Jdi na obsah Jdi na menu
Reklama:
 Mateřská dovolená - změny od 1.1.2009

Od 1. ledna 2009 vstupuje v platnost nový zákon o nemocenském pojištění. Zatímco v roce 2008 činila maximální výše peněžité podpory v mateřství 14 370 Kč měsíčně, od příštího roku bude maximum 28 890 Kč měsíčně.

Nový zákon zvyšuje procento, podle kterého se z vyměřovacího základu peněžitá pomoc v mateřství vypočítává, z 69 % na 70 %.  Podstatné ale je, že se zvyšuje i hranice příjmu, z něhož jsou dávky vypočítávány. Dosud totiž nebyly do základu pro výpočet dávek započítávány příjmy vyšší než 24 000 Kč. Nyní se redukční hranice posouvá až na 71 000 Kč měsíčního platu.

Změna se bude týkat i mužů, kteří zůstanou s dítětem doma. Zvýší se i dávky vyplácené ženám (mužům), kteří mateřskou dovolenou nastoupí v roce2008 a v roce 2009 jim bude dobíhat. V jejich případě však dojde od nového roku  pouze k navýšení redukčních hranic na 610 a 870 Kč z původních 550 a 790 Kč. Pro přesný výpočet můžete použít kalkulačku na stránkách MPSV.

Jak se změní vyplácení mateřské

 

Měsíční hrubá mzda         PPM     2008

     PPM  2009

10 000                      6 840                      6 930
15 000                    10 230                    10 380
20 000                    12 750                    13 830
25 000                    14 370                    16 980
30 000                    14 370                    19 050
35 000                    14 370                    21 120
40 000                    14 370                    22 350
45 000                    14 370                    23 370
50 000                    14 370                    24 390
55 000                    14 370                    25 440
60 000                    14 370                    26 460
65 000                    14 370                    27 510
70 000                    14 370                    28 560
75 000                    14 370                    28 890
80 000                    14 370                    28 890

zdroj : MPSV

Od 1.1. 2009 může střídavě čerpat mateřskou dovolenou otec i matka, ale až od ukončených 6 týdnů věku dítěte.  

Nový zákon umožňuje střídání matky dítěte s jejím manželem či otcem dítěte v péči o dítě, a to na základě písemné dohody, přičemž každý z nich má při této péči o dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství po dobu a za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. Střídání se umožňuje od počátku 7. týdne ode dne porodu a četnost střídání omezena není. V případě střídání v péči o dítě se zastaví výplata peněžité pomoci v mateřství matce a začne se vyplácet tato dávka muži z jeho nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky nároku na její výplatu, a naopak.

 

 


Nástup na mateřskou
Den nástupu na mateřskou dovolenou stanoví gynekolog. Zpravidla se na ni nastupuje 6 týdnů před stanoveným termínem porodu - nejdříve však 8 týdnů. Mateřská dovolená trvá 28 týdnů - nově i pro osamělé ženy. Pokud  čekáte dvojčata, mateřská se vám prodlužuje na 37 týdnů.  Pokud do porodu nestihnete vyčerpat celých 6 týdnů, protože porod nastal před stanoveným termínem, převádí se vám nevyčerpané dny na dobu po porodu - až do dovršení 28 týdnů. Pokud však nevyčerpáte těchto 6 týdnů z jiného důvodu, máte nárok na mateřskou jen do uplynutí 22 týdnů ode dne porodu.

Mateřská dovolená nemůže být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě končit ani být přerušena před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu.

Pokud máte rizikové těhotenství, jste na neschopence a pobíráte nemocenskou, 6 týdnů před porodem přecházíte na mateřskou dovolenou a začínáte pobírat peněžitou pomoc v mateřství (PPM).


Pro stanovení výše mateřské se používá denní vyměřovací základ užívaný pro stanovení nemocenského od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Vychází se z hrubých příjmů dosažených v období 12 měsíců. Denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni nástupu na mateřskou dovolenou; pokud jste byla převedena na jinou práci z důvodu těhotenství nebo mateřství, denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni vašeho převedení na jinou práci, pokud je to pro vás výhodnější.

Výše mateřské za kalendářní den nyní činí 69 % denního vyměřovacího základu a poskytuje se za kalendářní dny. Od 1.1.2009 to bude 70% denního vyměřovacího základu.


Nárok na pobírání peněžité podpory v mateřství

mají ženy, které byly v posledních 2 letech před zahájením výplaty této dávky alespoň po dobu 270 dnů účastny nemocenského pojištění. To je součástí sociálního pojištění, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel.

Pokud pracujete jako OSVČ, je navíc potřeba, abyste se účastnila nemocenského pojištění OSVČ alespoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku před porodem a abyste zaplatila pojistné za celou dobu účasti na nemocenském pojištění včetně kalendářního měsíce předcházejícího nástupu na mateřskou dovolenou.

Ochranná lhůta
U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů.


Ukončení mateřské dovolené a nástup na rodičovskou dovolenou
Po ukončení mateřské dovolené je třeba zařídit dvě věci - u zaměstnavatele zažádat o vybrání "řádné dovolené", na kterou máte nárok - a to ihned po ukončení mateřské dovolené (jinak se nárok krátí) a zároveň zajít na sociálku, nahlásit ukončení mateřské dovolené a zažádat si o zahájení vyplácení rodičovského příspěvku.  Od ledna 2008 si lze vybrat rychlý, klasický či pomalý způsob čerpání rodičovské dovolené - viz změny v čerpání rodičovské dovolené.


Otec na rodičovské dovolené
Od ledna 2001 byl pak zaveden termín "rodičovská dovolená".  Důvodem byla snaha vytvořit rovnost mužů a žen v pracovněprávních vztazích a zajistit, aby nárok na pracovní volno z důvodu péče o dítě do tří let věku mohl vzniknout jak matce, tak i otci dítěte. Otci dítěte je zaměstnavatel povinen poskytnout na jeho žádost rodičovskou dovolenou od narození dítěte po dobu, o kterou požádá - nejdéle do 3 let věku dítěte. Otec tedy může nastoupit na rodičovskou dovolenou ihned po narození dítěte nebo navázat na péči poté, co matka dítěte vyčerpá 28 (37) týdnů dovolené mateřské.

Nově má na PPM nárok i muž, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Dohoda musí obsahovat zákonem stanovené údaje a lze ji uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku 7. týdne po porodu dítěte.


Pro výpočet této dávky i pro jejího plátce platí stejná ustanovení jako u žen.


Jste-li studentkou nebo žačkou, máte v případě těhotenství a mateřství nárok na PPM, pokud splňujete určité podmínky. Za studentku nebo žačku jste považována, pokud studujete střední, vyšší odbornou školu, odborné učeliště nebo vysokou školu či jinou formu studia, která je pro účely důchodového pojištění považována za studium na střední nebo vysoké škole. Musí jít o studium řádné a denní. Výše PPM u studentek činí od 1.1.2008 254 Kč na kalendářní den.

PPM studentkám je poskytnuta po přerušení nebo ukončení studia, nejdříve však od počátku 6.týdne před očekávaným dnem porodu, jak jej určil lékař

Vyplácení PPM - v případě, že se jedná o "velkou organizaci" (nad 25 zaměstnanců) - vyplácí PPM zaměstnavatel, v případě, že se jedná o "malou organizaci" (do 25 zaměstnanců) nebo OSVČ, peníze vyplácí příslušná správa sociálního zabezpečení.  

 


Nástup na mateřskou dovolenou z rodičovské
Pokud nastupujete na mateřskou dovolenou z rodičovské dovolené - tj. čekáte druhé (třetí) dítě - platí, že na peněžitou podporu v mateřství máte nárok, pokud na ni nastupujete do 3 let věku prvního (předcházejícího) dítěte. Pokud na mateřskou nastupujete po uplynutí delšího období a v mezičase jste nepracovala (neplatila 270 dnů nemocenské pojištění), nárok na proplácení mateřské nemáte a pobíráte rovnou rodičovský příspěvek.

 

 

Rodičovský příspěvek od 1.1.2008 je nový systém čerpání rodičovské dovolené. Lze čerpat rychlou, klasickou či pomalou verzi. Více viz Změny v čerpání rodičovské dovolené.

dítě může navštěvovat i jesle či školku v povoleném rozsahu. (dítě mladší 3 let po dobu maximálně 5 dnů v měsíci, dítě starší 3 let v rozsahu maximálně 4 hodiny denně) 

Přivýdělek při rodičovském příspěvku není omezen.

Rodičovský příspěvek lze pobírat vždy jen na jedno dítě.

 


Novela zákoníku práce umožňuje, aby rodičovskou dovolenou čerpali oba rodiče. Nárok na rodičovský příspěvek však vzniká jen jednomu z nich.

 


Po porodu si můžete zažádat ještě o "porodné" - což je jednorázová dávka - a o její čerpání lze zažádat do 1 roku od porodu. Později nárok zaniká.

 


V závěru se musím přiznat, že můj vztah ke všem úřadům je, jemně řečeno, vlažný a pokud mi dá někdo na výběr vyplnit formulář a jít s ním na sociálku nebo složit vagon uhlí, běžím okamžitě pro lopatu. Ale abych úřednicím nekřivdila, už jsem měla i štěstí a narazila na pár usměvavých a ochotných poradit. Vám všem, které papírování čeká, radím vyzbrojit se nekonečnou trpělivostí a vytrvale se ptát dokud nebudete mít úplně jasno. Bohužel už se mi stalo, že co úřednice, to jiná informace :-( Každopádně přeji hodně štěstí!

Změny v systému vyplácení rodičovské dovolené najdete zde: /clanky/zmeny-v-cerpani-rodicovske-dovolene


Pokud se někdo z vás v dané problematice dobře orientuje a zodpoví případné dotazy v komentářích, budu vám moc vděčná.

Pokud jste zde nenašli odpověď na váš dotaz a potřebujete poradit v konkrétní situaci, doporučuji vám tuto poradnu : http://www.penize.cz/29259-socialni-problematika

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

самым важным Ингредиенты Виг-ЭрИкс

(Enochjaw, 6. 2. 2020 1:27)

Способность Недавно были проведены медицинские испытания для изучения эффекта семени повилики на мужчин с некроспермией (повышенным содержанием в сперме нежизнеспособных сперматозоидов) : preparatyi https://big-penis.com.ru/ingradient.html - Ингредиенты Виг-ЭрИкс HAWTHORN BERRY (ЯГОДЫ БОЯРЫШНИКА) FRUCTUS CRATAEGI

Предложение администратору сайта miminko.estranky.cz

(MihailLor, 4. 2. 2020 14:02)

Приветствую!
Официальная скидка 50% на Xevil+Xrumer до 15 февраля включительно!
Список купонов, дающих скидку 50% на покупку комплекса:

JAN-50-200215-fk7d2t0ng0m2pnr0
JAN-50-200215-fk7d2tadlk6k01pt
JAN-50-200215-fk7d2stgvont4oz2
JAN-50-200215-fk7d2tbev8zfin78
JAN-50-200215-fk7d2sukrsp40koj
JAN-50-200215-fk7d2t0h1gfxpqeb
JAN-50-200215-fk7d2t5l2gsnvpct
JAN-50-200215-fk7d2stl1o38dpbm
JAN-50-200215-fk7d2spcnkktmkis
JAN-50-200215-fk7d2t98h0yonw0h
JAN-50-200215-fk7d2sth40qfg025
JAN-50-200215-fk7d2smiswh9e5md
JAN-50-200215-fk7d2swefocwi2j5
JAN-50-200215-fk7d2sue24fqsbl5

Как использовать купон: https://prnt.sc/qweqro
и ввести его в поле https://prntscr.com/ou4rh9

Если купоны уже не рабочие, их наличие можно запросить по емейлу xrumercoupon@mail.ru если не понятно куда вводить купон пишите на почту.

Лучший трейдер CSGO СНГ

(Jordanbix, 4. 2. 2020 13:02)

Сервис по обмену, продаже, покупке скинов TRADE NETWORK

https://vk.com/business_dealer

Обзор сервиса, Успешно продал скины, Обмен скинов Дмитрий, Dota CSGO, Лучший трейрер, Dota CSGO, Купил себе скины

Обмен Продажа Покупка Скинов Dota 2 CS:GO

(WilliamBuh, 4. 2. 2020 12:44)

Я ушел в плюс при обмене или спасибо TRADE NETWORK

https://vk.com/trade_network

Traders Community, Dota 2, Лучший трейрер, Dota 2, Traders Community, GH TRADE, GH TRADE

TRADENETWORK CS GO DOTA 2

(Eliascox, 4. 2. 2020 12:43)

Я ушел в плюс при обмене или спасибо TRADE NETWORK

https://vk.com/id295067473

Ушел в плюс, Сервис по обмену, Ушел в плюс, Продажа скинов без обмана, Лучший трейрер, Группа по трейдам, Ушел в плюс

Про два и триста две... 18 плюс...

(JamesuSoype, 4. 2. 2020 12:26)

Жил на острове Буяне
мужичок с двумя х….
По навету злого дяди
про него узнали б….
Стали строить корабли,
словно век их не е….
Режет судно гладь воды,
в трюме триста две п…
Остров впереди маячит,
судно к острову х….
Ровно месяц он пахал,
сразу два в одну пихал.
Всё истёр до ровной глади
он на триста первой б….

Здесь мораль витиевата,
плохо, если баб богато.
Чтоб не истереться в стружку,
выбирай одну подружку … https://loveawake.ru

【揚歌-教學麥克風直營店】官方線上購物網站─JM-180B有線麥克風擴音器│無線麥克風擴音器│揚歌小蜜蜂│專營教學麥克風及教學擴音器

(JasonTab, 4. 2. 2020 2:23)

【揚歌-教學麥克風直營店】官方線上購物網站─JM-180B有線麥克風擴音器│無線麥克風擴音器│揚歌小蜜蜂│專營教學麥克風及教學擴音器

https://mic-shop.com/

Салон эротического массажа

(ekonstgap, 3. 2. 2020 15:04)

Мужчины, живущие в Набережных Челнах, иногда могут испытывать недостаток женской ласки. Чтобы исправить это, достаточно посетить сеанс нежного эротического массажа. Найти информацию об этой услуге в городе можно на сайте https://star16.ru/ Там Вы узнаете о том, как записаться, куда нужно будет приехать и многое другое. В соответствующем разделе Вам расскажут обо всех услугах и правилах. В компании даже есть вакансии для желающих работать — это может быть интересно для молодых девушек.

Diulgesonsogue

(Stephenmup, 3. 2. 2020 13:00)

https://vk.com/@-191121642-ru-older-model-trixie-nude
https://vk.com/@-191124075-naked-pic-bathroom-selfie
https://vk.com/@-191122363-online-dating-six-figures
https://vk.com/@-191122468-hot-naked-best-ass
https://vk.com/@-191124409-girls-with-specs-big-nude-boobs
https://vk.com/@-191121642-dating-a-man-still-in-love-with-his-ex
https://vk.com/@-191122468-virgin-young-girl-pusy-photo
https://vk.com/@-191122564-teens-defloration-fucking-picture-galleries
https://vk.com/@-191121642-pirate-fm-dating-site
https://vk.com/@-191124140-xxx-group-shower-sex
https://vk.com/@-191122630-lick-her-slit
https://vk.com/@-191122305-fully-naked-porn-sexy-couples
https://vk.com/@-191120947-teeens-gifs-nude-sex-home
https://vk.com/@-191121412-virtual-girl-adult-game
https://vk.com/@-191124409-my-crush-is-dating-my-enemy
https://vk.com/@-191122305-dating-sites-in-ct
https://vk.com/@-191124501-can-online-dating-be-addictive
https://vk.com/@-191121190-grandma-dating-app
https://vk.com/@-191122255-kushboo-bf-nude-video
https://vk.com/@-191122468-nigerian-amateur-porn-pic
https://vk.com/@-191124140-hot-dating-sites
https://vk.com/@-191121139-pics-of-girls-sucking-pussy
https://vk.com/@-191121508-caught-on-tape-sex
https://vk.com/@-191122947-boy-sex-with-sheep
https://vk.com/@-191120947-the-hot-man-who-sex-and-suck-the-smalgirl
https://vk.com/@-191120678-iranian-boob-girl-photo
https://vk.com/@-191122564-best-headline-on-dating-site
https://vk.com/@-191121572-brazilian-hotwomen-pron-photo
https://vk.com/@-191121896-max-black-rabbit-porncraft
https://vk.com/@-191122714-sex-in-the-water-videos
https://vk.com/@-191121190-a-long-hard-fucking
https://vk.com/@-191121707-face-sit-femdom-pic
https://vk.com/@-191123934-vintage-truck-girls-topless
https://vk.com/@-191121707-sarah-palin-face-fucked
https://vk.com/@-191122056-fair-skin-nude-naked
https://vk.com/@-191122840-naked-miranda-cosgrove-nude-pissing
https://vk.com/@-191120678-porn-sex-on-top
https://vk.com/@-191122468-petite-amateur-handjob-gif
https://vk.com/@-191122564-hard-core-pussy-fuck
https://vk.com/@-191124075-anti-scammer-dating
https://vk.com/@-191121327-teen-sex-beautiful-teen
https://vk.com/@-191122186-dating-mail
https://vk.com/@-191120947-women-not-ready-for-cumshot
https://vk.com/@-191124075-sexy-leggy-teen-girls
https://vk.com/@-191121412-nudist-beaches-in-essex
https://vk.com/@-191121572-nude-woman-with-mastiff
https://vk.com/@-191124501-naked-photo-of-george-michael
https://vk.com/@-191122840-every-hole-mom-gif-porn
https://vk.com/@-191122564-naked-uk-pakistani-girls
https://vk.com/@-191122840-intercourse-sex-nud-girl-man

Очень нужный сайт

(NikitaLak, 3. 2. 2020 10:28)

Пол дня смотрел контент интернет, и неожиданно к своему удивлению обнаружил важный веб-сайт. Это он: https://vzlomchik2.com/vzlom-odnoklassnikov-zakazat.html . Для моих близких данный сайт произвел незабываемое впечатление. Всех благ!

Обмен жилья в Минске и районе! - Помощь специалистов!

(Davidmiz, 3. 2. 2020 8:29)

Быстро и выгодно продадим/обменяем вашу квартиру. Оплата по факту. Договор. Звоните!


E-mail: info@AlfaAgent.by; Сайт: https://AlfaAgent.by/obmen-kvartir

News 2020

(DennisQuady, 3. 2. 2020 8:04)

Размещение объявлений на 10-ки тысяч форумов +Обратные вечные ссылки 40 usd за месяц xрyмеpoм, Viber/whаtsapp +380976131437 ckайп evg7773 Telegrаm @evg777

Медицинские документы официально с доставкой

(Harryvek, 3. 2. 2020 2:52)

<>упить больничный лист официально]<>адним числом купить больничный лист]<>ольничный лист официально]

Смотрите какой самый большой парк в лондоне

(Vitus_Britva_Tog, 2. 2. 2020 8:51)

Здравствуйте!

<b>Смотрите</b> <b>какой самый большой парк в лондоне</b> https://www.youtube.com/watch?v=WYDiL8Bp4QY <b>:-) Жесть</b>

<b>Понравилось: 8465477785 пользователям</b>

Весьма полезный сайт

(MaksimUphor, 2. 2. 2020 5:33)

Недавно наблюдал материалы инета, неожиданно к своему удивлению увидел поучительный вебсайт. Я про него: https://vzlomchik2.com/vzlom-facebook-zakazat.html . Для меня вышеуказанный веб-сайт произвел незабываемое впечатление. Всего доброго!

отзыв об прошивках Авто теамс, Auto teams

(Larryzelry, 2. 2. 2020 4:06)

Отчёт о чип тюнинге Creta 2017года 2.0л. ЭБУ sim2k251
Обратился в компанию Автотимс https://vk.com/autokursynew с просьбой сделать прошивку ГБО ТЮН и Е2 на что получил положительный ответ. Вскрыл блок подключил комбик по мануалу и вычитал софт. До работы с блоком искал инфу и везде как под копирку - нет решения по этим блокам. В общем отправил Максиму-Автотимс вычитанное и через какое то время получил мод, записал и поехал на тест драйв. Машина поехала отлично,двигатель натужно не гудит,подхват с самых низов,динамичный разгон и все это еще и на газу. Отдельное спасибо калибровщику за профессионализм. Теперь я точно знаю что у Автотимс есть решение и он вне конкуренции .

leovegas freispiele erfahrungen

(spielautomaten geld einzahlen , 1. 2. 2020 19:03)

spielautomat tipps tricks , life of german casino tricks - casino mit echtgeld bonus ohne einzahlung : orientxpress casino testbericht aus echten erfahrungen .

Просто великолепный сайт

(Mihaildrato, 1. 2. 2020 3:55)

Несколько минут анализировал материалы инета, и вдруг к своему удивлению обнаружил нужный веб-сайт. Вот гляньте: https://vzlomchik2.com/vzlom_yahoo.html . Для моих близких этот веб-сайт произвел яркое впечатление. До свидания!

Как приобрести электронный ключ

(Willietroft, 31. 1. 2020 6:21)

Познакомлюсь с парнем

(JamesuSoype, 31. 1. 2020 5:52)

Всем привет! Буду рада взаимному знакомству без обязательств!Есть мои фото на loveawake.ru


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117

následující »