Jdi na obsah Jdi na menu
Reklama:
 Mateřská dovolená - změny od 1.1.2009

Od 1. ledna 2009 vstupuje v platnost nový zákon o nemocenském pojištění. Zatímco v roce 2008 činila maximální výše peněžité podpory v mateřství 14 370 Kč měsíčně, od příštího roku bude maximum 28 890 Kč měsíčně.

Nový zákon zvyšuje procento, podle kterého se z vyměřovacího základu peněžitá pomoc v mateřství vypočítává, z 69 % na 70 %.  Podstatné ale je, že se zvyšuje i hranice příjmu, z něhož jsou dávky vypočítávány. Dosud totiž nebyly do základu pro výpočet dávek započítávány příjmy vyšší než 24 000 Kč. Nyní se redukční hranice posouvá až na 71 000 Kč měsíčního platu.

Změna se bude týkat i mužů, kteří zůstanou s dítětem doma. Zvýší se i dávky vyplácené ženám (mužům), kteří mateřskou dovolenou nastoupí v roce2008 a v roce 2009 jim bude dobíhat. V jejich případě však dojde od nového roku  pouze k navýšení redukčních hranic na 610 a 870 Kč z původních 550 a 790 Kč. Pro přesný výpočet můžete použít kalkulačku na stránkách MPSV.

Jak se změní vyplácení mateřské

 

Měsíční hrubá mzda         PPM     2008

     PPM  2009

10 000                      6 840                      6 930
15 000                    10 230                    10 380
20 000                    12 750                    13 830
25 000                    14 370                    16 980
30 000                    14 370                    19 050
35 000                    14 370                    21 120
40 000                    14 370                    22 350
45 000                    14 370                    23 370
50 000                    14 370                    24 390
55 000                    14 370                    25 440
60 000                    14 370                    26 460
65 000                    14 370                    27 510
70 000                    14 370                    28 560
75 000                    14 370                    28 890
80 000                    14 370                    28 890

zdroj : MPSV

Od 1.1. 2009 může střídavě čerpat mateřskou dovolenou otec i matka, ale až od ukončených 6 týdnů věku dítěte.  

Nový zákon umožňuje střídání matky dítěte s jejím manželem či otcem dítěte v péči o dítě, a to na základě písemné dohody, přičemž každý z nich má při této péči o dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství po dobu a za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. Střídání se umožňuje od počátku 7. týdne ode dne porodu a četnost střídání omezena není. V případě střídání v péči o dítě se zastaví výplata peněžité pomoci v mateřství matce a začne se vyplácet tato dávka muži z jeho nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky nároku na její výplatu, a naopak.

 

 


Nástup na mateřskou
Den nástupu na mateřskou dovolenou stanoví gynekolog. Zpravidla se na ni nastupuje 6 týdnů před stanoveným termínem porodu - nejdříve však 8 týdnů. Mateřská dovolená trvá 28 týdnů - nově i pro osamělé ženy. Pokud  čekáte dvojčata, mateřská se vám prodlužuje na 37 týdnů.  Pokud do porodu nestihnete vyčerpat celých 6 týdnů, protože porod nastal před stanoveným termínem, převádí se vám nevyčerpané dny na dobu po porodu - až do dovršení 28 týdnů. Pokud však nevyčerpáte těchto 6 týdnů z jiného důvodu, máte nárok na mateřskou jen do uplynutí 22 týdnů ode dne porodu.

Mateřská dovolená nemůže být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě končit ani být přerušena před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu.

Pokud máte rizikové těhotenství, jste na neschopence a pobíráte nemocenskou, 6 týdnů před porodem přecházíte na mateřskou dovolenou a začínáte pobírat peněžitou pomoc v mateřství (PPM).


Pro stanovení výše mateřské se používá denní vyměřovací základ užívaný pro stanovení nemocenského od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Vychází se z hrubých příjmů dosažených v období 12 měsíců. Denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni nástupu na mateřskou dovolenou; pokud jste byla převedena na jinou práci z důvodu těhotenství nebo mateřství, denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni vašeho převedení na jinou práci, pokud je to pro vás výhodnější.

Výše mateřské za kalendářní den nyní činí 69 % denního vyměřovacího základu a poskytuje se za kalendářní dny. Od 1.1.2009 to bude 70% denního vyměřovacího základu.


Nárok na pobírání peněžité podpory v mateřství

mají ženy, které byly v posledních 2 letech před zahájením výplaty této dávky alespoň po dobu 270 dnů účastny nemocenského pojištění. To je součástí sociálního pojištění, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel.

Pokud pracujete jako OSVČ, je navíc potřeba, abyste se účastnila nemocenského pojištění OSVČ alespoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku před porodem a abyste zaplatila pojistné za celou dobu účasti na nemocenském pojištění včetně kalendářního měsíce předcházejícího nástupu na mateřskou dovolenou.

Ochranná lhůta
U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů.


Ukončení mateřské dovolené a nástup na rodičovskou dovolenou
Po ukončení mateřské dovolené je třeba zařídit dvě věci - u zaměstnavatele zažádat o vybrání "řádné dovolené", na kterou máte nárok - a to ihned po ukončení mateřské dovolené (jinak se nárok krátí) a zároveň zajít na sociálku, nahlásit ukončení mateřské dovolené a zažádat si o zahájení vyplácení rodičovského příspěvku.  Od ledna 2008 si lze vybrat rychlý, klasický či pomalý způsob čerpání rodičovské dovolené - viz změny v čerpání rodičovské dovolené.


Otec na rodičovské dovolené
Od ledna 2001 byl pak zaveden termín "rodičovská dovolená".  Důvodem byla snaha vytvořit rovnost mužů a žen v pracovněprávních vztazích a zajistit, aby nárok na pracovní volno z důvodu péče o dítě do tří let věku mohl vzniknout jak matce, tak i otci dítěte. Otci dítěte je zaměstnavatel povinen poskytnout na jeho žádost rodičovskou dovolenou od narození dítěte po dobu, o kterou požádá - nejdéle do 3 let věku dítěte. Otec tedy může nastoupit na rodičovskou dovolenou ihned po narození dítěte nebo navázat na péči poté, co matka dítěte vyčerpá 28 (37) týdnů dovolené mateřské.

Nově má na PPM nárok i muž, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Dohoda musí obsahovat zákonem stanovené údaje a lze ji uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku 7. týdne po porodu dítěte.


Pro výpočet této dávky i pro jejího plátce platí stejná ustanovení jako u žen.


Jste-li studentkou nebo žačkou, máte v případě těhotenství a mateřství nárok na PPM, pokud splňujete určité podmínky. Za studentku nebo žačku jste považována, pokud studujete střední, vyšší odbornou školu, odborné učeliště nebo vysokou školu či jinou formu studia, která je pro účely důchodového pojištění považována za studium na střední nebo vysoké škole. Musí jít o studium řádné a denní. Výše PPM u studentek činí od 1.1.2008 254 Kč na kalendářní den.

PPM studentkám je poskytnuta po přerušení nebo ukončení studia, nejdříve však od počátku 6.týdne před očekávaným dnem porodu, jak jej určil lékař

Vyplácení PPM - v případě, že se jedná o "velkou organizaci" (nad 25 zaměstnanců) - vyplácí PPM zaměstnavatel, v případě, že se jedná o "malou organizaci" (do 25 zaměstnanců) nebo OSVČ, peníze vyplácí příslušná správa sociálního zabezpečení.  

 


Nástup na mateřskou dovolenou z rodičovské
Pokud nastupujete na mateřskou dovolenou z rodičovské dovolené - tj. čekáte druhé (třetí) dítě - platí, že na peněžitou podporu v mateřství máte nárok, pokud na ni nastupujete do 3 let věku prvního (předcházejícího) dítěte. Pokud na mateřskou nastupujete po uplynutí delšího období a v mezičase jste nepracovala (neplatila 270 dnů nemocenské pojištění), nárok na proplácení mateřské nemáte a pobíráte rovnou rodičovský příspěvek.

 

 

Rodičovský příspěvek od 1.1.2008 je nový systém čerpání rodičovské dovolené. Lze čerpat rychlou, klasickou či pomalou verzi. Více viz Změny v čerpání rodičovské dovolené.

dítě může navštěvovat i jesle či školku v povoleném rozsahu. (dítě mladší 3 let po dobu maximálně 5 dnů v měsíci, dítě starší 3 let v rozsahu maximálně 4 hodiny denně) 

Přivýdělek při rodičovském příspěvku není omezen.

Rodičovský příspěvek lze pobírat vždy jen na jedno dítě.

 


Novela zákoníku práce umožňuje, aby rodičovskou dovolenou čerpali oba rodiče. Nárok na rodičovský příspěvek však vzniká jen jednomu z nich.

 


Po porodu si můžete zažádat ještě o "porodné" - což je jednorázová dávka - a o její čerpání lze zažádat do 1 roku od porodu. Později nárok zaniká.

 


V závěru se musím přiznat, že můj vztah ke všem úřadům je, jemně řečeno, vlažný a pokud mi dá někdo na výběr vyplnit formulář a jít s ním na sociálku nebo složit vagon uhlí, běžím okamžitě pro lopatu. Ale abych úřednicím nekřivdila, už jsem měla i štěstí a narazila na pár usměvavých a ochotných poradit. Vám všem, které papírování čeká, radím vyzbrojit se nekonečnou trpělivostí a vytrvale se ptát dokud nebudete mít úplně jasno. Bohužel už se mi stalo, že co úřednice, to jiná informace :-( Každopádně přeji hodně štěstí!

Změny v systému vyplácení rodičovské dovolené najdete zde: /clanky/zmeny-v-cerpani-rodicovske-dovolene


Pokud se někdo z vás v dané problematice dobře orientuje a zodpoví případné dotazy v komentářích, budu vám moc vděčná.

Pokud jste zde nenašli odpověď na váš dotaz a potřebujete poradit v konkrétní situaci, doporučuji vám tuto poradnu : http://www.penize.cz/29259-socialni-problematika

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Romano,

(Patt, 20. 1. 2009 12:53)

domnívám se, že ve vašem případě by opravdu bylo nejvýhodnější nastoupit den po synových třetích narozeninách na neschopenku a z ní následně na mateřskou. PPM vám pak bude vyplácet váš stávající zaměstnavatel. Pokud jde o info k práci na dohodu, zkuste se zeptat v poradně na portalu Penize.cz (odkaz uvádím na konci článku) Mám za to, že práce na dohodu se do výpočtu PPM nezapočítává a že při neschopence vykonávat nelze, ale nerada bych vás mystifikovala. Paní Řezníčková vám určitě bude umět správně odpovědět.

MD po rozvázání PP

(Romana, 20. 1. 2009 11:49)

Dobrý den,prosím o radu co se týká těhotenství s 2dítětem. Koncem ledna budou mému synovi 3 roky a nastupuje do MŠ. Před MD jsem pracovala u firmy, která sídlo v místě bydliště zrušila a chce se mnou rozvázat pracovní poměr. Teď jsem ve 3měsíci těhotenství a nevím, jak se mám zachovat v souvislosti s výpovědí nebo mám nastoupit na rizikové těhotenství, které mi je doporučováno. Při PPM jsem pracovala na dohodu u jiné firmy, to už nepůjde, pokud budu pobírat nemocenskou?? Kdo mi bude vyplácet následně PPM a v jaké výši? Děkuji za rychlou odpověd.

příspěvky od státu

(mili, 20. 1. 2009 11:26)

Ahoj,
potřebuji poradit.V březnu to bude rok, co pracuji na Živnostenský list. S přítelem plánujeme za 1 rok až maximálně 2 roky miminko. Prosím Vás, jak je to s mateřskou a rodičovským příspěvkem. Platím si nemocenské nově 96,-Kč měsíčně. Doposud jsem platila zdravotní, nemocenské i sociální, vše v minimální výši.Měla bych nárok na mateřskou a rodič.příspěvek? Můj výdělek je po odečtení zdr. a sociálního 9000,-Kč, nevím, zda se odpočítávají i jiné položky. Nebo je finančně lepší nechat se zaměstnat třeba za 10 tisíc čistého? V této problematice jsem naprosto ztracená. Moc předem děkuji za odpověď.
Mail: vmilik@seznam.cz

DOTAZ?? nižší PPM než RP

(ALTR, 19. 1. 2009 16:39)

Mateřská (PPM) je 70% platu.

Když žena nepracovala nemá na PPM nárok. Od narození dítěte je rodičovský příspěvek (RP) 7600,-

No a když je PPM nižší, než RP dostane taková žena rozdíl????

Všude se začíná počítat s hrubým platem 10.000
Tam by taková žena byla o 600,- Kč hůř. Ale co ženy které mají od zaměstnavatele přiznané jen životní minimum??

Ty mají PPM cca 5600,- a čekají tedy až jim PPM skončí a začne RP??? Nebo mají nějaký nárok na dorovnání k částce kterou mají automaticky i nepracující ženy???
Děkuji za odpověď

Andreo,

(Patt, 19. 1. 2009 12:57)

PPM se vám bude počítat z 12 měsíců předcházejících nástupu na mateřskou. Dovolenou po mateřské proplatit nelze, musíte si ji vyčerpat. Zažádejte si o její vybrání u zaměstnavatele ihned po ukončení PPM - jinak se nárok krátí. Zároveň si na sociálce zažádáte o rodičovský příspěvek.

Výpočet PPM

(Andrea , 19. 1. 2009 12:42)

Dobrý den, měla bych několik dotazů k PPM? Termín porodu mám vypočten na 28.4.2009. Na mateřskou bych měla nastoupit během března 2009. Z jakých měsíců se vypočítává výše mateřské? Z období 1-12/2008 nebo 3/2008-2/2009?
A jak je to s čerpáním řádné dovolené? Po skončení mateřské ihned nastoupit na rodičovskou dovolenou a zaměstnavatel by mi tuto dovolenou proplatil? Nebo tato možnost není a musela bych si jí vyčerpat?
Předem děkuji za Vaši odpověď. AndreaLavickova@seznam.cz

Katko H,,

(Patt, 19. 1. 2009 8:49)

PPM vám bude opět vyplácet váš zaměstnavatel.

Kdo mi vyplatí mateřskou

(Katka H., 18. 1. 2009 20:56)

Dobrý večer, jsem mamča na RD, dítěti je 2,5 roku. Pobírám na něj RP do 3 let. V květnu čekáme druhé dítě.I mateřskou mi vyplácela ebanka, u které jsem zaměstnána.Během RD jsem měla vedlejší příjem na IČO, který je pozastaven od dubna O8, má to nějaký vliv na vyplácení mateřské nebo mi mateřskou bude bez problému opět vyplácet ebanka? Předem moc děkuju za odpověď

Rodičovská dovolená a pracovní smlouva

(Matina K., 16. 1. 2009 22:17)

Dobrý večer,
jsem mamča na RD, dítěti je 29 měsíců a mám možnost si přivydělat(nechtějí však se mnou sepsat smlouvu o pracovní dohodě).Délku RD mám na 3 roky.Můj předchozí zaměstnavatel mi drží místo. Mohu uzavřít pracovní smlouvu na poloviční úvazek bez toho abych přišla o rodičovský příspěvek a nemusela rozvazovat pracovní poměr s předchzím zaměstnavatelem?

předem moooooc děkuji za odpověď.

nemocenska

(ivana, 16. 1. 2009 13:46)

Dobrý den, chtela jsem se zeptat jestli se nemocenska započítává při výpočtu mateřské? dekuji

Žaneto,

(Radka, 16. 1. 2009 9:53)

výpověď dohodou rozhodně něpřijímejte. Jako na těhotnou se na vás vztahuje ochranná lhůta a zaměstnavatelka vám nemůže dát výpověď - jedině, kdybyste vy chtěla rozvázat pracovní poměr dohodou. Navíc je ze zákona povinna vám držet po dobu 3 let pracovní místo. Po dobu mateřské vaši konkrétní pozici.

mateřská

(mili, 15. 1. 2009 15:45)

můj email je : vmilik@seznam.cz

Materska v zahranici Angie

(Eva K, 15. 1. 2009 15:28)

muj email je emy22@seznam.cz diky za odpoved

Materska v zahranici Angie

(Eva K., 15. 1. 2009 15:15)

Dobry den, mam dotaz ohledne prispevku na dite {materskou}. Otehotnela jsem v dubnu 2006 kdy jsem si dodelaval skolu po skole jsem ukoncila zdr. pojisteni v CR a prestehovala jsem s k priteli v zahranici pracovala jsem od zari 2006 az do porodu. Po porodu jsem zacala pobirat anglickou materskou kterou mi vyplaceli po dobu 6. mesicu pak sem byla s ditetem doma bez prijmu az do brezna 2008. Na dite pobiram pridavky asi 120£ coz je pri dnesnim kurzu 3600? Zajimalo by mne zdali mam narok na ceskou materskou. Momentalne jsem bez prace? Moje maminka byla na socialce a dali ji insturkce co si mam vyridit a byl vtom i formular E411 ktery je ale tak nepochopitelne napsany ze si tady snim nevi rady. Prosim pomozte.

mateřská

(mili, 15. 1. 2009 14:45)

Ahoj,
potřebuji poradit.V březnu to bude rok, co pracuji na Živnostenský list. S přítelem plánujeme za 1 rok až maximálně 2 roky miminko. Prosím Vás, jak je to s mateřskou a rodičovským příspěvkem. Platím si nemocenské nově 96,-Kč měsíčně. Doposud jsem platila zdravotní, nemocenské i sociální, vše v minimální výši.Měla bych nárok na mateřskou a rodič.příspěvek? Můj výdělek je po odečtení zdr. a sociálního 9000,-Kč, nevím, zda se odpočítávají i jiné položky. Nebo je finančně lepší nechat se zaměstnat třeba za 10 tisíc čistého? V této problematice jsem naprosto ztracená. Moc předem děkuji za odpověď.

výpově'd

(Žanet (Liberec), 15. 1. 2009 12:34)

Můj e-mail Rosalinda1@centrum.cz

výpově'd

(Žanet (Liberec), 15. 1. 2009 12:32)

Dobrý den, prosím Vás můžete mi někdo poradit.Jsem zaměstnaná a za 1.února bych měla nastoupit na mateřskou.Má ředitelka mi řekla že semnou rozváže pracovní poměr než nastoupím na mateřskou.Můžeto udělat.Myslela jsem si že ze zákona je povinna mi místo držet.

Andreo,

(Patt, 14. 1. 2009 17:36)

souběžné pobírání rodičovského na dvě děti není možné. Rod. příspěvek lze vždy pobírat pouze na nejmladší dítě.

RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK

(ANDREA, 14. 1. 2009 17:07)

Dobrý den,může mi prosím někdo odpovědět.Máme 2 děti,7měs.chlapečka a 3letou holčičku.Muž bere ted rodičovský příspěvek na 7měs.chlapečka jelikož já jsem neměla možnost volby do 3 let.Mohu pobírat zároveň rod.přísp.na starší dítě jsou ji 3roky do 4 let?Je to tak možné udělat,aby jsme každy pobírali rod.přísp.na 1 dítě?Děkují moc za rychlou odpověď.

co teď??

(Adriana, 14. 1. 2009 15:48)

Dobrý den,mám dotaz,se kterým si nikdo neví rady...K poslednímu červnu 2008 jsem ukončila pracovní poměr.Do května jsem pracovala,celý červen jsem měla dovolenou,ale od 26 června jsem na neschopence,na rizikovém těhotenství.Termín porodu mám 23 února,takže teď bych měla ukončit neschopnost a nastoupit na md??Ale už jsem po 6-ti měsíční ochranné lhůtě,takže kam mám vlastně jít,když zaměstnavatele už mít nebudu?Vůbec nevím,jak mám postupovat,děkuji moc za radu. ada.paradise@seznam.cz


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117

následující »