Jdi na obsah Jdi na menu
Reklama:
 Mateřská dovolená - změny od 1.1.2009

Od 1. ledna 2009 vstupuje v platnost nový zákon o nemocenském pojištění. Zatímco v roce 2008 činila maximální výše peněžité podpory v mateřství 14 370 Kč měsíčně, od příštího roku bude maximum 28 890 Kč měsíčně.

Nový zákon zvyšuje procento, podle kterého se z vyměřovacího základu peněžitá pomoc v mateřství vypočítává, z 69 % na 70 %.  Podstatné ale je, že se zvyšuje i hranice příjmu, z něhož jsou dávky vypočítávány. Dosud totiž nebyly do základu pro výpočet dávek započítávány příjmy vyšší než 24 000 Kč. Nyní se redukční hranice posouvá až na 71 000 Kč měsíčního platu.

Změna se bude týkat i mužů, kteří zůstanou s dítětem doma. Zvýší se i dávky vyplácené ženám (mužům), kteří mateřskou dovolenou nastoupí v roce2008 a v roce 2009 jim bude dobíhat. V jejich případě však dojde od nového roku  pouze k navýšení redukčních hranic na 610 a 870 Kč z původních 550 a 790 Kč. Pro přesný výpočet můžete použít kalkulačku na stránkách MPSV.

Jak se změní vyplácení mateřské

 

Měsíční hrubá mzda         PPM     2008

     PPM  2009

10 000                      6 840                      6 930
15 000                    10 230                    10 380
20 000                    12 750                    13 830
25 000                    14 370                    16 980
30 000                    14 370                    19 050
35 000                    14 370                    21 120
40 000                    14 370                    22 350
45 000                    14 370                    23 370
50 000                    14 370                    24 390
55 000                    14 370                    25 440
60 000                    14 370                    26 460
65 000                    14 370                    27 510
70 000                    14 370                    28 560
75 000                    14 370                    28 890
80 000                    14 370                    28 890

zdroj : MPSV

Od 1.1. 2009 může střídavě čerpat mateřskou dovolenou otec i matka, ale až od ukončených 6 týdnů věku dítěte.  

Nový zákon umožňuje střídání matky dítěte s jejím manželem či otcem dítěte v péči o dítě, a to na základě písemné dohody, přičemž každý z nich má při této péči o dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství po dobu a za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. Střídání se umožňuje od počátku 7. týdne ode dne porodu a četnost střídání omezena není. V případě střídání v péči o dítě se zastaví výplata peněžité pomoci v mateřství matce a začne se vyplácet tato dávka muži z jeho nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky nároku na její výplatu, a naopak.

 

 


Nástup na mateřskou
Den nástupu na mateřskou dovolenou stanoví gynekolog. Zpravidla se na ni nastupuje 6 týdnů před stanoveným termínem porodu - nejdříve však 8 týdnů. Mateřská dovolená trvá 28 týdnů - nově i pro osamělé ženy. Pokud  čekáte dvojčata, mateřská se vám prodlužuje na 37 týdnů.  Pokud do porodu nestihnete vyčerpat celých 6 týdnů, protože porod nastal před stanoveným termínem, převádí se vám nevyčerpané dny na dobu po porodu - až do dovršení 28 týdnů. Pokud však nevyčerpáte těchto 6 týdnů z jiného důvodu, máte nárok na mateřskou jen do uplynutí 22 týdnů ode dne porodu.

Mateřská dovolená nemůže být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě končit ani být přerušena před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu.

Pokud máte rizikové těhotenství, jste na neschopence a pobíráte nemocenskou, 6 týdnů před porodem přecházíte na mateřskou dovolenou a začínáte pobírat peněžitou pomoc v mateřství (PPM).


Pro stanovení výše mateřské se používá denní vyměřovací základ užívaný pro stanovení nemocenského od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Vychází se z hrubých příjmů dosažených v období 12 měsíců. Denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni nástupu na mateřskou dovolenou; pokud jste byla převedena na jinou práci z důvodu těhotenství nebo mateřství, denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni vašeho převedení na jinou práci, pokud je to pro vás výhodnější.

Výše mateřské za kalendářní den nyní činí 69 % denního vyměřovacího základu a poskytuje se za kalendářní dny. Od 1.1.2009 to bude 70% denního vyměřovacího základu.


Nárok na pobírání peněžité podpory v mateřství

mají ženy, které byly v posledních 2 letech před zahájením výplaty této dávky alespoň po dobu 270 dnů účastny nemocenského pojištění. To je součástí sociálního pojištění, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel.

Pokud pracujete jako OSVČ, je navíc potřeba, abyste se účastnila nemocenského pojištění OSVČ alespoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku před porodem a abyste zaplatila pojistné za celou dobu účasti na nemocenském pojištění včetně kalendářního měsíce předcházejícího nástupu na mateřskou dovolenou.

Ochranná lhůta
U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů.


Ukončení mateřské dovolené a nástup na rodičovskou dovolenou
Po ukončení mateřské dovolené je třeba zařídit dvě věci - u zaměstnavatele zažádat o vybrání "řádné dovolené", na kterou máte nárok - a to ihned po ukončení mateřské dovolené (jinak se nárok krátí) a zároveň zajít na sociálku, nahlásit ukončení mateřské dovolené a zažádat si o zahájení vyplácení rodičovského příspěvku.  Od ledna 2008 si lze vybrat rychlý, klasický či pomalý způsob čerpání rodičovské dovolené - viz změny v čerpání rodičovské dovolené.


Otec na rodičovské dovolené
Od ledna 2001 byl pak zaveden termín "rodičovská dovolená".  Důvodem byla snaha vytvořit rovnost mužů a žen v pracovněprávních vztazích a zajistit, aby nárok na pracovní volno z důvodu péče o dítě do tří let věku mohl vzniknout jak matce, tak i otci dítěte. Otci dítěte je zaměstnavatel povinen poskytnout na jeho žádost rodičovskou dovolenou od narození dítěte po dobu, o kterou požádá - nejdéle do 3 let věku dítěte. Otec tedy může nastoupit na rodičovskou dovolenou ihned po narození dítěte nebo navázat na péči poté, co matka dítěte vyčerpá 28 (37) týdnů dovolené mateřské.

Nově má na PPM nárok i muž, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Dohoda musí obsahovat zákonem stanovené údaje a lze ji uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku 7. týdne po porodu dítěte.


Pro výpočet této dávky i pro jejího plátce platí stejná ustanovení jako u žen.


Jste-li studentkou nebo žačkou, máte v případě těhotenství a mateřství nárok na PPM, pokud splňujete určité podmínky. Za studentku nebo žačku jste považována, pokud studujete střední, vyšší odbornou školu, odborné učeliště nebo vysokou školu či jinou formu studia, která je pro účely důchodového pojištění považována za studium na střední nebo vysoké škole. Musí jít o studium řádné a denní. Výše PPM u studentek činí od 1.1.2008 254 Kč na kalendářní den.

PPM studentkám je poskytnuta po přerušení nebo ukončení studia, nejdříve však od počátku 6.týdne před očekávaným dnem porodu, jak jej určil lékař

Vyplácení PPM - v případě, že se jedná o "velkou organizaci" (nad 25 zaměstnanců) - vyplácí PPM zaměstnavatel, v případě, že se jedná o "malou organizaci" (do 25 zaměstnanců) nebo OSVČ, peníze vyplácí příslušná správa sociálního zabezpečení.  

 


Nástup na mateřskou dovolenou z rodičovské
Pokud nastupujete na mateřskou dovolenou z rodičovské dovolené - tj. čekáte druhé (třetí) dítě - platí, že na peněžitou podporu v mateřství máte nárok, pokud na ni nastupujete do 3 let věku prvního (předcházejícího) dítěte. Pokud na mateřskou nastupujete po uplynutí delšího období a v mezičase jste nepracovala (neplatila 270 dnů nemocenské pojištění), nárok na proplácení mateřské nemáte a pobíráte rovnou rodičovský příspěvek.

 

 

Rodičovský příspěvek od 1.1.2008 je nový systém čerpání rodičovské dovolené. Lze čerpat rychlou, klasickou či pomalou verzi. Více viz Změny v čerpání rodičovské dovolené.

dítě může navštěvovat i jesle či školku v povoleném rozsahu. (dítě mladší 3 let po dobu maximálně 5 dnů v měsíci, dítě starší 3 let v rozsahu maximálně 4 hodiny denně) 

Přivýdělek při rodičovském příspěvku není omezen.

Rodičovský příspěvek lze pobírat vždy jen na jedno dítě.

 


Novela zákoníku práce umožňuje, aby rodičovskou dovolenou čerpali oba rodiče. Nárok na rodičovský příspěvek však vzniká jen jednomu z nich.

 


Po porodu si můžete zažádat ještě o "porodné" - což je jednorázová dávka - a o její čerpání lze zažádat do 1 roku od porodu. Později nárok zaniká.

 


V závěru se musím přiznat, že můj vztah ke všem úřadům je, jemně řečeno, vlažný a pokud mi dá někdo na výběr vyplnit formulář a jít s ním na sociálku nebo složit vagon uhlí, běžím okamžitě pro lopatu. Ale abych úřednicím nekřivdila, už jsem měla i štěstí a narazila na pár usměvavých a ochotných poradit. Vám všem, které papírování čeká, radím vyzbrojit se nekonečnou trpělivostí a vytrvale se ptát dokud nebudete mít úplně jasno. Bohužel už se mi stalo, že co úřednice, to jiná informace :-( Každopádně přeji hodně štěstí!

Změny v systému vyplácení rodičovské dovolené najdete zde: /clanky/zmeny-v-cerpani-rodicovske-dovolene


Pokud se někdo z vás v dané problematice dobře orientuje a zodpoví případné dotazy v komentářích, budu vám moc vděčná.

Pokud jste zde nenašli odpověď na váš dotaz a potřebujete poradit v konkrétní situaci, doporučuji vám tuto poradnu : http://www.penize.cz/29259-socialni-problematika

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Převedení mateřské na jinou osobu

(Radka, 26. 10. 2008 7:39)

Chci se zeptat co je pravdy ne tom, zda je možné převést vyplácení mateřské dovolené na jinou osobu (např. tchýni v důchodu), která o dítě pečuje a matka by se vrátila zpět do práce na celý či poloviční úvazek. Děkuji za odpověď.

Mateřská dovolená

(Michaela, 23. 10. 2008 20:41)

Dobrý den,chtěla jsem se informovat.Dne 28.10.2008 nastupuji na mateřskou dovolenou.Našla jsem si byt a je napsaný na mě,muj přítel má trvalé bydliště u rodiču a chtěla jsem se zeptat jestli mám nárok na nějaké soc.dávky.Děkuji

narok na materskou

(monika, 23. 10. 2008 11:12)

Dobri den,mam 22tydnu a den stareho syna narozeneho v Angliji,cekala jsem zde na anglicky pas pro nej a ten mi nedyl dan s ceskym mame take problemy a nakonec dostama asi pristi tyden po tatovi nemecky a konecne se moho vratit se svim ditetem domu,ale o materskou uz asi pozadat nema smisl,ponevac presahl 22tydnu od doby porodu,o co tedy mohu pozadat?Jsem svobodna matka a o dite se budu v cesku starat sama.A jake doklady budu potrebovat?Prosim poradte mi,dekuji.

Držení místa

(Zlata, 16. 10. 2008 12:06)

Mám dotaz,jsem na mat.dovolené.Hned po prvnín dítěti máme druhé,tudíš se mi posouvá o rok dýl mateřská (opět na 3 roky) a chci se zeptat,zda mi zaměstnavatel musí držet to samé místo na kterém jsem pracovala po celou dobu 3 (tedy 4 let)V práci jsem pracovala na jídelně.Jinak máme ještě kavárnu a bar.Může mě místo jídelny dát např.do kavárny?Má na to právo?Moc děkuji a přeji pěkný den.

pro lidku

(radka, 14. 10. 2008 16:28)

ŘD si po MD vyberte

pro dášu

(radka, 14. 10. 2008 16:19)

jestliže vám bude trvat pracovní poměr i při porodu druhého dítěte, budete mít možnost volby.zanikne-li vám tento poměr již během nynější mateřské, nárok volby další rodičovské dovolené vám nenáleží, ale opravdu můžete napsat rodičák na manžela a po té až uvede volbu on, jej přepsat na vás.ve vašem případě, kdy jste si zvolila u prvního dítěte 3letou variantu, můžete vašeho syna dát od 3 let do školky neomezeně.

pro janu

(radka, 14. 10. 2008 13:17)

na mzdovou účtárnu k vašemu zaměstnavateli a v případě, že budete psát rodičák na otce dítěte, tak na mzdovou účtárnu jeho zaměstnavatele.

Potvrzení o nároku na PPM

(Jana(dzejna.jahodova@seznam.cz), 14. 10. 2008 9:41)

Dobrý den.Chtěla bych se zeptat kam mám zajít když potřebuji pro sociálku potvrzení o nároku na PPM?Děkuji za odpověd' na adresu dzejna.jahodova@seznam.cz

Mateřská a rodičovský příspěvek

(Dáša (paternovi@seznam.cz), 13. 10. 2008 21:52)

Dobrý den,měla bych několik otázek ve kterých se moc nevyznám a ani sociálka mi neumá pořádně odpovědět.
Mám rok a půl starého syna a rodičovský příspěvek budu pobírat po dobu 3 let.Jsem zatím zaměstnaná,ale s prací to vypadá docela špatně.Přemýšlíme s manželem o druhém dítěti.Mohla by jste mi poradit zda pořídit druhé dítě teď nebo ještě počkat (jak jsme původně chtěli) 2 roky,abych na tom z finanční stránky byla stejně jako nyní (pobírat RP 7600.-)?Pokud porodím do tří let věku syna budu mít nárok na volbu?A pokud ne,šla by mateřská napsat na manžela a třeba po měsíci přepsat znovu na mě?
Dále jsem se chtěla zeptat co dělat až syn půjde do školky?Slyšela jsem že starší dítě 3 let mi vezmou do školky jen na 4 hodiny denně.Je to pravda?A co v tom případě dělat?V bývalé práci by mě totiž těžko zaměstnali na 4 hodiny denně.
Předem děkuji za odpověď na adresu paternovi@seznam.cz

čerpání nebo proplacení dovolené?

(Lidka, 13. 10. 2008 15:23)

Prosím o radu, zda mám nárok na proplacení řádné dovolené, nebo ji musím po ukončení mateřské celou vyčerpat a pak nastoupit na rodičovskou. Zbývá mi 30,5 dne dovolené.Moc děkuji za odpověď.

držení pracovního místa po dobu 6 let

(Lidka, 13. 10. 2008 15:16)

Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda zaměstnavatel může nebo nemůže podržet pracovní místo. Pracuji v zaměstnání 6 let, je nás méně než 25 zaměstnanců. Jsem na mateřské dovolené, čekáme první dítě. Ráda bych měla dvě děti "po sobě", tzn, byla bych 6let doma. Přešla bych tudíž z rodičovského příspěvku u 1.dítěte na mateřskou s 2.dítětem. Když se mi narodí 2 dítě do dovršení 3let věku prvního, je možné, aby mi zaměstnavatel držel pracovní místo další 3 roky? Je to jen na rozhodnutí zaměstnavatele (na jeho dobré vůli) nebo mám ze zákona nárok?
Děkuji moc za odpověď.

pro radku

(katka, 8. 10. 2008 15:44)

Radko,
moc děkuji za odpověď.

Mateřská + rod příspěvek

(Petra, 7. 10. 2008 16:42)

Dobrý den,
jsem zaměstnaná a chci dát výpověď a nahlásit se na pracovní úřad. Pokud bych otěhotněla v době do 6 měsíců po ukončení pracovního poměru, tedy když budu stále hlášena na pracovním úřadě a hned šla na rizikové ( tedy na nemocenskou ) a v návaznosti na to na mateřskou ( ale to už nebude v době 6 měsíců po ukončení pracovního poměru ) jak se mi bude počítat nemocenská, mateřská a rodičovský příspěvek ? Zda z původního platu za posledních 12 měsíců ? Či se mi do těch 12 měsíců bude počítat i příjem z pracovního úřadu? Nikdo mi na to nedokáže jednoznačně odpovědět.
Předem děkuji za odpověď i na e- mail: petulla@volny.cz


studovat nebo ne?

(Petra, 7. 10. 2008 15:07)

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat. Studuji první ročník vysoké školy a zjistila jsem, že jsem těhotná(2.měsíc). Nevím, jestli mám ukončit studium a nebo v něm pokračovat. Mohla bych po skončení studia být doma a pak jít na mateřskou dovolenou? Měla bych nárok na její vyplácení? Poraďte, prosím, co stím. Děkuji

pro katku

(radka, 6. 10. 2008 18:06)

mateřská se vám bude vypočítávat z platu a tu vám bude vyplácet v případě velké pracovní organizace váš zaměstnavatel a v případě malé organizace (počet maximálně 25 zaměstnanců)vaše příslušná správa sociálního zabezpečení , stejně tak jako nemocenskou.

dotaz

(katka, 6. 10. 2008 10:14)

Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat na stejnou otázku jakou tu pokládlala i Jitka z /11.6.2008/,ale nenašla jsem na ni odpověď.Jsem v 16.tt a od 13.10.08 budu na rizikovém doma. Budu pobírat nemocenskou.Mateřská se mi bude vypočítávat z platu nebo z nemocenských dávek? Ještě k tomu mám v práci smlouvu na dobu určitou /do konce března/, kdy mám i termín porodu. Kdo mi pak bude vyplácet mateřskou?Sociálka?

v domácnosti

(Monika, 3. 10. 2008 10:54)

Dobrý den,chci se zeptat,zda někdo nemá zkušenosti s :pozastavila jsem si živnostenský list a byla asi 2roky doma a platila si pouze zdravotní pojištění,poněvadž sociální činí 2600,- pro samoplátce,tudíž mi poradila paní na sociálním úřadě,že nejsem povinna si sociální pojištění platit a že ho lze doplatit zpětně,pokud bych chtěla.Nyní jsem v 5.měsíci těhotenství a nevím,na jaký úřad se obrátit a zda mám nárok pobírat nějaké příspěvky.Děkuji moc.

Jak je to s financema

(Lenka-Krat.lena@seznam.cz, 28. 9. 2008 21:23)

Dobrý den. Chci se zeptat. V práci mám smlouvu na dobu určitou a to na rok.S manželem plánujeme miminko a lékař mi řekl, že budu od začátku těhotenství doma.Tak chci vědět,jak je to s financema v době nemocenské,kdybych byla těhotná v době vypršení smlouvu a potom těch půl roku.Jestli by mi to platil zaměstnavatel nebo kdo.Díky za odpověď

mateřská dovolená a invalidní důchod

(Lucie,lucaskip@seznam.cz, 24. 9. 2008 15:43)

Dobrý den.Prosím o radu,nebo spíš informaci.V září příštího roku mi končí mateřská dovolená a měla by jsem nastoupit do zaměstnání,ale v listopadu tohoto roku jdu na operaci a na rok by jsem měla jít do invalidního důchodu.Dostanu důchod a mám na měj nárok během mateřské dovolené?Děkuji

Co bude dál

(Monika, 15. 9. 2008 22:03)

Dobrý den,chci se zeptat,mám 2-letou dceru,se kterou jsem se rozhodla být doma do 3 let.Ale nyní zvažuji,jestli bych s ní neměla být do 4 let doma.Zajímalo by mě,jestli bych měla nárok na nějaký příspěvek.Nejsem vdaná,ale žiju s přítelem.


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117

následující »