Jdi na obsah Jdi na menu
Reklama:
 Mateřská dovolená - změny od 1.1.2009

Od 1. ledna 2009 vstupuje v platnost nový zákon o nemocenském pojištění. Zatímco v roce 2008 činila maximální výše peněžité podpory v mateřství 14 370 Kč měsíčně, od příštího roku bude maximum 28 890 Kč měsíčně.

Nový zákon zvyšuje procento, podle kterého se z vyměřovacího základu peněžitá pomoc v mateřství vypočítává, z 69 % na 70 %.  Podstatné ale je, že se zvyšuje i hranice příjmu, z něhož jsou dávky vypočítávány. Dosud totiž nebyly do základu pro výpočet dávek započítávány příjmy vyšší než 24 000 Kč. Nyní se redukční hranice posouvá až na 71 000 Kč měsíčního platu.

Změna se bude týkat i mužů, kteří zůstanou s dítětem doma. Zvýší se i dávky vyplácené ženám (mužům), kteří mateřskou dovolenou nastoupí v roce2008 a v roce 2009 jim bude dobíhat. V jejich případě však dojde od nového roku  pouze k navýšení redukčních hranic na 610 a 870 Kč z původních 550 a 790 Kč. Pro přesný výpočet můžete použít kalkulačku na stránkách MPSV.

Jak se změní vyplácení mateřské

 

Měsíční hrubá mzda         PPM     2008

     PPM  2009

10 000                      6 840                      6 930
15 000                    10 230                    10 380
20 000                    12 750                    13 830
25 000                    14 370                    16 980
30 000                    14 370                    19 050
35 000                    14 370                    21 120
40 000                    14 370                    22 350
45 000                    14 370                    23 370
50 000                    14 370                    24 390
55 000                    14 370                    25 440
60 000                    14 370                    26 460
65 000                    14 370                    27 510
70 000                    14 370                    28 560
75 000                    14 370                    28 890
80 000                    14 370                    28 890

zdroj : MPSV

Od 1.1. 2009 může střídavě čerpat mateřskou dovolenou otec i matka, ale až od ukončených 6 týdnů věku dítěte.  

Nový zákon umožňuje střídání matky dítěte s jejím manželem či otcem dítěte v péči o dítě, a to na základě písemné dohody, přičemž každý z nich má při této péči o dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství po dobu a za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. Střídání se umožňuje od počátku 7. týdne ode dne porodu a četnost střídání omezena není. V případě střídání v péči o dítě se zastaví výplata peněžité pomoci v mateřství matce a začne se vyplácet tato dávka muži z jeho nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky nároku na její výplatu, a naopak.

 

 


Nástup na mateřskou
Den nástupu na mateřskou dovolenou stanoví gynekolog. Zpravidla se na ni nastupuje 6 týdnů před stanoveným termínem porodu - nejdříve však 8 týdnů. Mateřská dovolená trvá 28 týdnů - nově i pro osamělé ženy. Pokud  čekáte dvojčata, mateřská se vám prodlužuje na 37 týdnů.  Pokud do porodu nestihnete vyčerpat celých 6 týdnů, protože porod nastal před stanoveným termínem, převádí se vám nevyčerpané dny na dobu po porodu - až do dovršení 28 týdnů. Pokud však nevyčerpáte těchto 6 týdnů z jiného důvodu, máte nárok na mateřskou jen do uplynutí 22 týdnů ode dne porodu.

Mateřská dovolená nemůže být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě končit ani být přerušena před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu.

Pokud máte rizikové těhotenství, jste na neschopence a pobíráte nemocenskou, 6 týdnů před porodem přecházíte na mateřskou dovolenou a začínáte pobírat peněžitou pomoc v mateřství (PPM).


Pro stanovení výše mateřské se používá denní vyměřovací základ užívaný pro stanovení nemocenského od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Vychází se z hrubých příjmů dosažených v období 12 měsíců. Denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni nástupu na mateřskou dovolenou; pokud jste byla převedena na jinou práci z důvodu těhotenství nebo mateřství, denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni vašeho převedení na jinou práci, pokud je to pro vás výhodnější.

Výše mateřské za kalendářní den nyní činí 69 % denního vyměřovacího základu a poskytuje se za kalendářní dny. Od 1.1.2009 to bude 70% denního vyměřovacího základu.


Nárok na pobírání peněžité podpory v mateřství

mají ženy, které byly v posledních 2 letech před zahájením výplaty této dávky alespoň po dobu 270 dnů účastny nemocenského pojištění. To je součástí sociálního pojištění, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel.

Pokud pracujete jako OSVČ, je navíc potřeba, abyste se účastnila nemocenského pojištění OSVČ alespoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku před porodem a abyste zaplatila pojistné za celou dobu účasti na nemocenském pojištění včetně kalendářního měsíce předcházejícího nástupu na mateřskou dovolenou.

Ochranná lhůta
U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů.


Ukončení mateřské dovolené a nástup na rodičovskou dovolenou
Po ukončení mateřské dovolené je třeba zařídit dvě věci - u zaměstnavatele zažádat o vybrání "řádné dovolené", na kterou máte nárok - a to ihned po ukončení mateřské dovolené (jinak se nárok krátí) a zároveň zajít na sociálku, nahlásit ukončení mateřské dovolené a zažádat si o zahájení vyplácení rodičovského příspěvku.  Od ledna 2008 si lze vybrat rychlý, klasický či pomalý způsob čerpání rodičovské dovolené - viz změny v čerpání rodičovské dovolené.


Otec na rodičovské dovolené
Od ledna 2001 byl pak zaveden termín "rodičovská dovolená".  Důvodem byla snaha vytvořit rovnost mužů a žen v pracovněprávních vztazích a zajistit, aby nárok na pracovní volno z důvodu péče o dítě do tří let věku mohl vzniknout jak matce, tak i otci dítěte. Otci dítěte je zaměstnavatel povinen poskytnout na jeho žádost rodičovskou dovolenou od narození dítěte po dobu, o kterou požádá - nejdéle do 3 let věku dítěte. Otec tedy může nastoupit na rodičovskou dovolenou ihned po narození dítěte nebo navázat na péči poté, co matka dítěte vyčerpá 28 (37) týdnů dovolené mateřské.

Nově má na PPM nárok i muž, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Dohoda musí obsahovat zákonem stanovené údaje a lze ji uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku 7. týdne po porodu dítěte.


Pro výpočet této dávky i pro jejího plátce platí stejná ustanovení jako u žen.


Jste-li studentkou nebo žačkou, máte v případě těhotenství a mateřství nárok na PPM, pokud splňujete určité podmínky. Za studentku nebo žačku jste považována, pokud studujete střední, vyšší odbornou školu, odborné učeliště nebo vysokou školu či jinou formu studia, která je pro účely důchodového pojištění považována za studium na střední nebo vysoké škole. Musí jít o studium řádné a denní. Výše PPM u studentek činí od 1.1.2008 254 Kč na kalendářní den.

PPM studentkám je poskytnuta po přerušení nebo ukončení studia, nejdříve však od počátku 6.týdne před očekávaným dnem porodu, jak jej určil lékař

Vyplácení PPM - v případě, že se jedná o "velkou organizaci" (nad 25 zaměstnanců) - vyplácí PPM zaměstnavatel, v případě, že se jedná o "malou organizaci" (do 25 zaměstnanců) nebo OSVČ, peníze vyplácí příslušná správa sociálního zabezpečení.  

 


Nástup na mateřskou dovolenou z rodičovské
Pokud nastupujete na mateřskou dovolenou z rodičovské dovolené - tj. čekáte druhé (třetí) dítě - platí, že na peněžitou podporu v mateřství máte nárok, pokud na ni nastupujete do 3 let věku prvního (předcházejícího) dítěte. Pokud na mateřskou nastupujete po uplynutí delšího období a v mezičase jste nepracovala (neplatila 270 dnů nemocenské pojištění), nárok na proplácení mateřské nemáte a pobíráte rovnou rodičovský příspěvek.

 

 

Rodičovský příspěvek od 1.1.2008 je nový systém čerpání rodičovské dovolené. Lze čerpat rychlou, klasickou či pomalou verzi. Více viz Změny v čerpání rodičovské dovolené.

dítě může navštěvovat i jesle či školku v povoleném rozsahu. (dítě mladší 3 let po dobu maximálně 5 dnů v měsíci, dítě starší 3 let v rozsahu maximálně 4 hodiny denně) 

Přivýdělek při rodičovském příspěvku není omezen.

Rodičovský příspěvek lze pobírat vždy jen na jedno dítě.

 


Novela zákoníku práce umožňuje, aby rodičovskou dovolenou čerpali oba rodiče. Nárok na rodičovský příspěvek však vzniká jen jednomu z nich.

 


Po porodu si můžete zažádat ještě o "porodné" - což je jednorázová dávka - a o její čerpání lze zažádat do 1 roku od porodu. Později nárok zaniká.

 


V závěru se musím přiznat, že můj vztah ke všem úřadům je, jemně řečeno, vlažný a pokud mi dá někdo na výběr vyplnit formulář a jít s ním na sociálku nebo složit vagon uhlí, běžím okamžitě pro lopatu. Ale abych úřednicím nekřivdila, už jsem měla i štěstí a narazila na pár usměvavých a ochotných poradit. Vám všem, které papírování čeká, radím vyzbrojit se nekonečnou trpělivostí a vytrvale se ptát dokud nebudete mít úplně jasno. Bohužel už se mi stalo, že co úřednice, to jiná informace :-( Každopádně přeji hodně štěstí!

Změny v systému vyplácení rodičovské dovolené najdete zde: /clanky/zmeny-v-cerpani-rodicovske-dovolene


Pokud se někdo z vás v dané problematice dobře orientuje a zodpoví případné dotazy v komentářích, budu vám moc vděčná.

Pokud jste zde nenašli odpověď na váš dotaz a potřebujete poradit v konkrétní situaci, doporučuji vám tuto poradnu : http://www.penize.cz/29259-socialni-problematika

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Martino

(Patt, 23. 1. 2007 16:15)

Pokud nastoupíte na mateřskou dovolenou v ochranné lhůtě (což myslím je váš případ) bude vám vaši mateřskou vyplácet váš stávající zaměstnavatel - a stejně tak by měl do nástupu na mateřskou hradit i vaši neschopenku - vzhledem k ochranné lhůtě. Nicméně já nejsem na tuto problematiku odborník a neznám všechny detaily, takže bych vám určitě radila obrátit se na sociálku pod kterou spadáte a tam se informovat, jak to přesně bude. Určitě vám poradí a je vždy lepší vědět jak přesně postupovat, jestli je třeba někam si žádat atd. - prostě ať máte jistotu, že nic neprošvihnete a dávky dostanete.

Jak to tedy je?

(Martina, 23. 1. 2007 15:44)

Chtěla jsem se zeptat,jak to mám udělat,když jsem teď na začátku osmého měsíce a 31.ledna mi končí prac.smlouva na dobu určitou?Do teď jsem na neschopence kvůli nepříznivým vlivům v práci.Je nějaká ochranná lhůta,kdy budu pobírat ještě neschopenku?nebo už mám nastoupit na mateřskou?Nebo mám jít na sociálku?Já opravdu nevím,co bude dál.Jestli čekat,než mi příjde nějaký dopis z práce,že mi skončila smlouva a já to mám podepsat?nebo ne?Jsem z toho zmatená.

Petro,

(Patt, 22. 1. 2007 16:56)

přiznám se, že v tomto případě jsem vycházela ze situace své kamarádky, o které jsme věděla, že pobírala ihned rodičák - je ovšem pravda, že už je to 4 roky zpět a já si neověřila, zda se to změnilo, takže se omlouvám, pokud jsem vás špatně informovala, raději uvedenou pasáž smažu, protože jsem prošla různé poradny na netu a nikde nenašla odpověď jak to teď skutečně je. Každopádně díky za upozornění a kdybyste zjistila nějaké nové informace, budu ráda, když dáte vědět.

OSVČ - mateřská/rodičák

(Petra, 22. 1. 2007 15:05)

Nějak tomu nerozumím - v článku píšete:Pokud na mateřskou nastupujete přímo po ukončení studií, jako nezaměstnaná nebo jste z jiných důvodů nesplňujete podmínku 270 dnů uhrazeného nemocenské pojištění, nemáte na PPM nárok a od počátku mateřské dovolené pobíráte rovnou rodičovský příspěvek. Ten od ledna 2007 činí 7 582,-Kč.

To tedy znamená, že pokud jsem si neplatila nemocenskou, tak samozřejmě na příspěvek v mateřství nárok nemám, ale budu hned od nástupu na mateřskou pobírat rodičovský příspěvek???

Na sociálce mi totiž bylo řečeno, že na mateřskou nárok nemám a na rodičák mám nárok až po ukončení mateřské, tj. po 22 týdnech od narození dítěte. Snad jsem to napsala srozumitelně.

Dotaz

(Katka, 20. 1. 2007 18:56)

Mám otázečku - v době kdy jsem otěhotněla jsem byla ve výpovědní lhůtě, hned od začátku těhotenství jsem na namocenské a tudíž pobírám nemocenskou od mého bývalého zaměstnavatele, chtěla jsem se zeptat jak to u mě bude vypadat až 6 týdnů před porodem budu nastupovat na mateřskou a teď mám namysli pobírání PPM - kdo a v jaké výši mi ji bude proplácet? Samozdřejmě nemám na mysli přesnou částku :o) Nebo i pro mě platí to,že rovnou budu pobírat rodičovský příspěvek.Předem děkuji za odpověď

dotaz

(hana, 18. 1. 2007 16:20)

Chtěla jsem se zeptat, jestli mi můžete poradit. Pokud jsem byla OSVČ, platila jsem si minimální zálohy na nemocenské i sociální pojištění, z tak kolik dostanu PPM. Slyšela jsem, že od r. 2007 je to minimálně zhruba 7.500 Kč. Ale nemyslím tím rodičovská příspěvěk. že minimální dávka pro PPM je asi 7.500 Kč a je to bez ohledu na to, kolik si žena předtím například vydělala u zaměstnavatele, a nebo pokud byla OSVČ, tak kolik si platila pojistné. Zdá se mi to jako nesmysl, ale nevím. Nevíte o tom někdo něco? Děkuju.

OSVC

(Sněžěnka, 18. 1. 2007 10:55)

dobry den, omlouvam se, dulezite take je ze tech 270 dni sice musite byt pojisteny ale pozor, materska se vypocita ze posledniho kalendarniho roku. znamena to ze ja treba mam termin porodu v cervnu a i kdyz si platim od 9.06 maximum tj 7000 mesicne zalohu na nemocensko, bude se brat pouze pladba pro rok 2006 tj, 4 krat 7000 = 28000 / 365 = 76,71 kc denne a pak jeste 69% z teto castky je 52 kc denne krat 30 dni je 1560 korun mesicne. vse co bych platila v roce 2007 uz bude brano na eventualni neschopenku v roce 2008. ja jsem 28000 dala statu, jen tak, dobrovolne, tak si na to dejte pozor.

Kclariso,

(Patt, 16. 1. 2007 14:40)

díky za upozornění, opravím to. Čerpala jsem info z různých zdrojů a často jsem narazila na protichůdné informace - takže ještě jednou díky za upozornění na chyby, hned to jdu opravit.

mateřská

(kclarisa, 16. 1. 2007 14:17)

Od 1. ledna 2007 se mateřská matkám samoživitelkám neprodlužuje na 37 týdnů protože je těžké prokázat že žena žije sama takže všechny maminky pobírají mateřskou 28 týdnů.
Podmínka získání mateřské je, že musíte být účastna na nemocenském pojištění 270 dní za poslední 2 kalendářní roky a ne tři.


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117