Jdi na obsah Jdi na menu
Reklama:
 Mateřská dovolená - změny od 1.1.2009

Od 1. ledna 2009 vstupuje v platnost nový zákon o nemocenském pojištění. Zatímco v roce 2008 činila maximální výše peněžité podpory v mateřství 14 370 Kč měsíčně, od příštího roku bude maximum 28 890 Kč měsíčně.

Nový zákon zvyšuje procento, podle kterého se z vyměřovacího základu peněžitá pomoc v mateřství vypočítává, z 69 % na 70 %.  Podstatné ale je, že se zvyšuje i hranice příjmu, z něhož jsou dávky vypočítávány. Dosud totiž nebyly do základu pro výpočet dávek započítávány příjmy vyšší než 24 000 Kč. Nyní se redukční hranice posouvá až na 71 000 Kč měsíčního platu.

Změna se bude týkat i mužů, kteří zůstanou s dítětem doma. Zvýší se i dávky vyplácené ženám (mužům), kteří mateřskou dovolenou nastoupí v roce2008 a v roce 2009 jim bude dobíhat. V jejich případě však dojde od nového roku  pouze k navýšení redukčních hranic na 610 a 870 Kč z původních 550 a 790 Kč. Pro přesný výpočet můžete použít kalkulačku na stránkách MPSV.

Jak se změní vyplácení mateřské

 

Měsíční hrubá mzda         PPM     2008

     PPM  2009

10 000                      6 840                      6 930
15 000                    10 230                    10 380
20 000                    12 750                    13 830
25 000                    14 370                    16 980
30 000                    14 370                    19 050
35 000                    14 370                    21 120
40 000                    14 370                    22 350
45 000                    14 370                    23 370
50 000                    14 370                    24 390
55 000                    14 370                    25 440
60 000                    14 370                    26 460
65 000                    14 370                    27 510
70 000                    14 370                    28 560
75 000                    14 370                    28 890
80 000                    14 370                    28 890

zdroj : MPSV

Od 1.1. 2009 může střídavě čerpat mateřskou dovolenou otec i matka, ale až od ukončených 6 týdnů věku dítěte.  

Nový zákon umožňuje střídání matky dítěte s jejím manželem či otcem dítěte v péči o dítě, a to na základě písemné dohody, přičemž každý z nich má při této péči o dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství po dobu a za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. Střídání se umožňuje od počátku 7. týdne ode dne porodu a četnost střídání omezena není. V případě střídání v péči o dítě se zastaví výplata peněžité pomoci v mateřství matce a začne se vyplácet tato dávka muži z jeho nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky nároku na její výplatu, a naopak.

 

 


Nástup na mateřskou
Den nástupu na mateřskou dovolenou stanoví gynekolog. Zpravidla se na ni nastupuje 6 týdnů před stanoveným termínem porodu - nejdříve však 8 týdnů. Mateřská dovolená trvá 28 týdnů - nově i pro osamělé ženy. Pokud  čekáte dvojčata, mateřská se vám prodlužuje na 37 týdnů.  Pokud do porodu nestihnete vyčerpat celých 6 týdnů, protože porod nastal před stanoveným termínem, převádí se vám nevyčerpané dny na dobu po porodu - až do dovršení 28 týdnů. Pokud však nevyčerpáte těchto 6 týdnů z jiného důvodu, máte nárok na mateřskou jen do uplynutí 22 týdnů ode dne porodu.

Mateřská dovolená nemůže být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě končit ani být přerušena před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu.

Pokud máte rizikové těhotenství, jste na neschopence a pobíráte nemocenskou, 6 týdnů před porodem přecházíte na mateřskou dovolenou a začínáte pobírat peněžitou pomoc v mateřství (PPM).


Pro stanovení výše mateřské se používá denní vyměřovací základ užívaný pro stanovení nemocenského od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Vychází se z hrubých příjmů dosažených v období 12 měsíců. Denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni nástupu na mateřskou dovolenou; pokud jste byla převedena na jinou práci z důvodu těhotenství nebo mateřství, denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni vašeho převedení na jinou práci, pokud je to pro vás výhodnější.

Výše mateřské za kalendářní den nyní činí 69 % denního vyměřovacího základu a poskytuje se za kalendářní dny. Od 1.1.2009 to bude 70% denního vyměřovacího základu.


Nárok na pobírání peněžité podpory v mateřství

mají ženy, které byly v posledních 2 letech před zahájením výplaty této dávky alespoň po dobu 270 dnů účastny nemocenského pojištění. To je součástí sociálního pojištění, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel.

Pokud pracujete jako OSVČ, je navíc potřeba, abyste se účastnila nemocenského pojištění OSVČ alespoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku před porodem a abyste zaplatila pojistné za celou dobu účasti na nemocenském pojištění včetně kalendářního měsíce předcházejícího nástupu na mateřskou dovolenou.

Ochranná lhůta
U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů.


Ukončení mateřské dovolené a nástup na rodičovskou dovolenou
Po ukončení mateřské dovolené je třeba zařídit dvě věci - u zaměstnavatele zažádat o vybrání "řádné dovolené", na kterou máte nárok - a to ihned po ukončení mateřské dovolené (jinak se nárok krátí) a zároveň zajít na sociálku, nahlásit ukončení mateřské dovolené a zažádat si o zahájení vyplácení rodičovského příspěvku.  Od ledna 2008 si lze vybrat rychlý, klasický či pomalý způsob čerpání rodičovské dovolené - viz změny v čerpání rodičovské dovolené.


Otec na rodičovské dovolené
Od ledna 2001 byl pak zaveden termín "rodičovská dovolená".  Důvodem byla snaha vytvořit rovnost mužů a žen v pracovněprávních vztazích a zajistit, aby nárok na pracovní volno z důvodu péče o dítě do tří let věku mohl vzniknout jak matce, tak i otci dítěte. Otci dítěte je zaměstnavatel povinen poskytnout na jeho žádost rodičovskou dovolenou od narození dítěte po dobu, o kterou požádá - nejdéle do 3 let věku dítěte. Otec tedy může nastoupit na rodičovskou dovolenou ihned po narození dítěte nebo navázat na péči poté, co matka dítěte vyčerpá 28 (37) týdnů dovolené mateřské.

Nově má na PPM nárok i muž, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Dohoda musí obsahovat zákonem stanovené údaje a lze ji uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku 7. týdne po porodu dítěte.


Pro výpočet této dávky i pro jejího plátce platí stejná ustanovení jako u žen.


Jste-li studentkou nebo žačkou, máte v případě těhotenství a mateřství nárok na PPM, pokud splňujete určité podmínky. Za studentku nebo žačku jste považována, pokud studujete střední, vyšší odbornou školu, odborné učeliště nebo vysokou školu či jinou formu studia, která je pro účely důchodového pojištění považována za studium na střední nebo vysoké škole. Musí jít o studium řádné a denní. Výše PPM u studentek činí od 1.1.2008 254 Kč na kalendářní den.

PPM studentkám je poskytnuta po přerušení nebo ukončení studia, nejdříve však od počátku 6.týdne před očekávaným dnem porodu, jak jej určil lékař

Vyplácení PPM - v případě, že se jedná o "velkou organizaci" (nad 25 zaměstnanců) - vyplácí PPM zaměstnavatel, v případě, že se jedná o "malou organizaci" (do 25 zaměstnanců) nebo OSVČ, peníze vyplácí příslušná správa sociálního zabezpečení.  

 


Nástup na mateřskou dovolenou z rodičovské
Pokud nastupujete na mateřskou dovolenou z rodičovské dovolené - tj. čekáte druhé (třetí) dítě - platí, že na peněžitou podporu v mateřství máte nárok, pokud na ni nastupujete do 3 let věku prvního (předcházejícího) dítěte. Pokud na mateřskou nastupujete po uplynutí delšího období a v mezičase jste nepracovala (neplatila 270 dnů nemocenské pojištění), nárok na proplácení mateřské nemáte a pobíráte rovnou rodičovský příspěvek.

 

 

Rodičovský příspěvek od 1.1.2008 je nový systém čerpání rodičovské dovolené. Lze čerpat rychlou, klasickou či pomalou verzi. Více viz Změny v čerpání rodičovské dovolené.

dítě může navštěvovat i jesle či školku v povoleném rozsahu. (dítě mladší 3 let po dobu maximálně 5 dnů v měsíci, dítě starší 3 let v rozsahu maximálně 4 hodiny denně) 

Přivýdělek při rodičovském příspěvku není omezen.

Rodičovský příspěvek lze pobírat vždy jen na jedno dítě.

 


Novela zákoníku práce umožňuje, aby rodičovskou dovolenou čerpali oba rodiče. Nárok na rodičovský příspěvek však vzniká jen jednomu z nich.

 


Po porodu si můžete zažádat ještě o "porodné" - což je jednorázová dávka - a o její čerpání lze zažádat do 1 roku od porodu. Později nárok zaniká.

 


V závěru se musím přiznat, že můj vztah ke všem úřadům je, jemně řečeno, vlažný a pokud mi dá někdo na výběr vyplnit formulář a jít s ním na sociálku nebo složit vagon uhlí, běžím okamžitě pro lopatu. Ale abych úřednicím nekřivdila, už jsem měla i štěstí a narazila na pár usměvavých a ochotných poradit. Vám všem, které papírování čeká, radím vyzbrojit se nekonečnou trpělivostí a vytrvale se ptát dokud nebudete mít úplně jasno. Bohužel už se mi stalo, že co úřednice, to jiná informace :-( Každopádně přeji hodně štěstí!

Změny v systému vyplácení rodičovské dovolené najdete zde: /clanky/zmeny-v-cerpani-rodicovske-dovolene


Pokud se někdo z vás v dané problematice dobře orientuje a zodpoví případné dotazy v komentářích, budu vám moc vděčná.

Pokud jste zde nenašli odpověď na váš dotaz a potřebujete poradit v konkrétní situaci, doporučuji vám tuto poradnu : http://www.penize.cz/29259-socialni-problematika

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Lenko,

(Radka, 3. 4. 2009 18:51)

souběh rodičovské a nemocenské je možný, ale mateřskou a rodičovskou zároveň pobírat nelze!! Vždy můžete pobírat dávku jen na jedno dítě - když budete nastupovat 6 týdnů před porodem na mateřskou, nezapomeňte si na sociálce ukončit rodičovskou, jinak budete mít trable.

mateřská a rodičovská zaroveň?

(Lenka, 3. 4. 2009 15:55)

Dobry den.chtěla jsem se zeptat.Mám dvouleteho syna na ktereho momentalně pobírám rodičovský příspevěk.Nyní jsem podruhe těhotná v 7 měsíci,jelikož jsem v srpnu nastoupila do nové prace,ktera je fyzicky naročná jsem nyní na nemocenské.Takže pobíram dvě davky rodičovskou a nemocenskou,zhruba za tři tydny nastoupím na mateřskou dovolenou,můj dotaz zní jetli můžu ještě v pruběhu těch 28 tydnu co budu na mateřské pobirat i rodič.příspěvěk na prvního syna?když mi mateřskou vlastně vyplací zaměstnavatel.Moc Vám děkuji za odpověď.

Smlouva na dobu určitou

(Petra, 2. 4. 2009 11:48)

Pěkný den Jarmilo,
reaguji na Vaši prosbu o radu.
Jsem přesvědčena o tom, že zaměstnavatel má právo s vámi ukončit pracovní poměr (dle smlouvy na dobu určitou) a to i v době pracovní neschopnosti - bohužel pro vás. Je mi to líto.
Petra

na jakou variantu mám nárok?

(Olga, 2. 4. 2009 9:00)

Dobrý den,
chtěla bych se informovat o rodičovské dovolené, do dnešní doby jsem byla studentkou vysoké školy, kterou jsem předčasně ukončila, na VŠ jsem vedena do 13.4 od této doby pokud nenajdu práci musím nastoupit na úřad práce. Chtěla bych se zeptat jakou variantu rodičovské dovolené bych si mohla vybrat, ráda bych 3 letou variantu, ale přesně nevím co bych musela splňovat abych na ni měla nárok, jestli se dá např. škola počítat, abych měla nárok na tu 3 letou variantu a kolik dní bych musela odpracovat abych mohla tuto rodičovskou dovolenou dostat.
Děkuji za odpověď
Kontaktní email: Alyss.a@seznam.cz

Trvaly pobyt v USA

(RaisyDaisy, 1. 4. 2009 23:29)

Dobry den,chtela bych se zeptat,zda mam narok na porodne a materskou dovolenou, kdyz ziji v USA a neplatim si v CR socialni pojisteni.
Dekuji moc za radu.
Email:danula.m@seznam.cz

prosím o radu

(Jarmila, 1. 4. 2009 19:13)

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, nevíte někdo jak je to, když mám v práci smlouvu na dobu určitou a v tu dobu otěhotním a jsem na neschopence, mají po uplynutí smlouvy a ukončení neschopenky právo mě propustit? Předem děkuji za odpověd. Můj email:Jarmilka20m@seznam.cz.

z RD na MD

(jana, 1. 4. 2009 12:05)

Dobry den,chtěla jsem se zeptet jak je to s MD,když na ni jdu z RD a kdo ji plati?syn bude mít 2roky a v červnu mám termín druhého porodu jinak jsem 2roky před MD pracovala.děkuji J.R.

Nástup do práce po Rodičovské dovolené

(Libuše Vránová, 1. 4. 2009 11:22)

Dobrý den, moc Vás prosím o radu !
Jsem na Rodičáku, syn 18.4.2009 oslaví 4 roky svého života.
Kdy mám nástup do práce? (Pracovní poměr na dobu neučitou)a jsem stále zařazená mezi pracovníky tedy stále mám pracovní místo). To půjdu do práce, už 18.4 nebo až 19.4.2009.Děkuji mnohokrát pomoc. S pozdravem Vránová

formuláře

(Radka, 30. 3. 2009 23:25)

Zrovna dnes jsem byla na sociálce zažádat o rodičovský příspěvek.Paní za okénkem byla docela příjemná,ale jinak jsem byla docela nepříjemně překvapena,poněvadž při odevzdání formuláře vytištěného z internetu mi bylo řečeno,že jej musím zase přepsat na formulář "ORIGINÁLNÍ",který mi paní dala. Takže proč dělat věci jednoduše,když to jde složitě,že??? :-) :-)

řádná dovolená

(Silva, 30. 3. 2009 16:01)

Dobrý den, dočetla jsem se,že po skončení mateřské dovolené a zažádání si o rod.příspěvěk si mohu v práci vybrat řádnou dovolenou.Než jsem nastoupila na MD nechala jsem si zbytek dovolené, kterou jsem do té doby měla proplatit.Mám nárok ještě na nějaké dny dovolené za dobu, co jsem byla na mateřské? A mohu si to nechat proplatit?Prosím o odpověď na mail Silvie.Friedrichova@seznam.cz Předem moc děkuji za odpověď, Silva

jak s tim naložit???

(Barbora, 28. 3. 2009 17:37)

dobry den, potřebuju se zeptat.19.3. mě poslal lékař na MD. Ale celou dobu jsem byla na UP a posilala tam neschopenky. A ted mi dal lékař do ruky papír o ukončení neschopnosti a papír o nastupu na MD. jak dál??? Když nemam ani odpracovany rok. a pani pres telefon z UP mi rekla ze ji mam dal posilat papiry o neschopnosti.a prijet až po porodu kvuli vyskrtnutí z evidence. Děkuju za pomoc... muj email spuntik1989@seznam.cz

jak s tím naložit?

(Barbora, 28. 3. 2009 17:34)

dobry den, potřebuju se zeptat.19.3. mě poslal lékař na MD. Ale celou dobu jsem byla na UP a posilala tam neschopenky. A ted mi dal lékař do ruky papír o ukončení neschopnosti a papír o nastupu na MD. jak dál??? Když nemam ani odpracovany rok. a pani pres telefon z UP mi rekla ze ji mam dal posilat papiry o neschopnosti.a prijet až po porodu kvuli vyskrtnutí z evidence. Děkuju za pomoc...

Prosím o radu

(lucie, 26. 3. 2009 15:25)

Dobrý den,Moje první dítě bude mít v říjnu 3 roky. V květnu 09 nastupuji 2 PPM. Jen se chci zeptat, z jakých peněz se bude tato 2 PPM počítat. Děkuji za odpověď. Prosím odepiště mě na můj email: lucie.trpisovska@centrum.cz

Co dělat mezi mateřskými?

(Hana Bacherová, 25. 3. 2009 21:34)

Dobrý den!Byla bych ráda kdyby mi někdo mohl prosím poradit co mám dělat?Jsem na mateřské dovolené a mému synovi budou v červenci 3roky.Jenže sme chtěli další dítě a tet´ jsem asi dva měsíce těhotná.V podniku kde jsem pracovala mi zatím došla smlouva kterou sem měla na dobu určitou a tet´ nevím co mám dělat?Jestli se hlásit na Pracovním Uřadě nebo co?A mateřská na syna mi končí začátkem června.Moc děkuji za případnou odpovět´.

Převedení PPM na otce

(Martina, 24. 3. 2009 9:57)

Dobrý den,vhtěla bych se zeptat na převedení PPM na otce z důvodu jen určení způsobu čerpání PPM. Nejsem zaměstnanec tudíš bych automaticky musela čerpat 4 roky. Ale když otec nastoupí na matřeskou (teď od nového roku nově musí nastoupit alespoň na jeden den ne jen si zažádat ale musí i nastoupit)může určit způsob čerpání. Zajímalo by mě jak mu to může jeho zaměstnavatel umožnit.Musí mu dát výpověď a pak znova nastoupí nebo je i jiná možnost? Díky za odpověď Matyjasek@seznam.cz

POMOC

(Martula, 22. 3. 2009 17:41)

ahojky holky chtěla bych se zeptat jak je to s penizkami když jsem ještě nepracovala... jsem ve 2 měsici a jsem na to sama.... kdyžtak mi pisněte na mail martinka.fujdlova@seznam.cz

mateřská dovolená

(Romana :S, 19. 3. 2009 18:10)

Dobrý den.Do konce unora jsem byla na rodičovské dovolené s 3,5letým dítetem.Od 3.3.jsem na mateřské dovolené(termím porodu 14.4.),a když jsem s formulářem o vypočtení výše mateřské šla na učtárnu ke svému zaměstnavateli,paní učetní si s tím nevěděla rady a ptala se mě jak to má vypočítat!!!tak vás prosím kdo tomu trošku rozumí atˇmi napíše a poradí.Byla bych nerada abych byla bez mateřské!!Děkuji moc!!!

Dotaz

(Bohumila, 19. 3. 2009 12:53)

Dobrý den, jsem v 17tt s dvojčátky,stále pracuji. Do stávajícího zaměstnání jsem nastoupila 25.8.2008 a mám práci na dobu určitou do 31.8.2008. Předtím jsem pracovala čtyři roky u zaměstnavatele,skončila jsem 31.7.2008. Potom jsem tři týdny byla na ÚP a od 25.8. jsem tedy ve stávajícím zaměstnání. Chci se zeptat, kdo mi bude vyplácet mateřskou,až mi uplyne doba určitá. A z jaké výše se bude počítat. Na nemocenské nejsem. Děkuji Bohumila

otec na paragraf

(Lucie, 17. 3. 2009 11:15)

dobry den potrebovala bych nutne vedet jak je to stim novym zakonem-ze kdyz se mimco narodi ma otec pravo na 7 dnu byt doma s maminkou a miminkem.je to pravda?? a jestli ano tak co vse musi clovek proto udelat aby tech 7dnu dostal,dekuji LucieBukovjanova25@seznam.cz prosim odepiste mi na email

díky za info.

(Gabriela, 11. 3. 2009 11:17)

Na článku sa mi najviac páčil záver o úradoch. Je to presne tak, ale mi sa nedáme a budeme ozbrojeny trpezlivosťou. No a keď sa oni nebudú usmievať, tak im to ukážeme ako sa to robí. Veď máme aj prečo, naše pokladíky v brušku nám k tomu dávajú ten správny dovod. Pekný deň.


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117

následující »