Jdi na obsah Jdi na menu
Reklama:
 Mateřská dovolená - změny od 1.1.2009

Od 1. ledna 2009 vstupuje v platnost nový zákon o nemocenském pojištění. Zatímco v roce 2008 činila maximální výše peněžité podpory v mateřství 14 370 Kč měsíčně, od příštího roku bude maximum 28 890 Kč měsíčně.

Nový zákon zvyšuje procento, podle kterého se z vyměřovacího základu peněžitá pomoc v mateřství vypočítává, z 69 % na 70 %.  Podstatné ale je, že se zvyšuje i hranice příjmu, z něhož jsou dávky vypočítávány. Dosud totiž nebyly do základu pro výpočet dávek započítávány příjmy vyšší než 24 000 Kč. Nyní se redukční hranice posouvá až na 71 000 Kč měsíčního platu.

Změna se bude týkat i mužů, kteří zůstanou s dítětem doma. Zvýší se i dávky vyplácené ženám (mužům), kteří mateřskou dovolenou nastoupí v roce2008 a v roce 2009 jim bude dobíhat. V jejich případě však dojde od nového roku  pouze k navýšení redukčních hranic na 610 a 870 Kč z původních 550 a 790 Kč. Pro přesný výpočet můžete použít kalkulačku na stránkách MPSV.

Jak se změní vyplácení mateřské

 

Měsíční hrubá mzda         PPM     2008

     PPM  2009

10 000                      6 840                      6 930
15 000                    10 230                    10 380
20 000                    12 750                    13 830
25 000                    14 370                    16 980
30 000                    14 370                    19 050
35 000                    14 370                    21 120
40 000                    14 370                    22 350
45 000                    14 370                    23 370
50 000                    14 370                    24 390
55 000                    14 370                    25 440
60 000                    14 370                    26 460
65 000                    14 370                    27 510
70 000                    14 370                    28 560
75 000                    14 370                    28 890
80 000                    14 370                    28 890

zdroj : MPSV

Od 1.1. 2009 může střídavě čerpat mateřskou dovolenou otec i matka, ale až od ukončených 6 týdnů věku dítěte.  

Nový zákon umožňuje střídání matky dítěte s jejím manželem či otcem dítěte v péči o dítě, a to na základě písemné dohody, přičemž každý z nich má při této péči o dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství po dobu a za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. Střídání se umožňuje od počátku 7. týdne ode dne porodu a četnost střídání omezena není. V případě střídání v péči o dítě se zastaví výplata peněžité pomoci v mateřství matce a začne se vyplácet tato dávka muži z jeho nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky nároku na její výplatu, a naopak.

 

 


Nástup na mateřskou
Den nástupu na mateřskou dovolenou stanoví gynekolog. Zpravidla se na ni nastupuje 6 týdnů před stanoveným termínem porodu - nejdříve však 8 týdnů. Mateřská dovolená trvá 28 týdnů - nově i pro osamělé ženy. Pokud  čekáte dvojčata, mateřská se vám prodlužuje na 37 týdnů.  Pokud do porodu nestihnete vyčerpat celých 6 týdnů, protože porod nastal před stanoveným termínem, převádí se vám nevyčerpané dny na dobu po porodu - až do dovršení 28 týdnů. Pokud však nevyčerpáte těchto 6 týdnů z jiného důvodu, máte nárok na mateřskou jen do uplynutí 22 týdnů ode dne porodu.

Mateřská dovolená nemůže být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě končit ani být přerušena před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu.

Pokud máte rizikové těhotenství, jste na neschopence a pobíráte nemocenskou, 6 týdnů před porodem přecházíte na mateřskou dovolenou a začínáte pobírat peněžitou pomoc v mateřství (PPM).


Pro stanovení výše mateřské se používá denní vyměřovací základ užívaný pro stanovení nemocenského od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Vychází se z hrubých příjmů dosažených v období 12 měsíců. Denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni nástupu na mateřskou dovolenou; pokud jste byla převedena na jinou práci z důvodu těhotenství nebo mateřství, denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni vašeho převedení na jinou práci, pokud je to pro vás výhodnější.

Výše mateřské za kalendářní den nyní činí 69 % denního vyměřovacího základu a poskytuje se za kalendářní dny. Od 1.1.2009 to bude 70% denního vyměřovacího základu.


Nárok na pobírání peněžité podpory v mateřství

mají ženy, které byly v posledních 2 letech před zahájením výplaty této dávky alespoň po dobu 270 dnů účastny nemocenského pojištění. To je součástí sociálního pojištění, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel.

Pokud pracujete jako OSVČ, je navíc potřeba, abyste se účastnila nemocenského pojištění OSVČ alespoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku před porodem a abyste zaplatila pojistné za celou dobu účasti na nemocenském pojištění včetně kalendářního měsíce předcházejícího nástupu na mateřskou dovolenou.

Ochranná lhůta
U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů.


Ukončení mateřské dovolené a nástup na rodičovskou dovolenou
Po ukončení mateřské dovolené je třeba zařídit dvě věci - u zaměstnavatele zažádat o vybrání "řádné dovolené", na kterou máte nárok - a to ihned po ukončení mateřské dovolené (jinak se nárok krátí) a zároveň zajít na sociálku, nahlásit ukončení mateřské dovolené a zažádat si o zahájení vyplácení rodičovského příspěvku.  Od ledna 2008 si lze vybrat rychlý, klasický či pomalý způsob čerpání rodičovské dovolené - viz změny v čerpání rodičovské dovolené.


Otec na rodičovské dovolené
Od ledna 2001 byl pak zaveden termín "rodičovská dovolená".  Důvodem byla snaha vytvořit rovnost mužů a žen v pracovněprávních vztazích a zajistit, aby nárok na pracovní volno z důvodu péče o dítě do tří let věku mohl vzniknout jak matce, tak i otci dítěte. Otci dítěte je zaměstnavatel povinen poskytnout na jeho žádost rodičovskou dovolenou od narození dítěte po dobu, o kterou požádá - nejdéle do 3 let věku dítěte. Otec tedy může nastoupit na rodičovskou dovolenou ihned po narození dítěte nebo navázat na péči poté, co matka dítěte vyčerpá 28 (37) týdnů dovolené mateřské.

Nově má na PPM nárok i muž, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Dohoda musí obsahovat zákonem stanovené údaje a lze ji uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku 7. týdne po porodu dítěte.


Pro výpočet této dávky i pro jejího plátce platí stejná ustanovení jako u žen.


Jste-li studentkou nebo žačkou, máte v případě těhotenství a mateřství nárok na PPM, pokud splňujete určité podmínky. Za studentku nebo žačku jste považována, pokud studujete střední, vyšší odbornou školu, odborné učeliště nebo vysokou školu či jinou formu studia, která je pro účely důchodového pojištění považována za studium na střední nebo vysoké škole. Musí jít o studium řádné a denní. Výše PPM u studentek činí od 1.1.2008 254 Kč na kalendářní den.

PPM studentkám je poskytnuta po přerušení nebo ukončení studia, nejdříve však od počátku 6.týdne před očekávaným dnem porodu, jak jej určil lékař

Vyplácení PPM - v případě, že se jedná o "velkou organizaci" (nad 25 zaměstnanců) - vyplácí PPM zaměstnavatel, v případě, že se jedná o "malou organizaci" (do 25 zaměstnanců) nebo OSVČ, peníze vyplácí příslušná správa sociálního zabezpečení.  

 


Nástup na mateřskou dovolenou z rodičovské
Pokud nastupujete na mateřskou dovolenou z rodičovské dovolené - tj. čekáte druhé (třetí) dítě - platí, že na peněžitou podporu v mateřství máte nárok, pokud na ni nastupujete do 3 let věku prvního (předcházejícího) dítěte. Pokud na mateřskou nastupujete po uplynutí delšího období a v mezičase jste nepracovala (neplatila 270 dnů nemocenské pojištění), nárok na proplácení mateřské nemáte a pobíráte rovnou rodičovský příspěvek.

 

 

Rodičovský příspěvek od 1.1.2008 je nový systém čerpání rodičovské dovolené. Lze čerpat rychlou, klasickou či pomalou verzi. Více viz Změny v čerpání rodičovské dovolené.

dítě může navštěvovat i jesle či školku v povoleném rozsahu. (dítě mladší 3 let po dobu maximálně 5 dnů v měsíci, dítě starší 3 let v rozsahu maximálně 4 hodiny denně) 

Přivýdělek při rodičovském příspěvku není omezen.

Rodičovský příspěvek lze pobírat vždy jen na jedno dítě.

 


Novela zákoníku práce umožňuje, aby rodičovskou dovolenou čerpali oba rodiče. Nárok na rodičovský příspěvek však vzniká jen jednomu z nich.

 


Po porodu si můžete zažádat ještě o "porodné" - což je jednorázová dávka - a o její čerpání lze zažádat do 1 roku od porodu. Později nárok zaniká.

 


V závěru se musím přiznat, že můj vztah ke všem úřadům je, jemně řečeno, vlažný a pokud mi dá někdo na výběr vyplnit formulář a jít s ním na sociálku nebo složit vagon uhlí, běžím okamžitě pro lopatu. Ale abych úřednicím nekřivdila, už jsem měla i štěstí a narazila na pár usměvavých a ochotných poradit. Vám všem, které papírování čeká, radím vyzbrojit se nekonečnou trpělivostí a vytrvale se ptát dokud nebudete mít úplně jasno. Bohužel už se mi stalo, že co úřednice, to jiná informace :-( Každopádně přeji hodně štěstí!

Změny v systému vyplácení rodičovské dovolené najdete zde: /clanky/zmeny-v-cerpani-rodicovske-dovolene


Pokud se někdo z vás v dané problematice dobře orientuje a zodpoví případné dotazy v komentářích, budu vám moc vděčná.

Pokud jste zde nenašli odpověď na váš dotaz a potřebujete poradit v konkrétní situaci, doporučuji vám tuto poradnu : http://www.penize.cz/29259-socialni-problematika

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

živnostenský a mateřská dovolená

(Lucka, 27. 11. 2008 19:02)

Dobrý den!
Nyní pracuji na živnostenský list, kde si platím každý měsíc sociální a zdravotní pojištění.Během příštího roku mám asi v plánu pozastavit živnost a nastoupit pod zaměstnavatele.S manželem plánujeme si založit rodinu a chtěla bych se proto zeptat,že kdybych nastoupila do nové práce a pracovala bych tam tak asi 2 měsíce a podařilo se mi otěhotnět a musela bych jít na nemocenskou tak jak to funguje první půlrok mateřské dovolené a jak je placená:
Dík

RD a výpověď v práci

(Andrea S., 27. 11. 2008 17:25)

Dobrý den, 17.1.2009 dovrší má mladší dcera tří let věku, stále jsem v pracovním poměru a na rodičovské dovolené. Můj zaměstnavatel mi změnil a navrhl takové pracovní podmínky, které bych při dvou dětech opravdu splňovat nemohla, dohodli jsme se tedy o rozvázání pracovního poměru dohodou a to k lednu 2009. Dnes 27. 10. 2009 jsem obdržela tuto dohodu, ale k datu 30. 11. 2008. Chtěla bych poradit, zda je v pořádku, že mi zaměstnavatel sám změnil datum ukončení. V rodičovské dovolené budu pokračovat dále do 4. roku dítěte, ale po novém roce bych chtěla provozovat živnost, tudíž si nejsem jista, zda je přesné datum ukončení pro mne nějakým způsobem důležité.
Děkuji
S pozdravem Andrea S.

pro petru

(radka, 27. 11. 2008 13:28)

tak to si opravdu budete muset zaplatit sama, až přejdete z nemocenské na mateřskou(6týdnů) před porodem zajděte se domluvit na vaší zdrav.pojišťovnu, pak by jste si zaplatila "pouze "za tuto dobu do porodu( a od porodu až půjdete zaregistovat miminko(musíte mít jeho rodný list)nechejte se přeložit z kategorie samoplátců do kategorie osoby, která se celodenně stará o dítě mladší 7 let a za tu platí pojištění stát.

pro Radku

(Petra H., 27. 11. 2008 11:14)

Nemocenskou za mě platí sociálka,protože jsme malá společnost se 3 zaměstnanci.Na sociálce mě bylo řečeno,že PPM mi proplatí oni po zaslání příslušných papírů.Zaměstnavatel za mě neplatí už vůbec nic an sociálce a zdrav.poj. mě odhlásila,tudíž za mě nebude platit i zdravotní pojištění.To bude platit teda i sociálka?Ještě jednou děkuji za odpověď

pro petru

(radka, 26. 11. 2008 17:27)

pokud zůstanete na nemocenské až do porodu a bývalý zaměstanavatel vám platí tuto nemocenskou, měl by vám platit i PPM( a po tuto dobu i platit zdrav.pojištění)

pro vendulu

(radka, 26. 11. 2008 17:14)

dle údajů, které píšete, nárok na PPM vám nevznikne a proto vám od měsíce porodu bude vyplácen RoP v pomalé variantě

pro moniku

(radka, 26. 11. 2008 17:10)

pokud máte možnost,jděte na nemocenskou-

Pro Petru

(Monika, 26. 11. 2008 15:05)

Pokud máte 270 dní před nástupem na mateřskou placené nemocenské pojištění, tak máte nárok na dávky v mateřství. Pokud ne, bude Vám vyplácen rodičovský příspěvek po porodu.Rozdíl je v tom, že mateřská by Vám byla vyplácena už od 6-8 týdne před porodem, kdežto rodičovský příspěvek budete dostávat až po porodu a jeho výše je také jiná než u mateřské. Do porodu budete pobírat nejspíše nemocenskou.

PPM

(Petra, 26. 11. 2008 11:17)

Dobrý den ,prosím potřebovala bych poradit.5.5./08 jsem nastoupila do zaměstnání.Otěhotněla jsem a od 09/08 jsem na nemocenské a to asi až do porodu.Termím mám 03/09.Chtěla bych se zeptat,jestli mám nárok na čerpání PPM.Prac.smlouvu mám na dobu určitou do 31.12.2008.Pokud nemám nárok na PPM co bych pobírala do porodu.Moc tady tomuto nerozumím a byla bych vděčná za odpověd.Děkuju Petra

Jít na nemocenskou nebo ÚP?

(Monika, 26. 11. 2008 10:18)

Dobrý den, 31.12.2008 mi končí smlouva na dobu určitou a počítá se s jejím neprodloužením. Nevím (nikdo není schopný mi ani poradit), zda mám před ukončením smlouvy nastoupit na nemocenskou a být na ní až do nástupu na mateřskou (asi v půlce března) nebo smlouvu ukončit a k 1.1. 2009 se nahlásit na úřad práce. Netuším, co pro mě je finančně výhodnější a v jakém případě bych měla větší mateřskou. Započítaly by se mi do výpočtu denního vyměřovacího základu pro stanovení mateřské také ty dva měsíce na nemocenské nebo úřadu práce (od ledna do konce února 2009) nebo se vychází pouze z hrubých příjmů dosažených v práci za 12 měsíců, pokud jsem pracovala déle než 12 měsíců? Děkuji moc za odpověď, už jsem zoufalá.

prosím o radu

(Petra, 25. 11. 2008 18:12)

Dobrý den,chtěla jsem se zeptat jak mám postupovat,když jsem na neschopence od začátku těhotenství a od 1.11.2008 se mnou zaměstanvatel ukončil pracovní poměr na dobu určitou.Zjistila jsem si,že zbylou nevybranou dovolenou mě musí proplatit,jak budu nastupovat na rodičovskou dovolenou,ale zaměstnavatel mě ji chce proplatit do konce roku,s tím že již u něj nejsem zaměstananá.Nebude z toho nějaký problém?Moc se mi to nezamlouvá,proto vás prosím o radu.
Ještě mám jeden dotaz.Bylo mi od zaměstnavatele řečeno,že si budu muset platit zdravotní pojištění,jak nastoupím na mateřskou dovolenou.Moc vás prosím o radu,nerada bych měla nějaké problémy!Děkuji za odpověď.Petra H.

Kdy dostanu prvni materskou

(vendula, 25. 11. 2008 6:29)

Dobry den,chtela bych se vas zeptat byla jsem na uradu prace,pobyrala jsem od nich penize tz mi ale zkoncili a nyni neberu nic,jednoho syna jiz mam a jsem ve 31.tydnu tehotenstvi,jde mi o to kdy dostanu prvni materskou tech 6.tydnu pred porodem nebo az po porodu.Mnohokrat dekuji

nárok na mateřskou dovolenou

(Markéta, 24. 11. 2008 17:10)

Dobrý den,chtěla jsem se zeptat jak je to ,když mi dali v práci výpověď i přesto,když jsem na rizikovém těhotenství?Začalo to tak,že jsem nejdřív marodila,protože jsem šla na umělé oplodnění to se nepovedlo,pak jsem marodila s angínou,pak jsem zase šla na druhé oplodnění a to se povedlo vždy jsem poslala marodní lístky nikdo mi neřekl,že nic nedostali akorát měli tu poslední tak se mnou rozvázali pracovní poměr a důvod dali ten že jsem je ignorovala.Výpověď jsem do dneška neviděla a nic jsem nepodepsala.Teď 16.11.2008 jsem nastoupila na mateřskou a stále mi nic vyplácet nebudou tak teď nevím co mám dělat.Děkuji za radu.

mam narok na PPM???

(Lucie, 24. 11. 2008 11:55)

dobry den chci se zeptat zda mam narok na PPM jestli ze jsem v poslednim rocniku skoly bud otehotnela par tydnu pred zaverecnou zkouskou-vyucni list-jestli mam narok na PPM a nebo zda mam narok na PPM kdyz kratce po ukonceni skoly-zaverecnou zkouskou otehotnela??? skolu jsem uspesne ukoncila 17.cervna a termin mam 26.2.2009.

Dale jsem se chtela zeptat zda kdybych nemela narok na PPM(to bych pak mela tu 4letou variantu) zda by o cerpani RP mohl pozadat otec ditete-zatim nejsme manzele.Pritel pracuje na stalem miste jiz 11let a ma 15tisic cisteho,zda by on mohl volit napr tu 3letou variantu.mohl by po volbe RP chodit nadale do prace a ja se mohla starat o dite???nebo to pak na mne prepsat??? jde to??? dekuji za odpoved LucieBukovjanova25@seznam.cz

souběh RP a nemocenských dávek

(Vladka V., 23. 11. 2008 21:51)

Dobrý den, pobírám 4. rokem RP na dceru, v zaměstnání jsem zažádala tento rok o neplacené volno. Jsem těhotná, těhotenství je rizikové. Mohu v této situaci souběžně pobírat nemocenské dávky a RP nebo musím (třeba na 1 den) nastoupit do zaměstnání?
děkuji

pro romanu

(radka, 20. 11. 2008 17:40)

ano, jestliže v ochranné lhůtě nastoupíte na neschopenku a po té přímo na mateřskou, bude se vám počítat z předchozího zaměstnání. u prvního dítěte si volbu provést můžete, ale jestliže se vám druhé dítě narodí a nebudete mít splněny podmínky pro vyplácení mateřské(ukončený prac.poměr, nezaměstnanost apod.)od měsíce porodu vám bude náležet RoP v pomalé variantě(bez možnosti volby), ale zde pokud budete chtít si zvolit délku RoP a podmínky by splňoval otec dítěte může o RoP zažádat on a volbu provést místo vás.

mateřská

(Romana, 18. 11. 2008 17:43)

Dobrý den,pro upřesnění se chci zeptat, ke konci listopadu ukončuji pracovní poměr, v ochranné lhůtě jdu na neschopenku. Jestli to dobře chápu tak mateřská se mi bude počítat z předchozího zaměstnání ale už nemám na výběr z délky pobírání rodišovského příspěvku. Jak to bude potom u případného druhého dítětě stejné jako u prvního?Děkuji

pro markétu

(radka, 18. 11. 2008 15:56)

ano-při rizikovém těhotenství se pobírá nemocenská, v tomto případě 6 týdnů před termínem porodu přejdete na mateřskou.porodné činí 13000,-Kč na jedno dítě a zažádat si o něj můžete na ÚP na odboru státní sociální podpory.tiskopis si můžete vyplnit přímo na úřadě nebo dopředu stáhnout z internetových stránek MPSV.budete potřebovat rodný list dítěte a váš občanský průkaz, v případě, že budete chtít poslat peníze na peněžní účet vemte si s sebou jeho číslo.jestliže chcete pobírat RoP ve výši 11400,-Kč musíte nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém dítě dosáhne 22 týdnů života zažádat o zrychlenou variantu RoP- opět budete potřebovat rodný list dítěte, váš OP a dále potvrzení z účtárny vašeho zaměstnavatele o výši mateřské i zde platí, že vám tiskopisy dají na ÚP na odboru soc.podpory a nebo si jej můžete stáhnout přes internet...

Porodné, mateřská, rodičovská.....

(Markéta P., 14. 11. 2008 15:29)

Dobrý den, jsem na začátku těhotenství, takže mám zmatek ve všech těchto věcech:-), ale chci se informovat dříve, než později:-)...Mám termín v květnu 2009, jaké bude porodné? abych ho dostala, musím mít nějaký formulář (jaký?) a kam ho následně donést? Kdy mohu nastoupit na mateřskou a kolik kč bude činit, když beru 20 000Kč měsíčně? Co se týče rodičovské, chtěla bych jít na dva roky=pobírá každý 11 400 kč? + jsou k tomu potřeba vyplňovat také nějaké formuláře, popř. které?...Dále se chci zeptat, pokud bych šla na rizikové těhotenství, jak to bude s mateřskou s rodičovskou pak? na rizikovým těhotenství se pobírá nemocenská? Děkuji moc za zodpovězení dotazu.

rodičovský příspěvek

(Lucka, 14. 11. 2008 6:56)

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda se do rozhodného období 12 měsíců započítá i příjem z dohody o provedení činnosti. děkuji za odpověď.


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117

následující »