Jdi na obsah Jdi na menu
Reklama:
 Mateřská dovolená - změny od 1.1.2009

Od 1. ledna 2009 vstupuje v platnost nový zákon o nemocenském pojištění. Zatímco v roce 2008 činila maximální výše peněžité podpory v mateřství 14 370 Kč měsíčně, od příštího roku bude maximum 28 890 Kč měsíčně.

Nový zákon zvyšuje procento, podle kterého se z vyměřovacího základu peněžitá pomoc v mateřství vypočítává, z 69 % na 70 %.  Podstatné ale je, že se zvyšuje i hranice příjmu, z něhož jsou dávky vypočítávány. Dosud totiž nebyly do základu pro výpočet dávek započítávány příjmy vyšší než 24 000 Kč. Nyní se redukční hranice posouvá až na 71 000 Kč měsíčního platu.

Změna se bude týkat i mužů, kteří zůstanou s dítětem doma. Zvýší se i dávky vyplácené ženám (mužům), kteří mateřskou dovolenou nastoupí v roce2008 a v roce 2009 jim bude dobíhat. V jejich případě však dojde od nového roku  pouze k navýšení redukčních hranic na 610 a 870 Kč z původních 550 a 790 Kč. Pro přesný výpočet můžete použít kalkulačku na stránkách MPSV.

Jak se změní vyplácení mateřské

 

Měsíční hrubá mzda         PPM     2008

     PPM  2009

10 000                      6 840                      6 930
15 000                    10 230                    10 380
20 000                    12 750                    13 830
25 000                    14 370                    16 980
30 000                    14 370                    19 050
35 000                    14 370                    21 120
40 000                    14 370                    22 350
45 000                    14 370                    23 370
50 000                    14 370                    24 390
55 000                    14 370                    25 440
60 000                    14 370                    26 460
65 000                    14 370                    27 510
70 000                    14 370                    28 560
75 000                    14 370                    28 890
80 000                    14 370                    28 890

zdroj : MPSV

Od 1.1. 2009 může střídavě čerpat mateřskou dovolenou otec i matka, ale až od ukončených 6 týdnů věku dítěte.  

Nový zákon umožňuje střídání matky dítěte s jejím manželem či otcem dítěte v péči o dítě, a to na základě písemné dohody, přičemž každý z nich má při této péči o dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství po dobu a za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. Střídání se umožňuje od počátku 7. týdne ode dne porodu a četnost střídání omezena není. V případě střídání v péči o dítě se zastaví výplata peněžité pomoci v mateřství matce a začne se vyplácet tato dávka muži z jeho nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky nároku na její výplatu, a naopak.

 

 


Nástup na mateřskou
Den nástupu na mateřskou dovolenou stanoví gynekolog. Zpravidla se na ni nastupuje 6 týdnů před stanoveným termínem porodu - nejdříve však 8 týdnů. Mateřská dovolená trvá 28 týdnů - nově i pro osamělé ženy. Pokud  čekáte dvojčata, mateřská se vám prodlužuje na 37 týdnů.  Pokud do porodu nestihnete vyčerpat celých 6 týdnů, protože porod nastal před stanoveným termínem, převádí se vám nevyčerpané dny na dobu po porodu - až do dovršení 28 týdnů. Pokud však nevyčerpáte těchto 6 týdnů z jiného důvodu, máte nárok na mateřskou jen do uplynutí 22 týdnů ode dne porodu.

Mateřská dovolená nemůže být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě končit ani být přerušena před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu.

Pokud máte rizikové těhotenství, jste na neschopence a pobíráte nemocenskou, 6 týdnů před porodem přecházíte na mateřskou dovolenou a začínáte pobírat peněžitou pomoc v mateřství (PPM).


Pro stanovení výše mateřské se používá denní vyměřovací základ užívaný pro stanovení nemocenského od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Vychází se z hrubých příjmů dosažených v období 12 měsíců. Denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni nástupu na mateřskou dovolenou; pokud jste byla převedena na jinou práci z důvodu těhotenství nebo mateřství, denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni vašeho převedení na jinou práci, pokud je to pro vás výhodnější.

Výše mateřské za kalendářní den nyní činí 69 % denního vyměřovacího základu a poskytuje se za kalendářní dny. Od 1.1.2009 to bude 70% denního vyměřovacího základu.


Nárok na pobírání peněžité podpory v mateřství

mají ženy, které byly v posledních 2 letech před zahájením výplaty této dávky alespoň po dobu 270 dnů účastny nemocenského pojištění. To je součástí sociálního pojištění, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel.

Pokud pracujete jako OSVČ, je navíc potřeba, abyste se účastnila nemocenského pojištění OSVČ alespoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku před porodem a abyste zaplatila pojistné za celou dobu účasti na nemocenském pojištění včetně kalendářního měsíce předcházejícího nástupu na mateřskou dovolenou.

Ochranná lhůta
U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů.


Ukončení mateřské dovolené a nástup na rodičovskou dovolenou
Po ukončení mateřské dovolené je třeba zařídit dvě věci - u zaměstnavatele zažádat o vybrání "řádné dovolené", na kterou máte nárok - a to ihned po ukončení mateřské dovolené (jinak se nárok krátí) a zároveň zajít na sociálku, nahlásit ukončení mateřské dovolené a zažádat si o zahájení vyplácení rodičovského příspěvku.  Od ledna 2008 si lze vybrat rychlý, klasický či pomalý způsob čerpání rodičovské dovolené - viz změny v čerpání rodičovské dovolené.


Otec na rodičovské dovolené
Od ledna 2001 byl pak zaveden termín "rodičovská dovolená".  Důvodem byla snaha vytvořit rovnost mužů a žen v pracovněprávních vztazích a zajistit, aby nárok na pracovní volno z důvodu péče o dítě do tří let věku mohl vzniknout jak matce, tak i otci dítěte. Otci dítěte je zaměstnavatel povinen poskytnout na jeho žádost rodičovskou dovolenou od narození dítěte po dobu, o kterou požádá - nejdéle do 3 let věku dítěte. Otec tedy může nastoupit na rodičovskou dovolenou ihned po narození dítěte nebo navázat na péči poté, co matka dítěte vyčerpá 28 (37) týdnů dovolené mateřské.

Nově má na PPM nárok i muž, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Dohoda musí obsahovat zákonem stanovené údaje a lze ji uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku 7. týdne po porodu dítěte.


Pro výpočet této dávky i pro jejího plátce platí stejná ustanovení jako u žen.


Jste-li studentkou nebo žačkou, máte v případě těhotenství a mateřství nárok na PPM, pokud splňujete určité podmínky. Za studentku nebo žačku jste považována, pokud studujete střední, vyšší odbornou školu, odborné učeliště nebo vysokou školu či jinou formu studia, která je pro účely důchodového pojištění považována za studium na střední nebo vysoké škole. Musí jít o studium řádné a denní. Výše PPM u studentek činí od 1.1.2008 254 Kč na kalendářní den.

PPM studentkám je poskytnuta po přerušení nebo ukončení studia, nejdříve však od počátku 6.týdne před očekávaným dnem porodu, jak jej určil lékař

Vyplácení PPM - v případě, že se jedná o "velkou organizaci" (nad 25 zaměstnanců) - vyplácí PPM zaměstnavatel, v případě, že se jedná o "malou organizaci" (do 25 zaměstnanců) nebo OSVČ, peníze vyplácí příslušná správa sociálního zabezpečení.  

 


Nástup na mateřskou dovolenou z rodičovské
Pokud nastupujete na mateřskou dovolenou z rodičovské dovolené - tj. čekáte druhé (třetí) dítě - platí, že na peněžitou podporu v mateřství máte nárok, pokud na ni nastupujete do 3 let věku prvního (předcházejícího) dítěte. Pokud na mateřskou nastupujete po uplynutí delšího období a v mezičase jste nepracovala (neplatila 270 dnů nemocenské pojištění), nárok na proplácení mateřské nemáte a pobíráte rovnou rodičovský příspěvek.

 

 

Rodičovský příspěvek od 1.1.2008 je nový systém čerpání rodičovské dovolené. Lze čerpat rychlou, klasickou či pomalou verzi. Více viz Změny v čerpání rodičovské dovolené.

dítě může navštěvovat i jesle či školku v povoleném rozsahu. (dítě mladší 3 let po dobu maximálně 5 dnů v měsíci, dítě starší 3 let v rozsahu maximálně 4 hodiny denně) 

Přivýdělek při rodičovském příspěvku není omezen.

Rodičovský příspěvek lze pobírat vždy jen na jedno dítě.

 


Novela zákoníku práce umožňuje, aby rodičovskou dovolenou čerpali oba rodiče. Nárok na rodičovský příspěvek však vzniká jen jednomu z nich.

 


Po porodu si můžete zažádat ještě o "porodné" - což je jednorázová dávka - a o její čerpání lze zažádat do 1 roku od porodu. Později nárok zaniká.

 


V závěru se musím přiznat, že můj vztah ke všem úřadům je, jemně řečeno, vlažný a pokud mi dá někdo na výběr vyplnit formulář a jít s ním na sociálku nebo složit vagon uhlí, běžím okamžitě pro lopatu. Ale abych úřednicím nekřivdila, už jsem měla i štěstí a narazila na pár usměvavých a ochotných poradit. Vám všem, které papírování čeká, radím vyzbrojit se nekonečnou trpělivostí a vytrvale se ptát dokud nebudete mít úplně jasno. Bohužel už se mi stalo, že co úřednice, to jiná informace :-( Každopádně přeji hodně štěstí!

Změny v systému vyplácení rodičovské dovolené najdete zde: /clanky/zmeny-v-cerpani-rodicovske-dovolene


Pokud se někdo z vás v dané problematice dobře orientuje a zodpoví případné dotazy v komentářích, budu vám moc vděčná.

Pokud jste zde nenašli odpověď na váš dotaz a potřebujete poradit v konkrétní situaci, doporučuji vám tuto poradnu : http://www.penize.cz/29259-socialni-problematika

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

nárok na PPM

(Moňásek, 24. 7. 2009 19:56)

Dobrý den,
od 1.1.2009 jsem nastoupila k novému zaměstnavateli. Zaměstnavatel se mnou rozvázal pracovní poměr k 31.3.2009 ve zkušební době. Od 27.3.2009 jsem na neschopence -jsem těhotná (termín mám 11.10.2009). Předešlé zaměstnání mi na sebe navazovaly. Chtěla bych se zeptat, jestli mám nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Jaké jsou podmínky pro splnění nároku PPM a splňuji je?A u koho mám o PPM žádat? A z jakých výplat se mi bude PPM počítat (jen od posledního zaměstnavatele, ikdyž jsem tam pracovala jen tři měsíce nebo za posledních 12 měsíců)?Děkuji za odpověď. Monika

dodatek k dotazu

(Lucka, 23. 7. 2009 17:23)

ješte jsem chtěla dodat,že než jsem nastoupila na MD tak jsem byla měsíc na PÚ.tak jestli to má nějaký vliv.Děkuji
dusicka88@seznam.cz

poradíte?

(Markéta, 23. 7. 2009 11:35)

Dobrý den, v květnu 2009 jsem ukončila zaměstnání, které trvalo přes rok. Od té doby jsem hlášena na úřadu práce. V červnu jsem otěhotněla, termín porodu připadá na březen 2010. V případě že se mi podaří nechat se do porodu zaměstnat, z jaké částky se mi bude počítat PPM? V případě že zaměstnání neseženu, nárok na PPM mít nebudu? Děkuji. (konvalinka.a@seznam.cz)

poradíte?

(Kamila, 22. 7. 2009 18:25)

Dobrý den,momentálně pracuji v cizině,ale v polovině srpna zde končím a odjíždím na trvalo do Čr,kde se budu hlásit na úřad práce jsem ve druhém měsíci těhotenství...zajímalo by mě jak se u mě bude vypočítávat výše PPM...děkuji (kamilakrestova@seznam.cz)

dotaz

(Lucka, 22. 7. 2009 10:41)

Dobrý den,chtěla bych se zeptat.Od dubna pobírám RD a mám ji stanovenou na 3roky,otěhotněla jsem při škole a narok na PPM mě vznikl tudíž jsem nikde zatim nepracovala.chci se zeptat když znovu otěhotni a porodím v době pobírání RD zda mi opět vznikne nárok na PPM nebo rovnou budu na RD.Děkuji Email:dusicka88@seznam.cz

"Řádná dovolená"

(Petra, 17. 7. 2009 12:52)

Dobrý den, chci se zeptat, co je to ta "řádná dovolená"?? Normálně příjdu do zaměstnání a zažádám o vybrání řádné dovolené?? nepotřebuji k tomu žádný papír a ani nic podobného?? Děkuji za odpověď Péťa

Dotaz-PPM v roce 2009 pro dvojčata

(Katka, 16. 7. 2009 12:28)

Dobrý den,mám dotaz.Letos v květnu jsem nastoupila na mateřskou a v červnu porodila dvojčátka.Dnes byl manžel vyřizovat na sociálce mateřskou a bylo mu řečeno, že na dvojčata byla prodloužená PPM zrušena a je tudíž jen klasická 27týdnů.Nikde jsem tuto zprávu nenašla.Je to opravdu tak nebo ho úřednice jen zmátla?
Děkuji za odpověď.
Katka

zadost o radu

(Dominika, 15. 7. 2009 22:12)

Prosim o radu, blizi se mi konec rodicovske dovolene a zamestnavatel nema pro mne zadnou volnou pozici, ma puvodni je obsazena. Vim, ze mam narok na odstupne, ale neznam v jake vysi. Muze mi nekdo prosim poradit?
Dekuji.
email:d.gremmel@seznam.cz

Ukončení RD a nástup na další MD

(Šárka Francová, 14. 7. 2009 17:37)

Dobrý den,
ráda bych poprosila o radu při řešení mé situace. Právě mi skončila 2 letá RD (dcera se narodila 12.7.2007) a v práci jsem nahlásila, aby mi drželi místo 3 roky. Původně jsme plánovali 2.dítě do 2 let, ale podařilo se to až později. Nyní jsem opět těhotná (v 18.tt), termín porodu 17.12.2009. Termín nástupu na další MD 8t. před porodem připadá na 22.10.2009. Jde mi tedy o 3,5 měsíce mezi nyní skončenou RD a novou MD.
Zjistila jsem si toto: sociální platit nebudu.
Zdravotní také ne - starám se o dítě ve věku do 7 let.
Mám nějakou možnost získat nějaké peníze od státu či zaměstnavatele? Třeba v případě rizikového těhotenství? Podotýkám, že v práci mě teď na tu chvilku nechtějí.

Předem mockrát děkuji za radu. Prosím o zaslání odpovědi i na můj email sarka.francova@sc-kolin.cz

Dotaz

(Honza, 12. 7. 2009 19:15)

Má 16letá dcera mě oznámila že je těhotná,dítě si chce nechat a na interupci už je stejně pozdě.Chce nechat i školu.Poraďte co dál,kam na úřady(sociálka,pracák)vůbec se v tomto nadělení nevyznám,nechci nic zanedbat.

pro Kateřinu Navrátilovou

(Jana,, 11. 7. 2009 17:23)

máte několik možností. Nastoupit 15.8. do práce a pracovat až do nástupu na PPM s druhým dítětem. Nebo požádat zaměstnavatele o 4. rok rodičovské (ve formě neplaceného volna) s touto verzí ale zaměstnavatel nemusí souhlasit, pak byste musela buď nastoupit 15.8. do práce a nebo dát výpověď. Třetí možnost je pokud by vaše těhotenství bylo rizikové, pak byste od 15.8. nastoupila na neschopenku a ukončila ji až nástupem na PPM s druhým dítětem.

Dotaz

(Kateřina Navrátilová, 11. 7. 2009 15:41)

Dobrý den,prosím o radu. Mému synovi budou 14.srpna 3 roky,a měla bych ten den nastoupit do zaměstnání.Jenomže jsem zjistila,že jsem v 8 týdnu těhotenství a nevím jak tuto situaci vyřešit. Proto Vás žádáma o radu a prosím o zaslání odpovědi na adresu capova.Katerina@seznam.cz děkuji mockrát

Dotaz

(Dáša, 10. 7. 2009 13:56)

Dobrý den,mám několik otázek.Jsem zaměstnaná a momentálně jsem na mateřské dovolené se synem kterému je 26 měsíců a v listopadu čekáme narození druhého dítěte.Mateřskou při prvním dítěti jsem brala necelých 15000 Kč a rodičovská dovolená mi končí v březnu příštího roku.
Chtěla bych vědět zda mám nárok na mateřskou?V jaké výši,aspoň přibližně, a jestli stačí jen odnést zaměstnavateli papír od lékaře nebo musím podávat nějakou žádost,pokud možno tak jakou?
Dále bych chtěla vědět zda mám nárok na volbu a na jak dlouhé období bych měla nárok?
Také by mě zajímalo zda mám nárok na nějaké vyrovnání životního minima?Sama přesně nevím jak se tomu říká.Pokud ano tak jaký je to formulář a kdy o něj můžu žádat?
Poslední otázka se týká příspěvku na dítě.Je na podání žádosti nějaké období nebo o něj mohu zažádat hned po narození druhého dítěte?U syna jsme nárok neměly z důvodu vysokých příjmů.Prosím o zaslání odpovědi na adresu paternovi@seznam.cz.Děkuji moc za odpovědi

potřebuju radu

(Katka, 10. 7. 2009 12:34)

ještě sem zapoměla dát email prosím kdo o tom něco víte poraďte mi. Děkuji Katka_j@email.cz

potřebuju radu

(Katka, 10. 7. 2009 12:31)

Dobrý den, potřebovala bych radu. Mám pracovní smlouvu na dobu určitou a chtěli bychom s manželem miminko, může to nějak ovlivnit kolik pak budu dostávat peněz na mateřské dovolené? S kamarádkou pěkně vyběhli, dostává kolem 3000 ale to kvůli tomu že dala vypoveď, zajímá mě jak je to stou pracov. smlouvou, takové peníze si pak nemůžu dovolit. Děkuji

Svobodná matka

(Markéta, 6. 7. 2009 6:31)

Dobrý den chtela jsem se zeptat jestli je pro me jako svobodnou matku lepší udat jméno otce ditěte nebo ne.A jak je to po finanční stránce.Děkuji.

Z rodičovské opět na mateřskou

(Petra, 4. 7. 2009 12:16)

Dobrý den, v září čekáme miminko a určitě chceme i druhé. Plánuji tedy rodičovský příspěvek jen do 2 let věku dítěte.Ale co to znamená? Musím porodit 2 dítě do doby 2 let prvního dítěte? A co když se mi nepodaří otěhotnět tak abych porodila v tomto časovém rozmezí, ale porod bude později.

Příspevek svobodné matce

(80peta@seznam.cz, 27. 6. 2009 21:36)

Dobrý večer chtela jsem se zeptat jestli je pro me jako svobodnou matku lepší udat jméno otce ditěte nebo ne.A jak je to po finanční stránce.Děkuji.

Rodičovský příspěvek

(Radek, 25. 6. 2009 19:06)

Dobrý den, jsem otec na rodičovské dovolené. Do září mám nárok pobírat rodičovský příspěvek. V polovině srpna čekáme druhé dítě a manželka od července bude pobírat PPM. Chtěl jsem se optat, zdali já budu pobírat rodičovský příspěvek až do září nebo zdali na něho ztrácím nárok nástupem manželky na mateřskou dovolenou, přesto že se mateřská dovolená týká ještě nenarozeného dítěte. Děkuji za odpověď

Dotaz

(Anna Popovičová, 25. 6. 2009 10:01)

Dobrý den,jsem od poloviny března na pracovním úřadě a nedostávám ani korunu.Neměla jsem odpracovaný rok u firmy u které jsem dělala.Tahle firma nás propustila s tím,že nás převzala jiná firma,ale bohužel po 12 dnech nás propustila.Tak jsem se chtěla zeptat s přítelem chceme miminko.Tak bych ráda věděla jestli mám nárok na mateřskou nebo hned nějaký ten příspěvek.Bylo by to naše první dítě.Mockrát Vám děkuji za odpověď.Nashledanou.


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117

následující »