Jdi na obsah Jdi na menu
Reklama:
 Mateřská dovolená - změny od 1.1.2009

Od 1. ledna 2009 vstupuje v platnost nový zákon o nemocenském pojištění. Zatímco v roce 2008 činila maximální výše peněžité podpory v mateřství 14 370 Kč měsíčně, od příštího roku bude maximum 28 890 Kč měsíčně.

Nový zákon zvyšuje procento, podle kterého se z vyměřovacího základu peněžitá pomoc v mateřství vypočítává, z 69 % na 70 %.  Podstatné ale je, že se zvyšuje i hranice příjmu, z něhož jsou dávky vypočítávány. Dosud totiž nebyly do základu pro výpočet dávek započítávány příjmy vyšší než 24 000 Kč. Nyní se redukční hranice posouvá až na 71 000 Kč měsíčního platu.

Změna se bude týkat i mužů, kteří zůstanou s dítětem doma. Zvýší se i dávky vyplácené ženám (mužům), kteří mateřskou dovolenou nastoupí v roce2008 a v roce 2009 jim bude dobíhat. V jejich případě však dojde od nového roku  pouze k navýšení redukčních hranic na 610 a 870 Kč z původních 550 a 790 Kč. Pro přesný výpočet můžete použít kalkulačku na stránkách MPSV.

Jak se změní vyplácení mateřské

 

Měsíční hrubá mzda         PPM     2008

     PPM  2009

10 000                      6 840                      6 930
15 000                    10 230                    10 380
20 000                    12 750                    13 830
25 000                    14 370                    16 980
30 000                    14 370                    19 050
35 000                    14 370                    21 120
40 000                    14 370                    22 350
45 000                    14 370                    23 370
50 000                    14 370                    24 390
55 000                    14 370                    25 440
60 000                    14 370                    26 460
65 000                    14 370                    27 510
70 000                    14 370                    28 560
75 000                    14 370                    28 890
80 000                    14 370                    28 890

zdroj : MPSV

Od 1.1. 2009 může střídavě čerpat mateřskou dovolenou otec i matka, ale až od ukončených 6 týdnů věku dítěte.  

Nový zákon umožňuje střídání matky dítěte s jejím manželem či otcem dítěte v péči o dítě, a to na základě písemné dohody, přičemž každý z nich má při této péči o dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství po dobu a za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. Střídání se umožňuje od počátku 7. týdne ode dne porodu a četnost střídání omezena není. V případě střídání v péči o dítě se zastaví výplata peněžité pomoci v mateřství matce a začne se vyplácet tato dávka muži z jeho nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky nároku na její výplatu, a naopak.

 

 


Nástup na mateřskou
Den nástupu na mateřskou dovolenou stanoví gynekolog. Zpravidla se na ni nastupuje 6 týdnů před stanoveným termínem porodu - nejdříve však 8 týdnů. Mateřská dovolená trvá 28 týdnů - nově i pro osamělé ženy. Pokud  čekáte dvojčata, mateřská se vám prodlužuje na 37 týdnů.  Pokud do porodu nestihnete vyčerpat celých 6 týdnů, protože porod nastal před stanoveným termínem, převádí se vám nevyčerpané dny na dobu po porodu - až do dovršení 28 týdnů. Pokud však nevyčerpáte těchto 6 týdnů z jiného důvodu, máte nárok na mateřskou jen do uplynutí 22 týdnů ode dne porodu.

Mateřská dovolená nemůže být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě končit ani být přerušena před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu.

Pokud máte rizikové těhotenství, jste na neschopence a pobíráte nemocenskou, 6 týdnů před porodem přecházíte na mateřskou dovolenou a začínáte pobírat peněžitou pomoc v mateřství (PPM).


Pro stanovení výše mateřské se používá denní vyměřovací základ užívaný pro stanovení nemocenského od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Vychází se z hrubých příjmů dosažených v období 12 měsíců. Denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni nástupu na mateřskou dovolenou; pokud jste byla převedena na jinou práci z důvodu těhotenství nebo mateřství, denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni vašeho převedení na jinou práci, pokud je to pro vás výhodnější.

Výše mateřské za kalendářní den nyní činí 69 % denního vyměřovacího základu a poskytuje se za kalendářní dny. Od 1.1.2009 to bude 70% denního vyměřovacího základu.


Nárok na pobírání peněžité podpory v mateřství

mají ženy, které byly v posledních 2 letech před zahájením výplaty této dávky alespoň po dobu 270 dnů účastny nemocenského pojištění. To je součástí sociálního pojištění, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel.

Pokud pracujete jako OSVČ, je navíc potřeba, abyste se účastnila nemocenského pojištění OSVČ alespoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku před porodem a abyste zaplatila pojistné za celou dobu účasti na nemocenském pojištění včetně kalendářního měsíce předcházejícího nástupu na mateřskou dovolenou.

Ochranná lhůta
U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů.


Ukončení mateřské dovolené a nástup na rodičovskou dovolenou
Po ukončení mateřské dovolené je třeba zařídit dvě věci - u zaměstnavatele zažádat o vybrání "řádné dovolené", na kterou máte nárok - a to ihned po ukončení mateřské dovolené (jinak se nárok krátí) a zároveň zajít na sociálku, nahlásit ukončení mateřské dovolené a zažádat si o zahájení vyplácení rodičovského příspěvku.  Od ledna 2008 si lze vybrat rychlý, klasický či pomalý způsob čerpání rodičovské dovolené - viz změny v čerpání rodičovské dovolené.


Otec na rodičovské dovolené
Od ledna 2001 byl pak zaveden termín "rodičovská dovolená".  Důvodem byla snaha vytvořit rovnost mužů a žen v pracovněprávních vztazích a zajistit, aby nárok na pracovní volno z důvodu péče o dítě do tří let věku mohl vzniknout jak matce, tak i otci dítěte. Otci dítěte je zaměstnavatel povinen poskytnout na jeho žádost rodičovskou dovolenou od narození dítěte po dobu, o kterou požádá - nejdéle do 3 let věku dítěte. Otec tedy může nastoupit na rodičovskou dovolenou ihned po narození dítěte nebo navázat na péči poté, co matka dítěte vyčerpá 28 (37) týdnů dovolené mateřské.

Nově má na PPM nárok i muž, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Dohoda musí obsahovat zákonem stanovené údaje a lze ji uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku 7. týdne po porodu dítěte.


Pro výpočet této dávky i pro jejího plátce platí stejná ustanovení jako u žen.


Jste-li studentkou nebo žačkou, máte v případě těhotenství a mateřství nárok na PPM, pokud splňujete určité podmínky. Za studentku nebo žačku jste považována, pokud studujete střední, vyšší odbornou školu, odborné učeliště nebo vysokou školu či jinou formu studia, která je pro účely důchodového pojištění považována za studium na střední nebo vysoké škole. Musí jít o studium řádné a denní. Výše PPM u studentek činí od 1.1.2008 254 Kč na kalendářní den.

PPM studentkám je poskytnuta po přerušení nebo ukončení studia, nejdříve však od počátku 6.týdne před očekávaným dnem porodu, jak jej určil lékař

Vyplácení PPM - v případě, že se jedná o "velkou organizaci" (nad 25 zaměstnanců) - vyplácí PPM zaměstnavatel, v případě, že se jedná o "malou organizaci" (do 25 zaměstnanců) nebo OSVČ, peníze vyplácí příslušná správa sociálního zabezpečení.  

 


Nástup na mateřskou dovolenou z rodičovské
Pokud nastupujete na mateřskou dovolenou z rodičovské dovolené - tj. čekáte druhé (třetí) dítě - platí, že na peněžitou podporu v mateřství máte nárok, pokud na ni nastupujete do 3 let věku prvního (předcházejícího) dítěte. Pokud na mateřskou nastupujete po uplynutí delšího období a v mezičase jste nepracovala (neplatila 270 dnů nemocenské pojištění), nárok na proplácení mateřské nemáte a pobíráte rovnou rodičovský příspěvek.

 

 

Rodičovský příspěvek od 1.1.2008 je nový systém čerpání rodičovské dovolené. Lze čerpat rychlou, klasickou či pomalou verzi. Více viz Změny v čerpání rodičovské dovolené.

dítě může navštěvovat i jesle či školku v povoleném rozsahu. (dítě mladší 3 let po dobu maximálně 5 dnů v měsíci, dítě starší 3 let v rozsahu maximálně 4 hodiny denně) 

Přivýdělek při rodičovském příspěvku není omezen.

Rodičovský příspěvek lze pobírat vždy jen na jedno dítě.

 


Novela zákoníku práce umožňuje, aby rodičovskou dovolenou čerpali oba rodiče. Nárok na rodičovský příspěvek však vzniká jen jednomu z nich.

 


Po porodu si můžete zažádat ještě o "porodné" - což je jednorázová dávka - a o její čerpání lze zažádat do 1 roku od porodu. Později nárok zaniká.

 


V závěru se musím přiznat, že můj vztah ke všem úřadům je, jemně řečeno, vlažný a pokud mi dá někdo na výběr vyplnit formulář a jít s ním na sociálku nebo složit vagon uhlí, běžím okamžitě pro lopatu. Ale abych úřednicím nekřivdila, už jsem měla i štěstí a narazila na pár usměvavých a ochotných poradit. Vám všem, které papírování čeká, radím vyzbrojit se nekonečnou trpělivostí a vytrvale se ptát dokud nebudete mít úplně jasno. Bohužel už se mi stalo, že co úřednice, to jiná informace :-( Každopádně přeji hodně štěstí!

Změny v systému vyplácení rodičovské dovolené najdete zde: /clanky/zmeny-v-cerpani-rodicovske-dovolene


Pokud se někdo z vás v dané problematice dobře orientuje a zodpoví případné dotazy v komentářích, budu vám moc vděčná.

Pokud jste zde nenašli odpověď na váš dotaz a potřebujete poradit v konkrétní situaci, doporučuji vám tuto poradnu : http://www.penize.cz/29259-socialni-problematika

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Kateřino,

(Radka, 25. 7. 2010 11:38)

rodičovská končí dovršením věku dítěte - takže den po narozeninách (2., 3. nebo 4. - dle volby rodičovské dovolené)

rodičovská

(Kateřina, 24. 7. 2010 23:30)

Dobrý den,chtěla bych se zeptat na trvání rodičovské dovolené,mám ji na 3 roky,ale nevím,jestli mi končí dovršením 3 let dítěte,nebo kdy mi započala.

dotaz

(petra piskova, 12. 7. 2010 17:46)

Dobry den ,ja bych se chtela zeptat je mi jeste jsem nepracovala jak dlouho muzu bejt na materske dovolene a kolik bude prispevek.dekuji

Mateřská dovolená při druhém dítěti

(Jana, 2. 7. 2010 20:07)

Dobrý den,
syn měl 29.3.2010 tři roky a protože jsem měla rodičovský příspěvek na tři roky,tak jsem se 30.3.2010 vrátila do původního zaměstnání na půl úvazku.Brzy nato jsem zjistila,že jsem znovu těhotná,termín porodu mám 14.12.2010.Chtěla jsem se zeptat,jak to bude v tomto případě?Budu mít znovu nárok na PPM a potom si budu moci vybrat délku rodičovského příspěvku jako při prvním těhotenství nebo budu pobírat rovnou rodičovský příspěvek?A pokud budu mít nárok na PPM,z jakých peněz se bude vypočítávat?Z výplat,které pobírám teď nebo se počítají i peníze,které jsem vydělávala před prvním porodem?Pracovní poměr jsem nikdy nepřerušila,ani jsem nikdy nebyla na ÚP,stále jsem zaměstnaná u jedné firmy.Děkuji,odpovědi,prosím,posílejte na e-mail:ptackovajanca@seznam.cz.

nástup na mateřskou

(Lehotkaiová, 30. 6. 2010 16:15)

Dobrý den chtěla jsem se zeptat.1.6. jsem nastoupila na pracovní úřad a termín porodu mám 2.2011.Budu po narození potomka pobírat rodičovský příspěvek.lehotkaiova.marie@seznam.cz

Nástup na mateřskou

(Andrea, 30. 6. 2010 11:54)

Dobrý den!
Chci se zeptat, jsem ve 30-tém týdnu (doktor mi zatím nic o mateřské neříkal), na kontrolu jdu 22.7. tak to uz by mi mel dat i nejaky ten formulář na sociálku.? Jak dlouho před údajným nástupem na mateřskou se to hlásí na té sociálce? Až ten 34 týden?, nebo jeste pred.? A kdy se to hlásí v práci? U nás v práci je posledních 14-dní celozávodní dovolená ,at knevím co a jak mám udělat abych to všechno stihla. Jestli mam jit k doktorovi driv nebo co a jak.Prosím o radu, moc děkuji

Zdenko,

(Radka, 28. 6. 2010 9:08)

rodičovský příspěvek se čerpá do 2,3 respektive 4 let věku dítěte. Tj. končí v den narozenin dítěte.

Dotaz

(Zdenka, 28. 6. 2010 8:19)

Dobrý den,ráda bych se zeptala,do kdy se čerpá rodičovský příspěvek.Je to do uplynutí 3. či 4. roku dítěte nebo např. 3 roky od data počátku čerpání rodičovského příspěvku? Děkuji za odpověď na e-mail: zdenkasvobodka@seznam.cz

privydelek v prubehu materstvi

(hanicka, 22. 6. 2010 22:02)

dobry den chci se zeptat kolik si muzu prividelat k materske dovolene dekuji za odpoved Stefanova

safranova

(helena, 18. 6. 2010 10:43)

dobry den chtela bych jse zeptat.rikalo jse ze ma byt navysena materska.ale prej vubec nebude proc??prej to maji jenom maminky co pracujou.predem dekuji za odpoved safranova.h.

paragraf

(libor, 15. 6. 2010 8:43)

Dobrý den chci se zeptat jestli mám nárok na paragraf na dítě,když je manželka vedena na úřadu práce a není na nemocenské. moc děkuji za odpověď na email:bilan.libor@email.cz

studentka a rodičák

(Veronika, 14. 6. 2010 19:40)

Dobrý den, jsem studentka(19 let) a čekám miminko. Budu samoživitelkou, pobírám dosud sirotčí důchod, a zajímá mě, zda budu mít na něj nárok i nadále, školu nepřeruším, a jestli budu mít nárok i na rodičák( jak jsem zjistila, tak na PPM nemám nárok). Děkuji za odpověď.

Střídání v průběhu rodičovské dovolené

(Radek, 14. 6. 2010 16:19)

Dobrý den,

rád bych se pozeptal... zákon umožňuje víceméně neomezené střídání mateřské dovolené mezi matkou a otcem. Je něco podobného umožněno také v průběhu rodičovské dovolené? Např. na rodičovskou (tj. po mateřské) dovolenou nastoupí otec - určí se 3-letá varianta, ale po 2 letech (tj. na 1 zbývající rok) ho chce vystřídat matka dítěte. Je to možné? Pokud ano - je možné toto střídání provést opakovaně? Děkuji moc za odpověď. Radek

pro Dagmar Martinů

(Zuzana, 10. 6. 2010 13:44)

Nž nestoupí, musí mít pracovní pokměr, alespoň jeden rok, aby si mohla vybrat délku mateřské. Mateřskou nedostane, ta se právě vypočítává od zaměstnavatele . půjde automaticky na 4letou formu, tedy 21měs 7600 a pak následuje 3800.

nástup na mateřskou dovolenou

(Dagmar Martinu, 8. 6. 2010 20:53)

Prosím o radu neteř má jít na mateřskou,potřebuji poradit.v roce 2009 pracovala celý rok jako zaměstnanec,nyní je na úřadu práce od 1.1.2010 až doposud ,má jít v listopadu na mateřskou ,čeká 1.dítě.Řekli jí ,že nebude mít mateřskou ,že nedosáhla 270dnů,když jí někdo zaměstná nyní,pujde to když bude nem.pojištěna.Nebo bude mít 4 roky mateřskou jen tu základní.Děkuji.

materska

(iveta jonašova , 8. 6. 2010 15:03)

dobry den mam narok bude se zvyšovat materska když sem nedělala dekuji

materska dovolena

(berca, 7. 6. 2010 23:33)

Dobry den,chtela bych se zeptat,jake papiry a dokumenty potrebuji k vyrizeni materske dovolene v CR.Ziji 6let v Irsku,ale trvaly pobyt mam v CR.Syn uz ma ceske obcanstvi vyrizeno.dekuji za pomoc bercaw@seznam.cz

nárok na mateřskou

(Renata, 1. 6. 2010 9:56)

Dobrý den,pobírám asi 5 let péči o osobu blízkou na postiženého nezletilého syna,po tuto dobu jsem zaměstnaná nebyla,jen jsem asi půl roku byla vedená na úřadu práce,prosím kdy si můžu zažádat o rodičovský příspěvěk,v jaké výši bude a mám já vůbec nárok na pomoc v mateřství? děkuji za odpověď mikulicovarenata@seznam.cz

Konec RP a nahlášení se na ÚP

(Renata, 31. 5. 2010 9:57)

Dobrý den,
prosím Vás o radu.Mám se nahlásit na ÚP v den 3.narozenin dítěte(mám tříletou variantu RP)nebo je zde nějaká lhůta.....jak je to s placením soc. a zdrav.pojištění,pokud budu na ÚP?Ještě pobírám ČID.Prosím o odpověď na e-mail:rjerabinka@seznam.cz .
Děkuji a přeji hezký den!Renata J.

nezaměstnána

(Veronika, 28. 5. 2010 15:20)

nepracuji co mám dělat?


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117

následující »