Jdi na obsah Jdi na menu
Reklama:
 Mateřská dovolená - změny od 1.1.2009

Od 1. ledna 2009 vstupuje v platnost nový zákon o nemocenském pojištění. Zatímco v roce 2008 činila maximální výše peněžité podpory v mateřství 14 370 Kč měsíčně, od příštího roku bude maximum 28 890 Kč měsíčně.

Nový zákon zvyšuje procento, podle kterého se z vyměřovacího základu peněžitá pomoc v mateřství vypočítává, z 69 % na 70 %.  Podstatné ale je, že se zvyšuje i hranice příjmu, z něhož jsou dávky vypočítávány. Dosud totiž nebyly do základu pro výpočet dávek započítávány příjmy vyšší než 24 000 Kč. Nyní se redukční hranice posouvá až na 71 000 Kč měsíčního platu.

Změna se bude týkat i mužů, kteří zůstanou s dítětem doma. Zvýší se i dávky vyplácené ženám (mužům), kteří mateřskou dovolenou nastoupí v roce2008 a v roce 2009 jim bude dobíhat. V jejich případě však dojde od nového roku  pouze k navýšení redukčních hranic na 610 a 870 Kč z původních 550 a 790 Kč. Pro přesný výpočet můžete použít kalkulačku na stránkách MPSV.

Jak se změní vyplácení mateřské

 

Měsíční hrubá mzda         PPM     2008

     PPM  2009

10 000                      6 840                      6 930
15 000                    10 230                    10 380
20 000                    12 750                    13 830
25 000                    14 370                    16 980
30 000                    14 370                    19 050
35 000                    14 370                    21 120
40 000                    14 370                    22 350
45 000                    14 370                    23 370
50 000                    14 370                    24 390
55 000                    14 370                    25 440
60 000                    14 370                    26 460
65 000                    14 370                    27 510
70 000                    14 370                    28 560
75 000                    14 370                    28 890
80 000                    14 370                    28 890

zdroj : MPSV

Od 1.1. 2009 může střídavě čerpat mateřskou dovolenou otec i matka, ale až od ukončených 6 týdnů věku dítěte.  

Nový zákon umožňuje střídání matky dítěte s jejím manželem či otcem dítěte v péči o dítě, a to na základě písemné dohody, přičemž každý z nich má při této péči o dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství po dobu a za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. Střídání se umožňuje od počátku 7. týdne ode dne porodu a četnost střídání omezena není. V případě střídání v péči o dítě se zastaví výplata peněžité pomoci v mateřství matce a začne se vyplácet tato dávka muži z jeho nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky nároku na její výplatu, a naopak.

 

 


Nástup na mateřskou
Den nástupu na mateřskou dovolenou stanoví gynekolog. Zpravidla se na ni nastupuje 6 týdnů před stanoveným termínem porodu - nejdříve však 8 týdnů. Mateřská dovolená trvá 28 týdnů - nově i pro osamělé ženy. Pokud  čekáte dvojčata, mateřská se vám prodlužuje na 37 týdnů.  Pokud do porodu nestihnete vyčerpat celých 6 týdnů, protože porod nastal před stanoveným termínem, převádí se vám nevyčerpané dny na dobu po porodu - až do dovršení 28 týdnů. Pokud však nevyčerpáte těchto 6 týdnů z jiného důvodu, máte nárok na mateřskou jen do uplynutí 22 týdnů ode dne porodu.

Mateřská dovolená nemůže být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě končit ani být přerušena před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu.

Pokud máte rizikové těhotenství, jste na neschopence a pobíráte nemocenskou, 6 týdnů před porodem přecházíte na mateřskou dovolenou a začínáte pobírat peněžitou pomoc v mateřství (PPM).


Pro stanovení výše mateřské se používá denní vyměřovací základ užívaný pro stanovení nemocenského od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Vychází se z hrubých příjmů dosažených v období 12 měsíců. Denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni nástupu na mateřskou dovolenou; pokud jste byla převedena na jinou práci z důvodu těhotenství nebo mateřství, denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni vašeho převedení na jinou práci, pokud je to pro vás výhodnější.

Výše mateřské za kalendářní den nyní činí 69 % denního vyměřovacího základu a poskytuje se za kalendářní dny. Od 1.1.2009 to bude 70% denního vyměřovacího základu.


Nárok na pobírání peněžité podpory v mateřství

mají ženy, které byly v posledních 2 letech před zahájením výplaty této dávky alespoň po dobu 270 dnů účastny nemocenského pojištění. To je součástí sociálního pojištění, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel.

Pokud pracujete jako OSVČ, je navíc potřeba, abyste se účastnila nemocenského pojištění OSVČ alespoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku před porodem a abyste zaplatila pojistné za celou dobu účasti na nemocenském pojištění včetně kalendářního měsíce předcházejícího nástupu na mateřskou dovolenou.

Ochranná lhůta
U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů.


Ukončení mateřské dovolené a nástup na rodičovskou dovolenou
Po ukončení mateřské dovolené je třeba zařídit dvě věci - u zaměstnavatele zažádat o vybrání "řádné dovolené", na kterou máte nárok - a to ihned po ukončení mateřské dovolené (jinak se nárok krátí) a zároveň zajít na sociálku, nahlásit ukončení mateřské dovolené a zažádat si o zahájení vyplácení rodičovského příspěvku.  Od ledna 2008 si lze vybrat rychlý, klasický či pomalý způsob čerpání rodičovské dovolené - viz změny v čerpání rodičovské dovolené.


Otec na rodičovské dovolené
Od ledna 2001 byl pak zaveden termín "rodičovská dovolená".  Důvodem byla snaha vytvořit rovnost mužů a žen v pracovněprávních vztazích a zajistit, aby nárok na pracovní volno z důvodu péče o dítě do tří let věku mohl vzniknout jak matce, tak i otci dítěte. Otci dítěte je zaměstnavatel povinen poskytnout na jeho žádost rodičovskou dovolenou od narození dítěte po dobu, o kterou požádá - nejdéle do 3 let věku dítěte. Otec tedy může nastoupit na rodičovskou dovolenou ihned po narození dítěte nebo navázat na péči poté, co matka dítěte vyčerpá 28 (37) týdnů dovolené mateřské.

Nově má na PPM nárok i muž, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Dohoda musí obsahovat zákonem stanovené údaje a lze ji uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku 7. týdne po porodu dítěte.


Pro výpočet této dávky i pro jejího plátce platí stejná ustanovení jako u žen.


Jste-li studentkou nebo žačkou, máte v případě těhotenství a mateřství nárok na PPM, pokud splňujete určité podmínky. Za studentku nebo žačku jste považována, pokud studujete střední, vyšší odbornou školu, odborné učeliště nebo vysokou školu či jinou formu studia, která je pro účely důchodového pojištění považována za studium na střední nebo vysoké škole. Musí jít o studium řádné a denní. Výše PPM u studentek činí od 1.1.2008 254 Kč na kalendářní den.

PPM studentkám je poskytnuta po přerušení nebo ukončení studia, nejdříve však od počátku 6.týdne před očekávaným dnem porodu, jak jej určil lékař

Vyplácení PPM - v případě, že se jedná o "velkou organizaci" (nad 25 zaměstnanců) - vyplácí PPM zaměstnavatel, v případě, že se jedná o "malou organizaci" (do 25 zaměstnanců) nebo OSVČ, peníze vyplácí příslušná správa sociálního zabezpečení.  

 


Nástup na mateřskou dovolenou z rodičovské
Pokud nastupujete na mateřskou dovolenou z rodičovské dovolené - tj. čekáte druhé (třetí) dítě - platí, že na peněžitou podporu v mateřství máte nárok, pokud na ni nastupujete do 3 let věku prvního (předcházejícího) dítěte. Pokud na mateřskou nastupujete po uplynutí delšího období a v mezičase jste nepracovala (neplatila 270 dnů nemocenské pojištění), nárok na proplácení mateřské nemáte a pobíráte rovnou rodičovský příspěvek.

 

 

Rodičovský příspěvek od 1.1.2008 je nový systém čerpání rodičovské dovolené. Lze čerpat rychlou, klasickou či pomalou verzi. Více viz Změny v čerpání rodičovské dovolené.

dítě může navštěvovat i jesle či školku v povoleném rozsahu. (dítě mladší 3 let po dobu maximálně 5 dnů v měsíci, dítě starší 3 let v rozsahu maximálně 4 hodiny denně) 

Přivýdělek při rodičovském příspěvku není omezen.

Rodičovský příspěvek lze pobírat vždy jen na jedno dítě.

 


Novela zákoníku práce umožňuje, aby rodičovskou dovolenou čerpali oba rodiče. Nárok na rodičovský příspěvek však vzniká jen jednomu z nich.

 


Po porodu si můžete zažádat ještě o "porodné" - což je jednorázová dávka - a o její čerpání lze zažádat do 1 roku od porodu. Později nárok zaniká.

 


V závěru se musím přiznat, že můj vztah ke všem úřadům je, jemně řečeno, vlažný a pokud mi dá někdo na výběr vyplnit formulář a jít s ním na sociálku nebo složit vagon uhlí, běžím okamžitě pro lopatu. Ale abych úřednicím nekřivdila, už jsem měla i štěstí a narazila na pár usměvavých a ochotných poradit. Vám všem, které papírování čeká, radím vyzbrojit se nekonečnou trpělivostí a vytrvale se ptát dokud nebudete mít úplně jasno. Bohužel už se mi stalo, že co úřednice, to jiná informace :-( Každopádně přeji hodně štěstí!

Změny v systému vyplácení rodičovské dovolené najdete zde: /clanky/zmeny-v-cerpani-rodicovske-dovolene


Pokud se někdo z vás v dané problematice dobře orientuje a zodpoví případné dotazy v komentářích, budu vám moc vděčná.

Pokud jste zde nenašli odpověď na váš dotaz a potřebujete poradit v konkrétní situaci, doporučuji vám tuto poradnu : http://www.penize.cz/29259-socialni-problematika

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Hanko,

(Petra, 26. 2. 2009 16:07)

PPM se vám bude počítat z platu (průměr za 12m) před nástupem na neschopenku.

PPM

(Hanka, 26. 2. 2009 15:03)

Omlouvám se popletla jsem ty dovolené, jedná se mi o mateřskou. Díky

Rodičovská dovolená

(Hanka, 26. 2. 2009 15:00)

Dobrý den, mám dotaz na výpočet rodičovské dovolené. Jsem na rizikovém těhotenství s dvojčaty, od začátku jsem na neschopence, rodičovská dovolená se mi bude počítat z období kdy jsem chodila do práce nebo z částky co beru na neschopence? Děkuji za odpoveď

pí Slavíková,

(Petra, 26. 2. 2009 12:44)

dovolená se vám bude počítat z odpracované doby.

Evo,

(Petra, 26. 2. 2009 12:39)

u vás bude záviset na tom, zda jste stále v zaměstnaneckém poměru nebo zda jste jej v průběhu rodičovské dovolené ukončila. Pokud jste stále zaměstnaná, vzniká vám nárok na PPM i u druhého dítěte a bude se počítat z vaší mzdy před nástupem na první mateřskou. Nevím jak vám to tam přesně vychází na dny - na PPM se nastupuje 6-8 týdnů před termínem porodu, takže je možné, že ve vašem případě přejdete plynule z rodičovské na mateřskou dovolenou. Pokud v součastné době nejste zaměstnaná (a nespadá váš TP do 180 denní ochranné lhůty) je mi líto, ale nárok na PPM vám nevznikne a budete pobírat rovnou rodičovský příspěvek a to v jeho pomalé verzi čerpání.

Mateřská dovolená

(Eva,kruparovaeva@centrum.cz, 26. 2. 2009 10:05)

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat v září 2009 mi končí rodičovský příspěvek a v listopadu 09 se mi má narodit druhé dítě z čeho se mi bude počítat mateřská a budu muset se přihlásit na pracovní uřad po skončení rodič. a mezi porodem? děkuji za odpověď

nemám nárok

(katka, 23. 2. 2009 15:58)

Dobrý den chtěla jsem se zeptat když nemám nárok na mateřskou jelikož jsem byla vedena na úřadu práce jak mám pokračovat kde se mám nahlásit.Nemám nárok i na sociální přídavky protože manžel má vyší plat o pár korun než může mít.Tudíž jsem do porodu bez příjmu zřejmě.

proplacení dovolené

(Slavíková, 23. 2. 2009 13:03)

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, když si po mateřské nechám proplatit dovolenou, z jakého průměru se mi bude vypočítávat? Z odpracované doby nebo z doby na mateřské dovolené? Za informaci děkuji. S pozdravem Slavíková

Materska dovolena

(Kterina, 22. 2. 2009 17:35)

Dobry den chtela jsem se zeptat sem tehotna a ukoncila jsem skolu a sem na pracovnim urade tudiz sem jest enikde nepracovala chtela jsem se zeptat kolik asi priblizne dostanu na materske dovolene byla bych vam moc vdecna kdyby mi nekdo odpovedel mnoc dekuji Katka

barbora

(deniska , 20. 2. 2009 17:19)

ahoj jo kdyz uz budes na uradu prace tak bych si mnela dostat podporu nezamestnanosti. mne skoncila materska v 13.11.2008 a sem na uradu prace a dostavam podporu

mateřská dovolená

(lenka , 20. 2. 2009 9:48)

oprava synovi byli 21,10 2008 3 roky!!!Omlouvám se

mateřská dovolená

(Lenka, 20. 2. 2009 9:46)

Dobrý den,chtěla jsem se zeptat.Jsem na mateřské dovolené se synem kterému byli 21,10 2005 3roky,k tomuto datu jsem dostala výpověd v práci z duvodu zavření pobočky.Ted čekám druhé dítě termín porodu mám 2,5 2009,podle lékaře bych měla nastoupit na mateřskou 21,3 2009.Na sociálce mi tvrdí,že nedostanu mateřskou ale až se dítě narodí tak rodičovský příspěvěk!Jestli byste mi mohla prosím odpověděd jak to je?Děkuji moc za odpověd Lenka

podpora v nezaměstnanosti

(Barbora, 19. 2. 2009 21:32)

ahojky lidičky, prosím o odpověď na mou otázku. V září 2009 mi končí 2letá rodičovská dovolená a půjdu se přihlásit na Úřad práce, zajímá mě, z čeho se vypočítává podpora v nezaměstnanosti, když jsem od posledního zaměstnavatele dostala výpověď po skončení mateřské (v únoru 2008). Podpora je v tuto chvíli podle výše rodičovské nebo podle průměrné mzdy od posledního zaměstanvatele? Předem moc moc děkuji za odpověď. barbora.heroldova@seznam.cz

19.2.09 12:24

(Jarka, 19. 2. 2009 12:52)

kontakt,Cornaline.J@seznam.cz

prosim o radu

(Jarka, 19. 2. 2009 12:24)

Dobry den.Prosim o radu.Byla jsem zamestnana u jedne firmy na dobu urcitou. 31.12.2008 mi skoncila pracovni smlouva.Od 1 ledna 2009 mi zamestnavatel nedal dalsi pracovni smlouvu a ani mi nedal pisemnou vypoved.Rekl mi osobne az 16.2.09 ze mi dalsi smlouvu uz davat nebude.Od 7 ledna 2009 jsem na rizikovem tehotenstvi.Jsem 14tydnu tehotna.Nevim jestli jsem v ochranne lhute kdyz jsem zacala marodit tech sedum dnu.Poprosila bych o informace jestli mam narok si neco narokovat od sveho byv.zamestnavatele.Ani nemocenskou prvnich 14dnu mi nechce zaplatit.A nezachoval se vubec vuci mne profesionalne jak by mel.Predem Vam dekuju za radu.

Co delat,kdyz konci materska

(Petra, 19. 2. 2009 11:04)

Dobry den,chtela jsem se zeptat.V cervnu 2009mi konci dvou leta mater.jelikoz jsem otehotnela.Termin mam zari 2009.Pracovni pomer jsem neukoncila.Chci se zeptat,kam se ma hlasit po ukonceni materske do zamestnani nebo na urad prace?Dekuji za odpoved.Lasakova.Petula&seznam.cz

PPM

(Lucka, 18. 2. 2009 22:20)

Dobrý den, jsem na rodičovské dovolené, která mě skončí po 3 letech v květnu 2009.Před nástupem na mateřskou jsem byla zaměstnaná a tudíž pobírala PPM.Od podzimu 2008 pracuji na zkrácený úvazek,ale u jiné společnosti než před nástupem na mateřskou.U společnosti u které jsem pracovala před mateřskou mě teď nabízejí možnost, abych si vzala do 4 let věku dítěte pracovní volno.Kdybych této možnosti využila, zároveň pracovala na zkrácený úvazek u jiné spol. a tento rok porodila druhé dítě (jsem krátce těhotná),tak z čeho se mě bude počítat PPM.Z prvního zaměstnání před nástupem na mateřskou nebo ze zkráceného úvazku nebo z obou zaměstnání? Díky za radu Lucka

prosim o radu

(denisa , 17. 2. 2009 17:52)

ahoj mamulky poradtemi jasem us v 27 měsicu a jsem na uradu prace no ja si hci viridit pred porodem tou materskou mam na to pravo¨ dekuji

z jedné mateřské na další.

(Petra, 16. 2. 2009 13:37)

pro ty kdo jdou z jedné mateřské na další.

Rozhodující je, zda vám stále trvá zaměstnanecký poměr, pokud ano, pak nárok na PPM vzniká stejně jako u prvního dítěte a výše se vypočítává ze mzdy před nástupem na první mateřskou. Možnost volby rodičovské dovolené mezi 2-3-4 letou variantou pak záleží od výše příjmů. Pokud nejste v zaměstnaneckém poměru - tj. poměr byl ukončen v průběhu první mateřské, pak (pokud nesplňujete 180denní ochrannou lhůtu) nárok na PPM nevzniká a nastupujete rovnou na rodičovskou v její 4-leté verzi.

Druhá mateřská

(Andrea, 15. 2. 2009 21:05)

Dobrý den,mám dvouletou dceru(březen 2009) a jsem znova těhotná.Dítě čekáme v červenci.Chtěla bych se zeptat,z čeho se mi bude počítat mateřská a jak,když vlastně nepracuji a jsem doma s dítětem a zda si budu potom při přechodu na rodičovský příspěvek vybrat ze všech tří variant? Děkuji za odpověď.


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117

následující »