Jdi na obsah Jdi na menu
Reklama:
 Mateřská dovolená - změny od 1.1.2009

Od 1. ledna 2009 vstupuje v platnost nový zákon o nemocenském pojištění. Zatímco v roce 2008 činila maximální výše peněžité podpory v mateřství 14 370 Kč měsíčně, od příštího roku bude maximum 28 890 Kč měsíčně.

Nový zákon zvyšuje procento, podle kterého se z vyměřovacího základu peněžitá pomoc v mateřství vypočítává, z 69 % na 70 %.  Podstatné ale je, že se zvyšuje i hranice příjmu, z něhož jsou dávky vypočítávány. Dosud totiž nebyly do základu pro výpočet dávek započítávány příjmy vyšší než 24 000 Kč. Nyní se redukční hranice posouvá až na 71 000 Kč měsíčního platu.

Změna se bude týkat i mužů, kteří zůstanou s dítětem doma. Zvýší se i dávky vyplácené ženám (mužům), kteří mateřskou dovolenou nastoupí v roce2008 a v roce 2009 jim bude dobíhat. V jejich případě však dojde od nového roku  pouze k navýšení redukčních hranic na 610 a 870 Kč z původních 550 a 790 Kč. Pro přesný výpočet můžete použít kalkulačku na stránkách MPSV.

Jak se změní vyplácení mateřské

 

Měsíční hrubá mzda         PPM     2008

     PPM  2009

10 000                      6 840                      6 930
15 000                    10 230                    10 380
20 000                    12 750                    13 830
25 000                    14 370                    16 980
30 000                    14 370                    19 050
35 000                    14 370                    21 120
40 000                    14 370                    22 350
45 000                    14 370                    23 370
50 000                    14 370                    24 390
55 000                    14 370                    25 440
60 000                    14 370                    26 460
65 000                    14 370                    27 510
70 000                    14 370                    28 560
75 000                    14 370                    28 890
80 000                    14 370                    28 890

zdroj : MPSV

Od 1.1. 2009 může střídavě čerpat mateřskou dovolenou otec i matka, ale až od ukončených 6 týdnů věku dítěte.  

Nový zákon umožňuje střídání matky dítěte s jejím manželem či otcem dítěte v péči o dítě, a to na základě písemné dohody, přičemž každý z nich má při této péči o dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství po dobu a za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. Střídání se umožňuje od počátku 7. týdne ode dne porodu a četnost střídání omezena není. V případě střídání v péči o dítě se zastaví výplata peněžité pomoci v mateřství matce a začne se vyplácet tato dávka muži z jeho nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky nároku na její výplatu, a naopak.

 

 


Nástup na mateřskou
Den nástupu na mateřskou dovolenou stanoví gynekolog. Zpravidla se na ni nastupuje 6 týdnů před stanoveným termínem porodu - nejdříve však 8 týdnů. Mateřská dovolená trvá 28 týdnů - nově i pro osamělé ženy. Pokud  čekáte dvojčata, mateřská se vám prodlužuje na 37 týdnů.  Pokud do porodu nestihnete vyčerpat celých 6 týdnů, protože porod nastal před stanoveným termínem, převádí se vám nevyčerpané dny na dobu po porodu - až do dovršení 28 týdnů. Pokud však nevyčerpáte těchto 6 týdnů z jiného důvodu, máte nárok na mateřskou jen do uplynutí 22 týdnů ode dne porodu.

Mateřská dovolená nemůže být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě končit ani být přerušena před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu.

Pokud máte rizikové těhotenství, jste na neschopence a pobíráte nemocenskou, 6 týdnů před porodem přecházíte na mateřskou dovolenou a začínáte pobírat peněžitou pomoc v mateřství (PPM).


Pro stanovení výše mateřské se používá denní vyměřovací základ užívaný pro stanovení nemocenského od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Vychází se z hrubých příjmů dosažených v období 12 měsíců. Denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni nástupu na mateřskou dovolenou; pokud jste byla převedena na jinou práci z důvodu těhotenství nebo mateřství, denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni vašeho převedení na jinou práci, pokud je to pro vás výhodnější.

Výše mateřské za kalendářní den nyní činí 69 % denního vyměřovacího základu a poskytuje se za kalendářní dny. Od 1.1.2009 to bude 70% denního vyměřovacího základu.


Nárok na pobírání peněžité podpory v mateřství

mají ženy, které byly v posledních 2 letech před zahájením výplaty této dávky alespoň po dobu 270 dnů účastny nemocenského pojištění. To je součástí sociálního pojištění, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel.

Pokud pracujete jako OSVČ, je navíc potřeba, abyste se účastnila nemocenského pojištění OSVČ alespoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku před porodem a abyste zaplatila pojistné za celou dobu účasti na nemocenském pojištění včetně kalendářního měsíce předcházejícího nástupu na mateřskou dovolenou.

Ochranná lhůta
U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů.


Ukončení mateřské dovolené a nástup na rodičovskou dovolenou
Po ukončení mateřské dovolené je třeba zařídit dvě věci - u zaměstnavatele zažádat o vybrání "řádné dovolené", na kterou máte nárok - a to ihned po ukončení mateřské dovolené (jinak se nárok krátí) a zároveň zajít na sociálku, nahlásit ukončení mateřské dovolené a zažádat si o zahájení vyplácení rodičovského příspěvku.  Od ledna 2008 si lze vybrat rychlý, klasický či pomalý způsob čerpání rodičovské dovolené - viz změny v čerpání rodičovské dovolené.


Otec na rodičovské dovolené
Od ledna 2001 byl pak zaveden termín "rodičovská dovolená".  Důvodem byla snaha vytvořit rovnost mužů a žen v pracovněprávních vztazích a zajistit, aby nárok na pracovní volno z důvodu péče o dítě do tří let věku mohl vzniknout jak matce, tak i otci dítěte. Otci dítěte je zaměstnavatel povinen poskytnout na jeho žádost rodičovskou dovolenou od narození dítěte po dobu, o kterou požádá - nejdéle do 3 let věku dítěte. Otec tedy může nastoupit na rodičovskou dovolenou ihned po narození dítěte nebo navázat na péči poté, co matka dítěte vyčerpá 28 (37) týdnů dovolené mateřské.

Nově má na PPM nárok i muž, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Dohoda musí obsahovat zákonem stanovené údaje a lze ji uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku 7. týdne po porodu dítěte.


Pro výpočet této dávky i pro jejího plátce platí stejná ustanovení jako u žen.


Jste-li studentkou nebo žačkou, máte v případě těhotenství a mateřství nárok na PPM, pokud splňujete určité podmínky. Za studentku nebo žačku jste považována, pokud studujete střední, vyšší odbornou školu, odborné učeliště nebo vysokou školu či jinou formu studia, která je pro účely důchodového pojištění považována za studium na střední nebo vysoké škole. Musí jít o studium řádné a denní. Výše PPM u studentek činí od 1.1.2008 254 Kč na kalendářní den.

PPM studentkám je poskytnuta po přerušení nebo ukončení studia, nejdříve však od počátku 6.týdne před očekávaným dnem porodu, jak jej určil lékař

Vyplácení PPM - v případě, že se jedná o "velkou organizaci" (nad 25 zaměstnanců) - vyplácí PPM zaměstnavatel, v případě, že se jedná o "malou organizaci" (do 25 zaměstnanců) nebo OSVČ, peníze vyplácí příslušná správa sociálního zabezpečení.  

 


Nástup na mateřskou dovolenou z rodičovské
Pokud nastupujete na mateřskou dovolenou z rodičovské dovolené - tj. čekáte druhé (třetí) dítě - platí, že na peněžitou podporu v mateřství máte nárok, pokud na ni nastupujete do 3 let věku prvního (předcházejícího) dítěte. Pokud na mateřskou nastupujete po uplynutí delšího období a v mezičase jste nepracovala (neplatila 270 dnů nemocenské pojištění), nárok na proplácení mateřské nemáte a pobíráte rovnou rodičovský příspěvek.

 

 

Rodičovský příspěvek od 1.1.2008 je nový systém čerpání rodičovské dovolené. Lze čerpat rychlou, klasickou či pomalou verzi. Více viz Změny v čerpání rodičovské dovolené.

dítě může navštěvovat i jesle či školku v povoleném rozsahu. (dítě mladší 3 let po dobu maximálně 5 dnů v měsíci, dítě starší 3 let v rozsahu maximálně 4 hodiny denně) 

Přivýdělek při rodičovském příspěvku není omezen.

Rodičovský příspěvek lze pobírat vždy jen na jedno dítě.

 


Novela zákoníku práce umožňuje, aby rodičovskou dovolenou čerpali oba rodiče. Nárok na rodičovský příspěvek však vzniká jen jednomu z nich.

 


Po porodu si můžete zažádat ještě o "porodné" - což je jednorázová dávka - a o její čerpání lze zažádat do 1 roku od porodu. Později nárok zaniká.

 


V závěru se musím přiznat, že můj vztah ke všem úřadům je, jemně řečeno, vlažný a pokud mi dá někdo na výběr vyplnit formulář a jít s ním na sociálku nebo složit vagon uhlí, běžím okamžitě pro lopatu. Ale abych úřednicím nekřivdila, už jsem měla i štěstí a narazila na pár usměvavých a ochotných poradit. Vám všem, které papírování čeká, radím vyzbrojit se nekonečnou trpělivostí a vytrvale se ptát dokud nebudete mít úplně jasno. Bohužel už se mi stalo, že co úřednice, to jiná informace :-( Každopádně přeji hodně štěstí!

Změny v systému vyplácení rodičovské dovolené najdete zde: /clanky/zmeny-v-cerpani-rodicovske-dovolene


Pokud se někdo z vás v dané problematice dobře orientuje a zodpoví případné dotazy v komentářích, budu vám moc vděčná.

Pokud jste zde nenašli odpověď na váš dotaz a potřebujete poradit v konkrétní situaci, doporučuji vám tuto poradnu : http://www.penize.cz/29259-socialni-problematika

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

pro andreu

(radka, 10. 11. 2008 12:29)

po dobu pobírání RoP platí zdravotní pojištění za vás stát.Ano ještě v lednu dostanete vyplacen RoP za prosinec

pro ditu

(radka, 10. 11. 2008 12:25)

ano nárok na porodné a RoP máte,až se Vám miminko narodí a butete mít jeho rodný list, tak spolu s doklady vás a otce dítěte si o tyto dávky můžete požádat na ÚP na odboru státní sociální podpory.jestliže požádáte vy-automaticky budete pobírat od měsíce porodu pomalou(4letou ) variantu RoP, jelikož nesplňujete podmínku soc.pojištění, ale je možné RoP napsat na vašeho manžela a pokud on bude splňovat podmínky pro délku a výši RoP , může určit volbu varianty RoP on.

RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK

(ANDREA, 8. 11. 2008 12:36)

Dobrý den chtěla jsem se zeptat na to když nastoupím zpátky do práce na HPP teďka v prosinci a dcera dovrší 3 let v prosinci a v lednu nastupuje do školky jestli ještě v lednu dostanu napolsedy rodičovský příspěvek za prosinec a ještě jsem se chtěla zeptat kdo mi po dobu prodičovskýho příspěvku platí sociální a zdravotní pojištění Děkuji

Deniso,

(Petra, 7. 11. 2008 14:17)

pokud jste si neplatila sociální pojištění, je mi líto, ale nemáte nárok na čerpání PPM, bude vám vyplácen rovnou příspěvek rodičovský - a to počínaje porodem. Varianta čerpání pro vás padá do úvahy pouze pomalá - tj. do 4 let. dítěte - viz. změny v čerpání rodičovské dovolené.

kdo vyplácí rodičovský příspěvek

(denisa, 7. 11. 2008 14:08)

dobrý den, chtěla jsem se zeptat, poslední 2roky jsem byla OSVČ ale neměla jsem povinnost platit si sociálku jen zdravotní, teď jsem těhotná svobodná a zajímalo by mne na co já mám nárok kromě jednorázového porodného?
a jestli si mohu určit jak dlouho budu mateřskou pobírat 2,3 či4 roky? a posledni dotaz KDO, kde, jak mi bude peníze vyplácet?děkuji

roričovský příspěvek

(Dita, 7. 11. 2008 11:40)

Dobrý den, mám problém. Je mi 31 let od září jsem nastoupila začla studovat denní studium a nárok na status studenta nemám. Tím pádem ani jiné výhody co se týká soc.a zdr. Jako samoplátce si hradím zdravotní pojištění ale soc. ne. V případě když bych otěhotněla mám nárok na porodné a rodičovský příspěvek? Co pro to mohu udělat? Může si o rodičovský příspěvek zažádat manžel?Moc děkuji za radu. Bohužel našúřady nefungují a rady nedostanete.

pro petru

(radka , 3. 11. 2008 13:12)

ano, až si půjdete zažádat o RoP, nechejte jej napsat na vašeho přítele a on ať udělá volbu výše a délky RoP.V tomto případě nemusíte být manželé.

pro veroniku

(radka, 3. 11. 2008 13:08)

na mateřskou ve vašem případě nárok nemáte,ale od měsíce kdy se vám narodí miminko vám bude vyplácen RoP v pomalé variantě( 21 měsíců=7600,-Kč a zbylých 27 měsíců 3800,-Kč)

pro martinu

(radka, 3. 11. 2008 13:03)

ANO RoP můžete nechat napsat na manžela.On v práci čerpat rodičovsou dovolenou nemusí, pouze si nechá na účtárně svého zaměstnavatele potvrdit případný nárok na pobírání PPM(tiskopis mu vydají na ÚP-odbor SSP)a dále musí nahlásit na své zdrav.pojišťovně-že pobírá RoP.Vy se můžete během té doby nahlásit na ÚP(není povinné),ale určitě si i vy zajděte na vaši zdravotní pojišťovnu nahlásit tuto změnu.

pro zdenka

(radka, 3. 11. 2008 12:51)

zajděte si ještě i na ÚP na odbor státních sociálních podpor a tam by vám mohli poradit, dle vašich příjmů, zda máte nárok např. na příspěvek na bydlení

jak to udělat

(Zdenek, 3. 11. 2008 6:35)

Přítelkyně otěhotněla ještě na škole a po ukončení školy nastoupila na ÚP tam jí ovšem nic nedali a na SSZ jí řekli že ji mám ivit až do porodu že potom dostane mateřskou.Co jak dál dělat finančně to nejde zvládat?

super

(kristýna, 1. 11. 2008 13:49)

my z manzelem se mame dobre a budeme mit miminko takze se mi to bude hodit

CO SE ŠKOLOU???

(Veronika, 31. 10. 2008 11:18)

Dobrý den, chtěla bych se zeptat,jestli mohu pokračovat ve studiu na střední škole(formou individuálního studijního plánu,nebo dálkového studia) a mám nárok na pobírání PPM?

Nástup na mateřskou z rodičovské

(Martina, 31. 10. 2008 11:17)

Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak je to z přechodem na mateřskou d. z rodičovské když jsem v době mateřské dostala výpověď. Nejsem tudíž zaměstnancem a nemám nárok na mateřskou ani na výběr ze tří možností čerpání rodičovského příspěvku.Automaticky bych čerpala pomalejší verzi ale spíš by mi vyhovovalo klasické čerpání.Dá se to prý nějak převést na manžela který je zaměstancem a podmínky splňuje a může zvolit některou z možností pobírání RoP. A pak to znova převest na mne. Ale jak to mám udělat? Jak by to bylo řešeno u něj v práci?Kde bych byla vedená v té době kdy on by třeba jeden měsíc pobíral mateřskou já? Děkuji za odpověď!

mateřská

(veronika tinková, 30. 10. 2008 21:57)

dobrý den chtěla jsem se zeptat,mám 7 letou dceru a nechodím do práce je problém z hlídáním a chceme další dítě,tak se chci zeptat jestli mám nárok na mateřskou a kolik to tak je peněz,děkuji

Dotaz

(Petra, 30. 10. 2008 16:25)

Dobrý den,chtěla jsem se zeptat,je možné aby otec dítěte pobíral rodičovský příspěvek a dál chodil do zaměstnání a já se starala o potomka s tím že by si vybral kratší variantu na 2 roky,když já nesplňuji podmínky,nemám takovou výplatu jako on! a jak by to bylo s tím že já bych nejdřív pobírala ppm a on pak rodičák a nebo on rodičák od narozerní dítěte a je nutné v tomto případě aby jsme byli manželé? předem moc děkuji za odpověď Petra

Přivýdělek při RP

(Soňa, 28. 10. 2008 7:44)

Dobrý den, pobírám rodičovský příspěvek a mám v úmyslu pronajmutí prostorů ke hlídání dětí. Musím si na tuto činnost vyřizovat nějaké povolení nebo o něco žádat? Vzdělání v oboru mám. Děkuji za odpověď. Hezký den. Soňa

pro radku

(radka, 27. 10. 2008 13:55)

tak to se nemýlíte, pobírat mateřskou(jako by nemocenskou) a zároveň i plat opravdu nelze.

pro Radku

(Radka, 27. 10. 2008 7:37)

Děkuji za odpověď, ale opravdu mám na mysli mateřskou, ne rodičovský příspěvek. Chtěla bych se do práce vrátit co nejdříve, zaměstnavatel by mi to umožnil, ale nejspíš bych přišla o mateřskou. Namýlím se? Proto ten dotaz. Díky.

pro radku

(radka , 26. 10. 2008 10:19)

asi máte na mysli spíše rodičovký příplatek a ne mateřskou- ta je něco jako nemocenská a vyplácí se mamince po dobu 28 týdnů ( a na tchýni ji napsat nemůžete), ale po té máte nárok na rodičovskou dovolenou a s tím spojené vyplácení rodičovského příplatku, který může být napsán na Vás popřípadě na otce dítěte.jestliže se chcete po mateřské vrátit do práce( na celý nebo jen poloviční úvazek) a o dítě se vám celodenně bude starat osoba či osoby, které jsou plnoleté(např.nastřídačku obě babičky)napište si klidně vyplácení rodičovského příspěvku i na sebe, žádný zákon tím neporušíte ( máte nárok na jeho pobírání a zároveň i na vaši mzdu z práce).


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117

následující »