Jdi na obsah Jdi na menu
Reklama:
 Mateřská dovolená - změny od 1.1.2009

Od 1. ledna 2009 vstupuje v platnost nový zákon o nemocenském pojištění. Zatímco v roce 2008 činila maximální výše peněžité podpory v mateřství 14 370 Kč měsíčně, od příštího roku bude maximum 28 890 Kč měsíčně.

Nový zákon zvyšuje procento, podle kterého se z vyměřovacího základu peněžitá pomoc v mateřství vypočítává, z 69 % na 70 %.  Podstatné ale je, že se zvyšuje i hranice příjmu, z něhož jsou dávky vypočítávány. Dosud totiž nebyly do základu pro výpočet dávek započítávány příjmy vyšší než 24 000 Kč. Nyní se redukční hranice posouvá až na 71 000 Kč měsíčního platu.

Změna se bude týkat i mužů, kteří zůstanou s dítětem doma. Zvýší se i dávky vyplácené ženám (mužům), kteří mateřskou dovolenou nastoupí v roce2008 a v roce 2009 jim bude dobíhat. V jejich případě však dojde od nového roku  pouze k navýšení redukčních hranic na 610 a 870 Kč z původních 550 a 790 Kč. Pro přesný výpočet můžete použít kalkulačku na stránkách MPSV.

Jak se změní vyplácení mateřské

 

Měsíční hrubá mzda         PPM     2008

     PPM  2009

10 000                      6 840                      6 930
15 000                    10 230                    10 380
20 000                    12 750                    13 830
25 000                    14 370                    16 980
30 000                    14 370                    19 050
35 000                    14 370                    21 120
40 000                    14 370                    22 350
45 000                    14 370                    23 370
50 000                    14 370                    24 390
55 000                    14 370                    25 440
60 000                    14 370                    26 460
65 000                    14 370                    27 510
70 000                    14 370                    28 560
75 000                    14 370                    28 890
80 000                    14 370                    28 890

zdroj : MPSV

Od 1.1. 2009 může střídavě čerpat mateřskou dovolenou otec i matka, ale až od ukončených 6 týdnů věku dítěte.  

Nový zákon umožňuje střídání matky dítěte s jejím manželem či otcem dítěte v péči o dítě, a to na základě písemné dohody, přičemž každý z nich má při této péči o dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství po dobu a za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. Střídání se umožňuje od počátku 7. týdne ode dne porodu a četnost střídání omezena není. V případě střídání v péči o dítě se zastaví výplata peněžité pomoci v mateřství matce a začne se vyplácet tato dávka muži z jeho nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky nároku na její výplatu, a naopak.

 

 


Nástup na mateřskou
Den nástupu na mateřskou dovolenou stanoví gynekolog. Zpravidla se na ni nastupuje 6 týdnů před stanoveným termínem porodu - nejdříve však 8 týdnů. Mateřská dovolená trvá 28 týdnů - nově i pro osamělé ženy. Pokud  čekáte dvojčata, mateřská se vám prodlužuje na 37 týdnů.  Pokud do porodu nestihnete vyčerpat celých 6 týdnů, protože porod nastal před stanoveným termínem, převádí se vám nevyčerpané dny na dobu po porodu - až do dovršení 28 týdnů. Pokud však nevyčerpáte těchto 6 týdnů z jiného důvodu, máte nárok na mateřskou jen do uplynutí 22 týdnů ode dne porodu.

Mateřská dovolená nemůže být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě končit ani být přerušena před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu.

Pokud máte rizikové těhotenství, jste na neschopence a pobíráte nemocenskou, 6 týdnů před porodem přecházíte na mateřskou dovolenou a začínáte pobírat peněžitou pomoc v mateřství (PPM).


Pro stanovení výše mateřské se používá denní vyměřovací základ užívaný pro stanovení nemocenského od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Vychází se z hrubých příjmů dosažených v období 12 měsíců. Denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni nástupu na mateřskou dovolenou; pokud jste byla převedena na jinou práci z důvodu těhotenství nebo mateřství, denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni vašeho převedení na jinou práci, pokud je to pro vás výhodnější.

Výše mateřské za kalendářní den nyní činí 69 % denního vyměřovacího základu a poskytuje se za kalendářní dny. Od 1.1.2009 to bude 70% denního vyměřovacího základu.


Nárok na pobírání peněžité podpory v mateřství

mají ženy, které byly v posledních 2 letech před zahájením výplaty této dávky alespoň po dobu 270 dnů účastny nemocenského pojištění. To je součástí sociálního pojištění, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel.

Pokud pracujete jako OSVČ, je navíc potřeba, abyste se účastnila nemocenského pojištění OSVČ alespoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku před porodem a abyste zaplatila pojistné za celou dobu účasti na nemocenském pojištění včetně kalendářního měsíce předcházejícího nástupu na mateřskou dovolenou.

Ochranná lhůta
U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů.


Ukončení mateřské dovolené a nástup na rodičovskou dovolenou
Po ukončení mateřské dovolené je třeba zařídit dvě věci - u zaměstnavatele zažádat o vybrání "řádné dovolené", na kterou máte nárok - a to ihned po ukončení mateřské dovolené (jinak se nárok krátí) a zároveň zajít na sociálku, nahlásit ukončení mateřské dovolené a zažádat si o zahájení vyplácení rodičovského příspěvku.  Od ledna 2008 si lze vybrat rychlý, klasický či pomalý způsob čerpání rodičovské dovolené - viz změny v čerpání rodičovské dovolené.


Otec na rodičovské dovolené
Od ledna 2001 byl pak zaveden termín "rodičovská dovolená".  Důvodem byla snaha vytvořit rovnost mužů a žen v pracovněprávních vztazích a zajistit, aby nárok na pracovní volno z důvodu péče o dítě do tří let věku mohl vzniknout jak matce, tak i otci dítěte. Otci dítěte je zaměstnavatel povinen poskytnout na jeho žádost rodičovskou dovolenou od narození dítěte po dobu, o kterou požádá - nejdéle do 3 let věku dítěte. Otec tedy může nastoupit na rodičovskou dovolenou ihned po narození dítěte nebo navázat na péči poté, co matka dítěte vyčerpá 28 (37) týdnů dovolené mateřské.

Nově má na PPM nárok i muž, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Dohoda musí obsahovat zákonem stanovené údaje a lze ji uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku 7. týdne po porodu dítěte.


Pro výpočet této dávky i pro jejího plátce platí stejná ustanovení jako u žen.


Jste-li studentkou nebo žačkou, máte v případě těhotenství a mateřství nárok na PPM, pokud splňujete určité podmínky. Za studentku nebo žačku jste považována, pokud studujete střední, vyšší odbornou školu, odborné učeliště nebo vysokou školu či jinou formu studia, která je pro účely důchodového pojištění považována za studium na střední nebo vysoké škole. Musí jít o studium řádné a denní. Výše PPM u studentek činí od 1.1.2008 254 Kč na kalendářní den.

PPM studentkám je poskytnuta po přerušení nebo ukončení studia, nejdříve však od počátku 6.týdne před očekávaným dnem porodu, jak jej určil lékař

Vyplácení PPM - v případě, že se jedná o "velkou organizaci" (nad 25 zaměstnanců) - vyplácí PPM zaměstnavatel, v případě, že se jedná o "malou organizaci" (do 25 zaměstnanců) nebo OSVČ, peníze vyplácí příslušná správa sociálního zabezpečení.  

 


Nástup na mateřskou dovolenou z rodičovské
Pokud nastupujete na mateřskou dovolenou z rodičovské dovolené - tj. čekáte druhé (třetí) dítě - platí, že na peněžitou podporu v mateřství máte nárok, pokud na ni nastupujete do 3 let věku prvního (předcházejícího) dítěte. Pokud na mateřskou nastupujete po uplynutí delšího období a v mezičase jste nepracovala (neplatila 270 dnů nemocenské pojištění), nárok na proplácení mateřské nemáte a pobíráte rovnou rodičovský příspěvek.

 

 

Rodičovský příspěvek od 1.1.2008 je nový systém čerpání rodičovské dovolené. Lze čerpat rychlou, klasickou či pomalou verzi. Více viz Změny v čerpání rodičovské dovolené.

dítě může navštěvovat i jesle či školku v povoleném rozsahu. (dítě mladší 3 let po dobu maximálně 5 dnů v měsíci, dítě starší 3 let v rozsahu maximálně 4 hodiny denně) 

Přivýdělek při rodičovském příspěvku není omezen.

Rodičovský příspěvek lze pobírat vždy jen na jedno dítě.

 


Novela zákoníku práce umožňuje, aby rodičovskou dovolenou čerpali oba rodiče. Nárok na rodičovský příspěvek však vzniká jen jednomu z nich.

 


Po porodu si můžete zažádat ještě o "porodné" - což je jednorázová dávka - a o její čerpání lze zažádat do 1 roku od porodu. Později nárok zaniká.

 


V závěru se musím přiznat, že můj vztah ke všem úřadům je, jemně řečeno, vlažný a pokud mi dá někdo na výběr vyplnit formulář a jít s ním na sociálku nebo složit vagon uhlí, běžím okamžitě pro lopatu. Ale abych úřednicím nekřivdila, už jsem měla i štěstí a narazila na pár usměvavých a ochotných poradit. Vám všem, které papírování čeká, radím vyzbrojit se nekonečnou trpělivostí a vytrvale se ptát dokud nebudete mít úplně jasno. Bohužel už se mi stalo, že co úřednice, to jiná informace :-( Každopádně přeji hodně štěstí!

Změny v systému vyplácení rodičovské dovolené najdete zde: /clanky/zmeny-v-cerpani-rodicovske-dovolene


Pokud se někdo z vás v dané problematice dobře orientuje a zodpoví případné dotazy v komentářích, budu vám moc vděčná.

Pokud jste zde nenašli odpověď na váš dotaz a potřebujete poradit v konkrétní situaci, doporučuji vám tuto poradnu : http://www.penize.cz/29259-socialni-problematika

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Nikol,

(Radka, 1. 6. 2009 19:41)

to znamená, že vám RD bude vyplácena dle pomalé (čtyřleté verze). Pokud budete chtít jít po 2 letech do práce, tak samozřejmě můžete. (pokud nebudete dítě dávat do jeslí ani školky, ale máte možnost třeba hlídací babičky, tak můžete i při práci dále pobírat rodičovský příspěvěk) Nemáte ale nárok na to, abyste čerpala rychlou verzi RD(tj. ne dva roky měsíčně 11400,-) Tuto verzi si mohou zvolit jen maminky, kterým vznikl nárok na PPM minimálně 11400,- Je to logické, protože odváděly státu vyšší daně a sociální)

Radko,

(Nikol, 1. 6. 2009 19:27)

Takže jestli jsem to dobře pochopila, tak to znamená, že můžu jít na rodičovskou dovolenou, ale pouze na čtyři roky???Já jsem měla totiž v úmyslu jít pouze na dva...

materska

(janik, 1. 6. 2009 13:08)

z kolika vyplat za sebou.nez nastoupite na materskou se materska pocita a co kdyz ste od 4 mesice na nemocenske.materska se pocita z nemocenske?

Nikol,

(Radka, 1. 6. 2009 12:41)

pokud jste před prvním porodem byla vedena na ÚP, nárok na PPM vám u druhého dítěte nevznikne. V září nastoupíte rovnou na rodičovskou dovolenou a to v její pomalé verzi. Možnost volby rychlé (2)a klasické (3)verze RD mají jen rodiče, kteří splňují nárok na vznik PPM (tedy 270 dnů odváděného nemocenského pojištění)

Marcelo,

(Radka, 1. 6. 2009 12:37)

protože vám nevzniká nárok na PPM, týká se vás pouze pomalá verze čerpání rodičovského příspěvku. (7 600 je vypláceno od porodu do 21 měsíců a pak se snižuje na 3800.)

Týnno,

(Radka, 1. 6. 2009 12:34)

pokud jste porodila předčasně, převádí se vám nevyčerpané předporodní týdny na dobu po porodu. Takže vašem případě bude Mateřská začínat dnem porodu a trvat následujících 28 týdnů.

radko,

(Nikol, 1. 6. 2009 12:23)

TAK já jsem před prvním porodem byla na UP, takžerovnou nastupuju na rodičovskou dovolenou kterou si zvolim, např na dva roky¨???

Předčasný porod - MD+PPM

(Týnna, 1. 6. 2009 9:34)

Dobrý den, chtěla bych se optat na nástup na mateřskou dovolenou a s ní související peněžitou pomoc v mateřství, když jsem rodila předčasně císařským řezem ve 30 týdnu těhotenství. Netuším jak ani od kterého dne to počítat, proto moc děkuju za radu. Týnna.

Rodicak

(Marcela, 31. 5. 2009 17:18)

Dobry den mam na vas dotaz v lednu2009 mi skoncil rodicovsky prispevek na dceru.Nenastoupila jsem do prace a ani na urad prace,v kvetnu 2009 jsem porodila syna a proto se chci zeptat jaky narok mam na klasicky rodicovsky prispevek.Jestli ho mohu dostat nebo jen ten kratsi .Dekuji

Nikol,

(Radka, 31. 5. 2009 14:32)

ve vašem případě záleží na tom, zda jste se zaměstnavatelem stále v pracovním poměru. Pokud jste během RD nerozvázala prac. poměr, vzniká vám i u druhého dítěte nárok na mateřskou dovolenou. Její výše se bude odvýjet od příjmů před nástupem na první MD.

Otázka...

(Nikol, 31. 5. 2009 14:10)

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak je to z výši mateřské (rodičovské), jestliže nastupuju na mateřskou, když malému ještě nejsou tři roky, budou mu tři v listopadu a termín porodu mám v září, tak z čeho se mi bude počítat mateřská... a jestli nastupuju na mateřskou odznova, nebo hned na rodičovskou dovolenou... Děkuju za odpověd a přeju příjemný den....

ANGLIE

(Ivana, 30. 5. 2009 21:28)

Dobry den chtela bych se zeptat zda mi nemuzete poradit zda mam narok na materskou dovolenou i presto pokud ziji v Anglie a jsem vdana za anglicana.Trvale bydliste mam porad v Ceske Republice, hodlame se tam stehovat. Zdravotni i socialni si platim v UK. Slysela jsme ze pokud se vzdam poplatku v jedne zemi EU muzu jej pobirat v jine zemi EU, je to pravda? Jsou dane nejake podminky abych ziskala materskeou dovolenou na tri roky napr. porod v cesku nebo nejake poptlatky ? Dekuji za rada Ivana

zaměstnavatel mi neplatí mateřskou

(Radka, 29. 5. 2009 20:03)

22.12.2008 jsem nastoupila mateřskou, dcera se mi narodila 22.1.2009 zaměstnavatel mi do března mateřskou vyplácel ale za duben mi ještě mateřskou neposlal - prý nemá peníze.Co mám dělat, kde hledat pomoc?

co mam delat

(gabriela, 29. 5. 2009 10:16)

promin te spletla sem se z pojisteni ma tam byt socialni

co mam delat

(gabriela, 29. 5. 2009 10:12)

ahojky prosim vas muzete mi tu nikdo poradit co mam delat kdyz mi skoncila materska a dcerku mi nevzali do skoly a nez jsem mnela dcerku byla jsem ve skole a ted urady mi jediny rekli ze budu jen pobirat prispevek na malou tech 500kc a ze mne maji zivit rodice ja osobne jsi myslim ze by s tim mneli neco delat kdyz mi az dcerku vemou do skolky az pristi rok nebot jsi myslim ze jako samozivitejka bych mnela neco dostavat a jinak ete bych jse chtela zeptat kdyz mi doposud platily zdravotni a pojisteni tak bych jse chtela zeptat jestli na dale mi to budou platit a nebo musim jsi to platit ted sama kdyz tu materskou nepobiram dekuji predem za odpovede

Dotaz....

(Pavlína, 28. 5. 2009 7:25)

Dobrý den,

potřebovala bych se zeptat, kolik peněz si můžu přivydělat při mateřské dovolené? Jestli to záleží na výši mateřské nebo na platu který manžel pobírá?
Děkuji za odpověd.

S pozdravem Pavlína Málková (kenneth.t@seznam.cz)

dotaz

(Gábina, 27. 5. 2009 20:33)

dobrý den,

mám takový dotaz a byla bych ráda, kdyby mi na něj mohl někdo odpovědět.
jsem momentálně nezaměstnaná a obává se, že tomu tak nějakou dobu ještě bude. S přítelem plánujeme rodinu a tak se pomalu, ale jistě začínám zajímat o všechny potřebené věci.
Ráda bych se zeptala - jak je to s mateřskou dovolenou resp. vyplácením dávky v době mateřské. Zda jako nezaměstnaná, mám nárok na nějakou tu peněžitou částku. Dále nevím, jak je to s pojištěním. Nebot jak už jsem psala, jseme nezaměstnaná a před tím, jsem byla studentkou - tudíž jsem kromě brigád, nikde nepracovala a nemám tudíž v posledních dvou letech zapleceno pojištění alespon za 270 dní. limit bych možná splnovala, ale ne v posledních dvou letech. Tudíž jsem z toho celá tumpachová :). Pokud by mi mohl alespon někdo trochu osvítit tuto problematiku, budu velice ráda. Děkuji předem :)

Výpočet PvN

(Magda, 27. 5. 2009 13:25)

Uvádím adresu k předešlému dotazu
schusterovamagda@seznam.cz

Výpočet PvN

(Magda, 27. 5. 2009 13:19)

Dobrý den,prosím,poradte mi z čeho se mi bude počítat podpora v nezaměstnsnosti?
1.4.2001 jsem nsatoupila do práce a hned 1.7.2001 nastoupila na PPM se synem .V jeho třech letech jsem požádala zaměstn.o prodloužení peče do jeho 4 let a mezitím jsem otěhotněla a v jeho 3,5 letech se mi narodila dcera na níž jsem opět měla PPM a potom rod.příspěvek .Ve třech letech dcery jsem chtěla do práce ta nebyla tak zaměstn.souhlasil s žádostí o prodloužení péče do čtyř let dcery.
ve čtyřech letech dcery mi práci neumožnil tak jsem rozvázala prac.poměr dohodou.
Poradte,z čeho se mi má počítat podpora ?
Můj názor je z čistého měsíčního příjmu před PPM?
Prosím,poradte!!!

Nastup na mateřskou

(Petra, 25. 5. 2009 21:29)

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jak to mám s nástupem na MD, když jsem stále vedená jako studentka. Od svého gynekologa jsem již dostala papír na nastup na PPM, který má být nejpozději 3.6.09, jelikož očekávaný termín porodu mam 15.července 09.Jako studentka vsak budu vedena až do září tohoto roku, kdy budu vykonávat maturitni zkoušku.Prosím o radu děkuji Petra kontakt:cicinta7@seznam.cz


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117

následující »