Jdi na obsah Jdi na menu
Reklama:
 Mateřská dovolená - změny od 1.1.2009

Od 1. ledna 2009 vstupuje v platnost nový zákon o nemocenském pojištění. Zatímco v roce 2008 činila maximální výše peněžité podpory v mateřství 14 370 Kč měsíčně, od příštího roku bude maximum 28 890 Kč měsíčně.

Nový zákon zvyšuje procento, podle kterého se z vyměřovacího základu peněžitá pomoc v mateřství vypočítává, z 69 % na 70 %.  Podstatné ale je, že se zvyšuje i hranice příjmu, z něhož jsou dávky vypočítávány. Dosud totiž nebyly do základu pro výpočet dávek započítávány příjmy vyšší než 24 000 Kč. Nyní se redukční hranice posouvá až na 71 000 Kč měsíčního platu.

Změna se bude týkat i mužů, kteří zůstanou s dítětem doma. Zvýší se i dávky vyplácené ženám (mužům), kteří mateřskou dovolenou nastoupí v roce2008 a v roce 2009 jim bude dobíhat. V jejich případě však dojde od nového roku  pouze k navýšení redukčních hranic na 610 a 870 Kč z původních 550 a 790 Kč. Pro přesný výpočet můžete použít kalkulačku na stránkách MPSV.

Jak se změní vyplácení mateřské

 

Měsíční hrubá mzda         PPM     2008

     PPM  2009

10 000                      6 840                      6 930
15 000                    10 230                    10 380
20 000                    12 750                    13 830
25 000                    14 370                    16 980
30 000                    14 370                    19 050
35 000                    14 370                    21 120
40 000                    14 370                    22 350
45 000                    14 370                    23 370
50 000                    14 370                    24 390
55 000                    14 370                    25 440
60 000                    14 370                    26 460
65 000                    14 370                    27 510
70 000                    14 370                    28 560
75 000                    14 370                    28 890
80 000                    14 370                    28 890

zdroj : MPSV

Od 1.1. 2009 může střídavě čerpat mateřskou dovolenou otec i matka, ale až od ukončených 6 týdnů věku dítěte.  

Nový zákon umožňuje střídání matky dítěte s jejím manželem či otcem dítěte v péči o dítě, a to na základě písemné dohody, přičemž každý z nich má při této péči o dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství po dobu a za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. Střídání se umožňuje od počátku 7. týdne ode dne porodu a četnost střídání omezena není. V případě střídání v péči o dítě se zastaví výplata peněžité pomoci v mateřství matce a začne se vyplácet tato dávka muži z jeho nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky nároku na její výplatu, a naopak.

 

 


Nástup na mateřskou
Den nástupu na mateřskou dovolenou stanoví gynekolog. Zpravidla se na ni nastupuje 6 týdnů před stanoveným termínem porodu - nejdříve však 8 týdnů. Mateřská dovolená trvá 28 týdnů - nově i pro osamělé ženy. Pokud  čekáte dvojčata, mateřská se vám prodlužuje na 37 týdnů.  Pokud do porodu nestihnete vyčerpat celých 6 týdnů, protože porod nastal před stanoveným termínem, převádí se vám nevyčerpané dny na dobu po porodu - až do dovršení 28 týdnů. Pokud však nevyčerpáte těchto 6 týdnů z jiného důvodu, máte nárok na mateřskou jen do uplynutí 22 týdnů ode dne porodu.

Mateřská dovolená nemůže být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě končit ani být přerušena před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu.

Pokud máte rizikové těhotenství, jste na neschopence a pobíráte nemocenskou, 6 týdnů před porodem přecházíte na mateřskou dovolenou a začínáte pobírat peněžitou pomoc v mateřství (PPM).


Pro stanovení výše mateřské se používá denní vyměřovací základ užívaný pro stanovení nemocenského od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Vychází se z hrubých příjmů dosažených v období 12 měsíců. Denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni nástupu na mateřskou dovolenou; pokud jste byla převedena na jinou práci z důvodu těhotenství nebo mateřství, denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni vašeho převedení na jinou práci, pokud je to pro vás výhodnější.

Výše mateřské za kalendářní den nyní činí 69 % denního vyměřovacího základu a poskytuje se za kalendářní dny. Od 1.1.2009 to bude 70% denního vyměřovacího základu.


Nárok na pobírání peněžité podpory v mateřství

mají ženy, které byly v posledních 2 letech před zahájením výplaty této dávky alespoň po dobu 270 dnů účastny nemocenského pojištění. To je součástí sociálního pojištění, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel.

Pokud pracujete jako OSVČ, je navíc potřeba, abyste se účastnila nemocenského pojištění OSVČ alespoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku před porodem a abyste zaplatila pojistné za celou dobu účasti na nemocenském pojištění včetně kalendářního měsíce předcházejícího nástupu na mateřskou dovolenou.

Ochranná lhůta
U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů.


Ukončení mateřské dovolené a nástup na rodičovskou dovolenou
Po ukončení mateřské dovolené je třeba zařídit dvě věci - u zaměstnavatele zažádat o vybrání "řádné dovolené", na kterou máte nárok - a to ihned po ukončení mateřské dovolené (jinak se nárok krátí) a zároveň zajít na sociálku, nahlásit ukončení mateřské dovolené a zažádat si o zahájení vyplácení rodičovského příspěvku.  Od ledna 2008 si lze vybrat rychlý, klasický či pomalý způsob čerpání rodičovské dovolené - viz změny v čerpání rodičovské dovolené.


Otec na rodičovské dovolené
Od ledna 2001 byl pak zaveden termín "rodičovská dovolená".  Důvodem byla snaha vytvořit rovnost mužů a žen v pracovněprávních vztazích a zajistit, aby nárok na pracovní volno z důvodu péče o dítě do tří let věku mohl vzniknout jak matce, tak i otci dítěte. Otci dítěte je zaměstnavatel povinen poskytnout na jeho žádost rodičovskou dovolenou od narození dítěte po dobu, o kterou požádá - nejdéle do 3 let věku dítěte. Otec tedy může nastoupit na rodičovskou dovolenou ihned po narození dítěte nebo navázat na péči poté, co matka dítěte vyčerpá 28 (37) týdnů dovolené mateřské.

Nově má na PPM nárok i muž, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Dohoda musí obsahovat zákonem stanovené údaje a lze ji uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku 7. týdne po porodu dítěte.


Pro výpočet této dávky i pro jejího plátce platí stejná ustanovení jako u žen.


Jste-li studentkou nebo žačkou, máte v případě těhotenství a mateřství nárok na PPM, pokud splňujete určité podmínky. Za studentku nebo žačku jste považována, pokud studujete střední, vyšší odbornou školu, odborné učeliště nebo vysokou školu či jinou formu studia, která je pro účely důchodového pojištění považována za studium na střední nebo vysoké škole. Musí jít o studium řádné a denní. Výše PPM u studentek činí od 1.1.2008 254 Kč na kalendářní den.

PPM studentkám je poskytnuta po přerušení nebo ukončení studia, nejdříve však od počátku 6.týdne před očekávaným dnem porodu, jak jej určil lékař

Vyplácení PPM - v případě, že se jedná o "velkou organizaci" (nad 25 zaměstnanců) - vyplácí PPM zaměstnavatel, v případě, že se jedná o "malou organizaci" (do 25 zaměstnanců) nebo OSVČ, peníze vyplácí příslušná správa sociálního zabezpečení.  

 


Nástup na mateřskou dovolenou z rodičovské
Pokud nastupujete na mateřskou dovolenou z rodičovské dovolené - tj. čekáte druhé (třetí) dítě - platí, že na peněžitou podporu v mateřství máte nárok, pokud na ni nastupujete do 3 let věku prvního (předcházejícího) dítěte. Pokud na mateřskou nastupujete po uplynutí delšího období a v mezičase jste nepracovala (neplatila 270 dnů nemocenské pojištění), nárok na proplácení mateřské nemáte a pobíráte rovnou rodičovský příspěvek.

 

 

Rodičovský příspěvek od 1.1.2008 je nový systém čerpání rodičovské dovolené. Lze čerpat rychlou, klasickou či pomalou verzi. Více viz Změny v čerpání rodičovské dovolené.

dítě může navštěvovat i jesle či školku v povoleném rozsahu. (dítě mladší 3 let po dobu maximálně 5 dnů v měsíci, dítě starší 3 let v rozsahu maximálně 4 hodiny denně) 

Přivýdělek při rodičovském příspěvku není omezen.

Rodičovský příspěvek lze pobírat vždy jen na jedno dítě.

 


Novela zákoníku práce umožňuje, aby rodičovskou dovolenou čerpali oba rodiče. Nárok na rodičovský příspěvek však vzniká jen jednomu z nich.

 


Po porodu si můžete zažádat ještě o "porodné" - což je jednorázová dávka - a o její čerpání lze zažádat do 1 roku od porodu. Později nárok zaniká.

 


V závěru se musím přiznat, že můj vztah ke všem úřadům je, jemně řečeno, vlažný a pokud mi dá někdo na výběr vyplnit formulář a jít s ním na sociálku nebo složit vagon uhlí, běžím okamžitě pro lopatu. Ale abych úřednicím nekřivdila, už jsem měla i štěstí a narazila na pár usměvavých a ochotných poradit. Vám všem, které papírování čeká, radím vyzbrojit se nekonečnou trpělivostí a vytrvale se ptát dokud nebudete mít úplně jasno. Bohužel už se mi stalo, že co úřednice, to jiná informace :-( Každopádně přeji hodně štěstí!

Změny v systému vyplácení rodičovské dovolené najdete zde: /clanky/zmeny-v-cerpani-rodicovske-dovolene


Pokud se někdo z vás v dané problematice dobře orientuje a zodpoví případné dotazy v komentářích, budu vám moc vděčná.

Pokud jste zde nenašli odpověď na váš dotaz a potřebujete poradit v konkrétní situaci, doporučuji vám tuto poradnu : http://www.penize.cz/29259-socialni-problematika

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

rizikové těhotenství

(alice, 9. 3. 2009 16:51)

pokud jsem ve zkušební době a nastoupím v této době na rizikové těhotenství, může mě zaměstnavatel také v této době vyhodit

Nástup na MD z RD

(Katka H., 9. 3. 2009 10:58)

Dobrý den, jsem na RD se synem 2,5 roku. 9.5. 09 mám termín porodu druhého dítětě. Nárok na mateřskou mám, jen se chci zeptat, zda na ni musím nastoupit 8 týdnů před nebo stačí jen těch 6 týdnů?
Děkuju za odpověď

poradte prosim

(ivo 7.3 .2009 21.00, 7. 3. 2009 21:06)

ahoj pracuji v rakousku.manzelka je s ditetem doma mam na mat.dovolenou narok z rakouska?pridavky na dite pobiram v rakousku.jestli ano jake dokumenty k tomu potrebuji? dekuju za radu a ochotu ivo

PORADTE PROSIM

(Zuzka01, 7. 3. 2009 16:09)

Ahoj potrebuju poradit kolik vlastne budu dostavat materskou kdyz letos maturuji a koncim skolu a termin mam az v rijnu... tak to budu kolik dostavat materskou na dvojcata?! prosim o radu predem dekuji Zuzka a S+A :-)

Ukončení Rod. dov. a další těhotenství

(Gábina, 7. 3. 2009 14:21)

Dobrý den, chci se zeptat: V březnu tohoto roku mi končí rodičovský příspěvek a chtěla bych znovu otěhotnět, ale byla jsem před prvím otěhotněním OSVČ a toho času mám zrušenou živnost. Mám se tedy po ukončení rod. dov. jít nahlásit na úřad práce ? Budu v tuto dobu a případně i na začátku těhotenství pobírat nějakou podporu, pokud ano z čeho se vypočte ? Na mateřskou asi nárok mít nebudu,že? Vím, že existuje možnost zažádat si o vyplácení rod. príspěvku ode dne narození díděte, bude se to ne mě vztahovat? Děkuji za odpověd´

Z RD na MD

(Jana F., 7. 3. 2009 10:06)

Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat:Mám skoro ročního chlapečka a chtěla bych nejpozději do jeho tří let druhé miminko,Vím že(když to stihnu do 3let) na RD mít nárok budu,ale zajímalo by mě z čeho se ta RD bude vypočítávat (z platu před první MD nebo z první MD nebo z RD?).Moc Děkuji email:metaldzi@centrum.cz

Zaměstnavatel

(Renata, 4. 3. 2009 18:37)

Dobrý den,měla bych dotaz:k 1.12.08 jsem ukončila pracovní poměr dohodou,v lednu 09 jsem zjistila,že jsem těhotná,tak by mě zajímalo jesti tam je nějaká ochraná doba,kdy by mě měl vyplácet ještě zaměstnavatele. Těď jsem ve 3měsíci. Děkuji

pracovní doba na dobu určitou

(Kamila, 4. 3. 2009 18:10)

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jestli nemáte někdo zkušenosti jak je to s nástupem na MD a RD, když pracuji v zaměstnání na dobu určitou (zástup za mateřskou) - někde jsem slyšela, že prý budu muset automaticky na 4- leté čerpání, ale já bych chtěla zvolit to 3-leté. Děkuji

Mateřská dovolená

(Anežka, 3. 3. 2009 15:00)

Dobrý den, prosím o radu... Pracuji od poloviny října minulého roku, jsem v počátcích těhotenství, ale není mi jasné jak to je s mateřskou dovolenou, když nebudu mít odpracovaných 270 dní a manžel nás neuživí z jednoho platu.

mateřská dovolená

(Jitka Hvozdecká, 2. 3. 2009 22:35)

Dobrý den,v květnu čekam druhé dítě,6týdnů před porodem mi gynekolog dá fomulař na vyřizení MD,na kterou nastupuji z rodičovské dovolene.Prosim Vas,s tímto formulářem nusím jit ke vému zaměstnavateli???Aby mi vypočítal denní dávky PPM???A nebo rovnou s formulářem jít na sociální úřad???Díky moc předem za odpoveďJitk H.

rodičovská dovolená

(Maxa, 2. 3. 2009 21:11)

Dobrý den,mám tento problém.V červnu se mi narodí druhé dítě,nemám nárok na PPM a tudíž už mám státem danou délku rodičovské dovolené.Chtěla bych si ale zvolit tříletou variantu.Prosím Vás co a kdy máme udělat,abychom si tuto variantu mohli vybrat.Manžel má stálé zaměstnání už 12 let,splnil by tak podmínku odpracovaných dní.Měl by tak nárok i na mateřskou dovolenou,nebo bychom rovnou pobírali rodičovský příspěvek?Moc Vám děkuji za odpověď.

Mateřská a rodičovská dovolená

(Andrea, 2. 3. 2009 17:08)

Dobrý den, mám dotaz ohledně rodičovské dovolené. Jsem na mateřské dovolené už 28.týden a budu žádat o rodičovský příspěvek - mohu o něj zažádat i týden dopředu? a můj další dotaz je na to, když půjdu opět na mateřskou dovolenou z rodičovské, z jakých peněz se mi bude počítat ta nová mateřská?
Předem děkuji za odpověď.

Rozvázání pracovního poměru

(Lucie, 1. 3. 2009 16:43)

Dobrý den,chtěla bych se zeptat,kdy mám podat žádost o rozvázání pracovního poměru.Rodičovská dovolená mi končí 2.8.2009 a do stávajícího zaměstnání se vrátit nechci.Mám podat dvouměsíční výpověď nebo je možné pracovní poměr rozvázat před 2.8.2009?Děkuji

mateřská

(Renáta, 28. 2. 2009 13:04)

Dobrý den mám na vás dotaz,chtěla bych se zeptat ohledně vyplácení mateřské.V zaměstnání jsem dala výpoveď která mi skončila k 31.8.2008.Během výpovědní lhůty jsem ale zjistila,že jsem těhotná,tak jsem šla na neschopenku a promarodila jsem se až k mateřské dovolené.Tak a teď ta otázka,kdo mi má vyplácet mateřskou dovolenou?Bývalý zaměstnavatel nebo sociálka?Je to velká organizace nad 25 zaměstnanců.Předem děkuji za odpověď

matěji

(jana, 28. 2. 2009 11:50)

během mateřské se vlastně pobírá něco jako nemocenská,takže nemůžete pobírat plat a zároveň nemocenskou(to jako by jste chodil do práce a nechal si vaplatit marodku a mzdu současně...)ALE je možné pobírat mateřskou, která je náhradou původní mzdy(kdy pracujete u zaměstnavatele např. určité firmy jako účetní) a zároveň mzdu za vedení účetnictví, které jste začal jako přivýdělek vykonávat právě nyní po dobu mateřské, ale pro jinou firmu apod. než pro tu, která vám vyplácí PPMku(výše příjmu z této činnosti nemá vliv na výši vaší PPMky)

mateřská

(katka hoangova, 28. 2. 2009 11:24)

dobrý den, prosím Vás o radu: jsem ročník 1980, nikdy až do srpna 2008 jsem nepracovala (oficiálně), v srpnu jsem odpracovala jeden měsíc , plat čistého 23000, pak jsem nepracovala, od listopadu do ted jsem zaměstnaná, plat 25000 čistého, v listopadu jsem pracovala a poté nastoupila na nemocenskou a tu mám dosud, takže nemám odpracovaných těch 270 dní, na mateřskou mám nastoupit 23.3 2009, můj dotaz zní: kdybych po šestinedělí nechala nastoupit na mateřskou mého manžela (ten má odpracovaných 270 dní,ale s min platem .a kdyby mu zaměstnavatel zvýšil ty dva měsíce před porodem plat na cca 30000,-, mělo by to vliv na výši mateřské?) kolik b manžel bral mateřskou? dá se to nějak vypočítat? mám v tom max zmatek. Děkuji strašně moc za odpoved

Ivě

(jari, 27. 2. 2009 16:18)

mateřská se Vám bude počítat z Vašeho předchozího výdělku, i kdybyste byla doma celých devět měsíců.. Musíte mít podle mě před tím odpracováno 270dní, tj. 270 dní být plátcem pojištění.. Nastupujete pak na MD normálně, stejně jako kdybyste šla z práce, Váš gynekolog Vám řekne kdy..

Prosba

(Iva Kratochvílová, 27. 2. 2009 11:44)

Dobrý den,
mám velikou prosbu. Chtěla bych se zeptat, jak se mi bude počítat výše mateřské, když mi doktorka řekla, že mě nechá na neschopence doma - NE na riziku. To pro mě znamená, že se mi výše příspěvku bude počítat z nemocenské za poslední tři měsíce před nástupem na mateřskou dovolenou? Nebo jaký je prosím rozdíl v normálním nástupu na mateřskou, v nástupu na mateřskou z rizikového těhotenství a nástupen z neschopenky? Děkuji mnohokrát!!

materska dovolena

(rici, 27. 2. 2009 11:25)

dobry den chtel jsem se zeptat jak to s nastupem na materskou dovolenou pro osoby ktere vyjdou ze skoly ze prej je to mene placene nez ti ktery si odpracuji nejake roky v jakem peneznim rozasu se to asi tak lisi???dekuji za info

příjem

(Matej, 26. 2. 2009 20:34)

V průběhu rodičovské dovolené příjem rodiče není testován, rodič může být výdělečně činný, aniž ztratí právo na pobírání rodičovského příspěvku.

Jak je tomu v průběhu Mateřské dovolené?


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117

následující »