské dovolené.

dítě může navštěvovat i jesle či školku v povoleném rozsahu. (dítě mladší 3 let po dobu maximálně 5 dnů v měsíci, dítě starší 3 let v rozsahu maximálně 4 hodiny denně) 

Přivýdělek při rodičovském příspěvku není omezen.

Rodičovský příspěvek lze pobírat vždy jen na jedno dítě.

 


Novela zákoníku práce umožňuje, aby rodičovskou dovolenou čerpali oba rodiče. Nárok na rodičovský příspěvek však vzniká jen jednomu z nich.

 


Po porodu si můžete zažádat ještě o "porodné" - což je jednorázová dávka - a o její čerpání lze zažádat do 1 roku od porodu. Později nárok zaniká.

 


V závěru se musím přiznat, že můj vztah ke všem úřadům je, jemně řečeno, vlažný a pokud mi dá někdo na výběr vyplnit formulář a jít s ním na sociálku nebo složit vagon uhlí, běžím okamžitě pro lopatu. Ale abych úřednicím nekřivdila, už jsem měla i štěstí a narazila na pár usměvavých a ochotných poradit. Vám všem, které papírování čeká, radím vyzbrojit se nekonečnou trpělivostí a vytrvale se ptát dokud nebudete mít úplně jasno. Bohužel už se mi stalo, že co úřednice, to jiná informace :-( Každopádně přeji hodně štěstí!

Změny v systému vyplácení rodičovské dovolené najdete zde: /clanky/zmeny-v-cerpani-rodicovske-dovolene


Pokud se někdo z vás v dané problematice dobře orientuje a zodpoví případné dotazy v komentářích, budu vám moc vděčná.

Pokud jste zde nenašli odpověď na váš dotaz a potřebujete poradit v konkrétní situaci, doporučuji vám tuto poradnu : http://www.penize.cz/29259-socialni-problematika

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Dovolená a mateřská, rodičovská dovolená

(Marcela, 15. 7. 2007 20:09)

Dobrý den, mám podobný dotaz jako Jiřina 07.06.07(a Jana). Také jsem první osoba, která nastupuje MD u malé organizace a nestačila si vybrat "řádnou dovolenou". Dne 01.07. jsem nastoupila mateřskou dovolenou a nestačila si vybrat 17 dní "řádné dovolené", tudíž bych o její čerpání měla zažádat zaměstnavatele po ukončení mateřské dovolené, tedy od 14.01.08 do 05.02.08. Není mi ale jasné, od kdy se mi začne vyplácet rodičovský příspěvek? Až po vyčerpání dovolené? A od kdy se mi začně počítat rodičovská dovolená? Chápu to tak, že tím, že skoro měsíc budu čerpat dovolenou, přijdu zároveň o jeden měsíc RD, na který bych měla jinak nárok? Děkuji Marcela

Dovolená a mateřská, rodičovská dovolená

(Olga, 15. 7. 2007 12:26)

Na dovolenou máte nárok, neboť nemáte možnost z velmi vážných důvodů (mateřská, rodičovská dov.) si ji vybrat po ukončení mateřské příp. rodičovské dovolené viz zákoník práce. Respektive po ukončení by Vám měl zaměstnavatel poskytnout možnost tuto dovolenou si vybrat, ale musíte si sama zažádat. Dovolená se neproplácí !!
Dále viz: http://www.penize.cz/zpravy/5181/i-zena-na-materske-ma-narok-na-radnou-dovolenou/

Dobrá rada nad zlato

(Margitka, 13. 7. 2007 12:43)

Přeji pěkný den, můj dotaz:
pokud nastoupí na rodičovskou dovolenou matka dítěte, lze po roku tuto přerušit, aby v rodičovské dovolené pokračoval otec dítěte, nebo to musí od počátku až do konce pobírat pouze jeden z rodičů dítěte.Zrdavím všechny a děkuji za odpověď.

Přivýdělek

(Lenka, 5. 7. 2007 11:18)

Lucie,
na mateřské si nyní můžete přivydělávat tak říkajíc neomezeně - není tam strop - a mateřskou vám nevezmou. Jediná podmínka je, že nesmíte mít dítě ve školce.

Přivýdělek

(Lucie, 5. 7. 2007 11:08)

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jakým způsobem je možné si přivydělat na rodičovské dovolené tak, aby mi nesebrali mateřskou, nemáte nějaký tip? Děkuji Lucie

chci se zeptat

(Markéta, 3. 7. 2007 14:17)

chci se zeptat jak to bude v roce2008 s pp v mateřství jestly se bude dávka snižovat nebo zustane na těch7500kčděkuji

materska a neschopenka

(monika, 2. 7. 2007 14:05)

Dobry den, chtela by sem se zeptat,momentalne sem v 15.tydnu tehotenstvi a na neschopence jsem od 7tydne pro zdravotni potize a nevhodnou praci, takze na neschopence zustanu az do konce tehotenstvi. Chtela by sem se zeptat zda moje materska nebude nizsi kdyz jsem na neschopence ako kdyby jsem pracovala. Dekuji za odpoved.

Poradna

(Helena, 26. 6. 2007 9:17)

<a href="http://www.penize.cz/nastroje/poradna/seznam.asp?TypeOfLamp=PSP&IDP=1">http://www.penize.cz/</a>
Tady se dá taky něco zjistit

potrebujem pomoct

(eva, 19. 6. 2007 23:36)

som obcanka SR, byvam s priatelom ktory je obcanom CR,co potrebujem k vybaveni prechodneho pobytu? musim mat vybaveny pobyt v CR aby som mohla rodit v CR a moje dieta aby bolo obcanom CR? Budem dostavat nejake tie davky? ako dlho to vsetko trva? dakujem za pomoc

Nárok na mateřskou

(Simona, 17. 6. 2007 16:01)

Dobrý den,jsem žena v domácnosti,občas si přividělávám.S přítelem se chystáme založit rodinu.Zdravotní pojištění si platím,ale sociální ne.Pokud si ho budu platit,kolik bude mateřská?A co kdybych to nestihla si platit těch 270dní sociální pojištění?Mám nárok na rodičovský příspěvek po mateřské v tomto případě?
Předem děkuji za odpověď
simonice7@seznam.cz

Porodné a rodičovský příspěvek

(Slavka Gladičová, 12. 6. 2007 14:39)

Dobrý den,

jsem zaměstnaná na dobu neurčitou v ČR. Mám trvalý pobyt na zemí SR a přechodný v ČR. Toho času jsem těhotná a vzhledem k rizikovému těhotenství plánuji přestěhování do místra trvalého pobytu, kde bude zárověň po celou dobu mateřské i rodičovské dovolené.
Dotaz zní:
Mám nárok žádat v ČR o porodné (i když budu rodit v SR), pokud ano kde ?
Mám nárok na rodičovské dávky z ČR, i když budu pobývat v SR ? Společně posuzovaná osoba, partner a budoucí manžel je zaměstaný v SR - má to na nějaký vliv na rodičovské dávky?Děkuji za rychlou a jasnou odpověď.Z neschopenky na dovolenou

(Věra, 12. 6. 2007 13:52)

chci se zeptat zda je možné ukončit neschopenku ,vybrat řádnou dovolenou a s ní nastoupit na mateřskou dovolenou

Pár užitečných rad

(Kristina, 11. 6. 2007 0:55)

pár věcí co mě napadlo, po kterých jsem se, jako student a zaměstnanec malé organizace, bez nároku na PPM, horko těžko pídila.

Pokud si nejste jisté, zda máte nárok na mateřskou nebo chcete znát její výši, doporučuji zajít si na Oblastní Správu Sociálního Zabezpečení, pod kterou je zapsán váš zaměstnavatel, vy jako OSVČ,(v případě studentů asi místo bydliště nebo sídlo školy, to si nejsem jistá) tam vám to spočítají. Jsou sice často dost protivný, ale pak aspoň člověk ví na čem je.

Pokud na ní nárok nemáte a přesto jste zaměstnaná, nechcete pracovat až do porodu, nejste na rizikovém těhotenství a váš lékař vám nechce napsat neschopenku jen tak, MÁTE NÁROK NA 6 TÝDNŮ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI PŘED PORODEM A 6 TÝDNŮ PO PORODU "z důvodu porodu". Ty doktoři to vůbec nevědí, takže si to musíte vydupat. Těch 6 týdnů před se hodí, a po p. se hodí zase těm co by měly nemocenskou vyšší než těch 7500,- rodičovského příspěvku.
Nárok na něj (RP) pak vzniká dnem ukončení pracovní neschopnosti a žádá se o něj na odboru státní sociální podpory při obecních úřadech kde máte bydliště. Vyplácí se maximálně 3 měsíce dozadu.

Pro studenty starší 26 let. POZOR: Od tohoto věku za vás škola přestává platit nemocenské pojištění, takže pokud si ho neplatíte a nepracujete asi na PPM nebudete mít nárok (ověřit na OSSZ), ale PPM je stejně jen ve výši rodičovského příspěvku, takže jde jen o těch 6 týdnů před porodem.
Jinak o PPM se žádá na studijním oddělení, myslím,v případě VŠ, jak je to u ostatních škol netuším.

Tak snad to někomu pomůže.

Mateřská na podpoře

(Petra Š., 10. 6. 2007 18:46)

Dobrý den,chtěla bych se zeptat - Od června 2006 jsem nezaměstnaná.Právě dokončuji praxí rekvalifikační kurs a pobírám podporu od ÚP.
V říjnu končím kurs a plánujeme 2 dítě.
Mám vůbec na nějakou podporu nárok jako těhotná na ÚP?
Nebo zůstanu bez prostředků?
Díky za odpověď.

strop PPM

(Patt, 8. 6. 2007 11:42)

Milko, zklamu vás, tak jak je uvedeno v článku - mateřská má strop a to 12570,-Kč. Takže ve vašem případě určitě na strop narazíte.

Mateřská

(Milka, 8. 6. 2007 11:28)

Dobrý den,
chci se zeptat, když můj hrubý výdělek činí víc než 35 tis. Kč, jaký bude můj mateřský příspěvek?
Platí v tomto případě 69% z průměrného hrubého platu?
Děkuji,
MS

mateřská a porodné u dvojčat!

(Lucie Musilová, 8. 6. 2007 11:10)

Dobrý den,
měla bych takový dotaz můj zaměstnavatel zjistil že čekam miminko a okamžitě mi ukončil pracovní poměr jelikož mi odmítl dát pracovní smlouvu takže se pudu zaevidovat na pracovní uřad!CHtěla bych se optat jestly mám nárok na mateřskou dovolenou ve výši 7.500?A ještě bych se chtěla optat jak je to u dvojčat dostanu jedno porodné a jednu mateřskou a nebo je to nějak navíšené!nikdo mi o tom nic neřekne tak se ptám vás!Moc děkuji za odpověď a za radu s pozdravem Lucka Balllrock@seznam.cz

Dovolená při pobírání PPM

(Jiřina, 7. 6. 2007 12:03)

Dobrý den,
chtěla bych Vás požádat o radu. Na MD jsem nastoupila 18. 12. 2006. Teď 17.6. 2007 mi skončí PPM a začne běžet RP. Nevím, ale jak je to s dovolenou. Zda se musí vybrat nebo je možné ji proplatit. Předpokládám, že bych měla mít nárok na 10 dní dovolené v případě, že naše firma, mimochodem jsme malá organizace a já jsem vlastně první osoba na MD, proto tuto tématiku nemám tak zažitou a nerada bych něco provedla špatně, má stanovenu dovolenou 20 dní. Také nevím jak počítat průměrný výdělek u dovolené v případě, že jsem měla příjem naposledy v IV. čtvrtletí 2006. Bere se tento nebo počítá nějaký "fiktivní". Také nevím, zda bych za měsíc červen dostala část PPM, část RP a ještě dovolenou. Nerada bych se ošidila, ale zároveň bych nerada potom platila nějaké sankce nebo tak. Děkuji Vám za odpověď a omlouvám se, pokud by můj dotaz působil nějak zmateně.

Nezaměstnaná a těhotná

(Jitka Novotná, 6. 6. 2007 12:45)

Mám dotaz,
Nemám odpracováné požadované roky,a jsem dlouhodobě nezaměstnaná bez nároku na podporu v nezaměstnanosti.
Můj dotaz zní: Budu pobírat nějakou finanční podporu v době těhotenství za těchto okolností. Předem děkuji za odpověď.

Děkuji

(Jany, 6. 6. 2007 10:30)

Moc děkuji za perfektní stránky.Jsou opravdu přehledné, stručné a srozumitelné.Pomohly mi lépe se orientovat.Díky


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117

následující »