Jdi na obsah Jdi na menu
Reklama:
 Mateřská dovolená - změny od 1.1.2009

Od 1. ledna 2009 vstupuje v platnost nový zákon o nemocenském pojištění. Zatímco v roce 2008 činila maximální výše peněžité podpory v mateřství 14 370 Kč měsíčně, od příštího roku bude maximum 28 890 Kč měsíčně.

Nový zákon zvyšuje procento, podle kterého se z vyměřovacího základu peněžitá pomoc v mateřství vypočítává, z 69 % na 70 %.  Podstatné ale je, že se zvyšuje i hranice příjmu, z něhož jsou dávky vypočítávány. Dosud totiž nebyly do základu pro výpočet dávek započítávány příjmy vyšší než 24 000 Kč. Nyní se redukční hranice posouvá až na 71 000 Kč měsíčního platu.

Změna se bude týkat i mužů, kteří zůstanou s dítětem doma. Zvýší se i dávky vyplácené ženám (mužům), kteří mateřskou dovolenou nastoupí v roce2008 a v roce 2009 jim bude dobíhat. V jejich případě však dojde od nového roku  pouze k navýšení redukčních hranic na 610 a 870 Kč z původních 550 a 790 Kč. Pro přesný výpočet můžete použít kalkulačku na stránkách MPSV.

Jak se změní vyplácení mateřské

 

Měsíční hrubá mzda         PPM     2008

     PPM  2009

10 000                      6 840                      6 930
15 000                    10 230                    10 380
20 000                    12 750                    13 830
25 000                    14 370                    16 980
30 000                    14 370                    19 050
35 000                    14 370                    21 120
40 000                    14 370                    22 350
45 000                    14 370                    23 370
50 000                    14 370                    24 390
55 000                    14 370                    25 440
60 000                    14 370                    26 460
65 000                    14 370                    27 510
70 000                    14 370                    28 560
75 000                    14 370                    28 890
80 000                    14 370                    28 890

zdroj : MPSV

Od 1.1. 2009 může střídavě čerpat mateřskou dovolenou otec i matka, ale až od ukončených 6 týdnů věku dítěte.  

Nový zákon umožňuje střídání matky dítěte s jejím manželem či otcem dítěte v péči o dítě, a to na základě písemné dohody, přičemž každý z nich má při této péči o dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství po dobu a za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. Střídání se umožňuje od počátku 7. týdne ode dne porodu a četnost střídání omezena není. V případě střídání v péči o dítě se zastaví výplata peněžité pomoci v mateřství matce a začne se vyplácet tato dávka muži z jeho nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky nároku na její výplatu, a naopak.

 

 


Nástup na mateřskou
Den nástupu na mateřskou dovolenou stanoví gynekolog. Zpravidla se na ni nastupuje 6 týdnů před stanoveným termínem porodu - nejdříve však 8 týdnů. Mateřská dovolená trvá 28 týdnů - nově i pro osamělé ženy. Pokud  čekáte dvojčata, mateřská se vám prodlužuje na 37 týdnů.  Pokud do porodu nestihnete vyčerpat celých 6 týdnů, protože porod nastal před stanoveným termínem, převádí se vám nevyčerpané dny na dobu po porodu - až do dovršení 28 týdnů. Pokud však nevyčerpáte těchto 6 týdnů z jiného důvodu, máte nárok na mateřskou jen do uplynutí 22 týdnů ode dne porodu.

Mateřská dovolená nemůže být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě končit ani být přerušena před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu.

Pokud máte rizikové těhotenství, jste na neschopence a pobíráte nemocenskou, 6 týdnů před porodem přecházíte na mateřskou dovolenou a začínáte pobírat peněžitou pomoc v mateřství (PPM).


Pro stanovení výše mateřské se používá denní vyměřovací základ užívaný pro stanovení nemocenského od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Vychází se z hrubých příjmů dosažených v období 12 měsíců. Denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni nástupu na mateřskou dovolenou; pokud jste byla převedena na jinou práci z důvodu těhotenství nebo mateřství, denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni vašeho převedení na jinou práci, pokud je to pro vás výhodnější.

Výše mateřské za kalendářní den nyní činí 69 % denního vyměřovacího základu a poskytuje se za kalendářní dny. Od 1.1.2009 to bude 70% denního vyměřovacího základu.


Nárok na pobírání peněžité podpory v mateřství

mají ženy, které byly v posledních 2 letech před zahájením výplaty této dávky alespoň po dobu 270 dnů účastny nemocenského pojištění. To je součástí sociálního pojištění, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel.

Pokud pracujete jako OSVČ, je navíc potřeba, abyste se účastnila nemocenského pojištění OSVČ alespoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku před porodem a abyste zaplatila pojistné za celou dobu účasti na nemocenském pojištění včetně kalendářního měsíce předcházejícího nástupu na mateřskou dovolenou.

Ochranná lhůta
U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů.


Ukončení mateřské dovolené a nástup na rodičovskou dovolenou
Po ukončení mateřské dovolené je třeba zařídit dvě věci - u zaměstnavatele zažádat o vybrání "řádné dovolené", na kterou máte nárok - a to ihned po ukončení mateřské dovolené (jinak se nárok krátí) a zároveň zajít na sociálku, nahlásit ukončení mateřské dovolené a zažádat si o zahájení vyplácení rodičovského příspěvku.  Od ledna 2008 si lze vybrat rychlý, klasický či pomalý způsob čerpání rodičovské dovolené - viz změny v čerpání rodičovské dovolené.


Otec na rodičovské dovolené
Od ledna 2001 byl pak zaveden termín "rodičovská dovolená".  Důvodem byla snaha vytvořit rovnost mužů a žen v pracovněprávních vztazích a zajistit, aby nárok na pracovní volno z důvodu péče o dítě do tří let věku mohl vzniknout jak matce, tak i otci dítěte. Otci dítěte je zaměstnavatel povinen poskytnout na jeho žádost rodičovskou dovolenou od narození dítěte po dobu, o kterou požádá - nejdéle do 3 let věku dítěte. Otec tedy může nastoupit na rodičovskou dovolenou ihned po narození dítěte nebo navázat na péči poté, co matka dítěte vyčerpá 28 (37) týdnů dovolené mateřské.

Nově má na PPM nárok i muž, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Dohoda musí obsahovat zákonem stanovené údaje a lze ji uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku 7. týdne po porodu dítěte.


Pro výpočet této dávky i pro jejího plátce platí stejná ustanovení jako u žen.


Jste-li studentkou nebo žačkou, máte v případě těhotenství a mateřství nárok na PPM, pokud splňujete určité podmínky. Za studentku nebo žačku jste považována, pokud studujete střední, vyšší odbornou školu, odborné učeliště nebo vysokou školu či jinou formu studia, která je pro účely důchodového pojištění považována za studium na střední nebo vysoké škole. Musí jít o studium řádné a denní. Výše PPM u studentek činí od 1.1.2008 254 Kč na kalendářní den.

PPM studentkám je poskytnuta po přerušení nebo ukončení studia, nejdříve však od počátku 6.týdne před očekávaným dnem porodu, jak jej určil lékař

Vyplácení PPM - v případě, že se jedná o "velkou organizaci" (nad 25 zaměstnanců) - vyplácí PPM zaměstnavatel, v případě, že se jedná o "malou organizaci" (do 25 zaměstnanců) nebo OSVČ, peníze vyplácí příslušná správa sociálního zabezpečení.  

 


Nástup na mateřskou dovolenou z rodičovské
Pokud nastupujete na mateřskou dovolenou z rodičovské dovolené - tj. čekáte druhé (třetí) dítě - platí, že na peněžitou podporu v mateřství máte nárok, pokud na ni nastupujete do 3 let věku prvního (předcházejícího) dítěte. Pokud na mateřskou nastupujete po uplynutí delšího období a v mezičase jste nepracovala (neplatila 270 dnů nemocenské pojištění), nárok na proplácení mateřské nemáte a pobíráte rovnou rodičovský příspěvek.

 

 

Rodičovský příspěvek od 1.1.2008 je nový systém čerpání rodičovské dovolené. Lze čerpat rychlou, klasickou či pomalou verzi. Více viz Změny v čerpání rodičovské dovolené.

dítě může navštěvovat i jesle či školku v povoleném rozsahu. (dítě mladší 3 let po dobu maximálně 5 dnů v měsíci, dítě starší 3 let v rozsahu maximálně 4 hodiny denně) 

Přivýdělek při rodičovském příspěvku není omezen.

Rodičovský příspěvek lze pobírat vždy jen na jedno dítě.

 


Novela zákoníku práce umožňuje, aby rodičovskou dovolenou čerpali oba rodiče. Nárok na rodičovský příspěvek však vzniká jen jednomu z nich.

 


Po porodu si můžete zažádat ještě o "porodné" - což je jednorázová dávka - a o její čerpání lze zažádat do 1 roku od porodu. Později nárok zaniká.

 


V závěru se musím přiznat, že můj vztah ke všem úřadům je, jemně řečeno, vlažný a pokud mi dá někdo na výběr vyplnit formulář a jít s ním na sociálku nebo složit vagon uhlí, běžím okamžitě pro lopatu. Ale abych úřednicím nekřivdila, už jsem měla i štěstí a narazila na pár usměvavých a ochotných poradit. Vám všem, které papírování čeká, radím vyzbrojit se nekonečnou trpělivostí a vytrvale se ptát dokud nebudete mít úplně jasno. Bohužel už se mi stalo, že co úřednice, to jiná informace :-( Každopádně přeji hodně štěstí!

Změny v systému vyplácení rodičovské dovolené najdete zde: /clanky/zmeny-v-cerpani-rodicovske-dovolene


Pokud se někdo z vás v dané problematice dobře orientuje a zodpoví případné dotazy v komentářích, budu vám moc vděčná.

Pokud jste zde nenašli odpověď na váš dotaz a potřebujete poradit v konkrétní situaci, doporučuji vám tuto poradnu : http://www.penize.cz/29259-socialni-problematika

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Nepravdivé informace

(Kateřina, 4. 11. 2009 9:26)

Jsem na mateřské dovolené. V prosinci 2007 se mi narodil syn. Tak jsme šli vyřídit všechny potřebné formality. Ale setkali jsme se s úřednicí, která mi dala vyplnit formulář s variantou na tři roky i přesto, že jsem ji říkala, že chci nejpomalejší variantu. Na to ona mi odpověděla, že nejpomalejší varianta bude automaticky, že již ve věku 21 měsíců dítěte nemusím na úřad chodit. Jaké bylo moje nemilé překvapení, když jsem šla vyřídit přídavky, bylo mi řečeno, že rodičovský příspěvek mám jen ne tři roky a že už to nejde změnit, protože synovi už bylo 22 měsíců. Tak že vinou úřednice ze sociálního úřadu v Kladně řeším co budu ze synem dělat od ledna 2011, v tomto období mi ho nikde nevezmou do školky. Proto vám radím ptejte se více úřednic, ať nedopadnete jako já.

Kláro,

(Radka, 3. 11. 2009 23:06)

pokud jste v průběhu rodičovské nerozvázala pracovní poměr, bude se vám mateřská i u druhého dítěte počítat z příjmu, který jste měla před nástupem na první mateřskou.

mateřská po rodičovské

(Klára , 3. 11. 2009 21:32)

Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak se počítá mateřská po rodičovské. Moje dcera bude mít 3 roky až v roce 2010 v prosinci, ale v červnu porodím druhé dítě. Z čeho se v tomto případě počítá mateřská dovolená? Děkuji
klara.hrabicova@seznam.cz

mateřská a rodičovská dovolená

(Monika Lacinová, 1. 11. 2009 20:14)

Dobrý den, prosím o informaci, zda mám nárok na mateřskou dovolenou a poté na rodičovskou dov. v případě, že jsem student, zároveň OSVČ - zálohy ani pojištění neplatím - podnikání se pohybuje kolem 0,- (mám to jen jako příležitostnou brigádu) a zároveň jsem zaměstnaná na HPP na dobu neurčitou, kde za mne odvádí všechny srážky zaměstnavatel včetně daně. Děkuji, odpověď prosím pište na: shine18@seznam.cz

PPM nebo rodičák

(Věra, 1. 11. 2009 9:37)

Dobrý den chtěla jsem se zeptat jestli mmám nárok na PPM. V květnu jsem končila školu a již jsem byla těhotná a nyní jsem vedená na UP. Tak jestli mám nárok na PPM jako studentka těch 254kč /den. Děkuji a.r.e.v@seznam.cz

Petro,

(Radka, 30. 10. 2009 16:53)

pokud jste nezaměstnaná a nebudete rodit v ochranné lhůtě (180 dnů od ukončení prac. poměru) pak vám nárok na peněžitou pomoc v mateřství nevznikne, počínaje porodem budete čerpat rodičovský příspěvek - pomalou variantu - tj. 7600,- po dobu 21 měsíců a následně 3800,-.

pracak

(Petra, 29. 10. 2009 14:06)

chtela bych vedet jak je to s materskou kdyz jsem na pracaku?chtela bych na tri roky kolik bych mela dostavat penez dekuji za odpoved piste na pk024@seznam.cz

PMM

(Peta, 29. 10. 2009 14:02)

dobry den chtela bych radu ohledne materske.planujeme detatko,ale jelikoz jsem na UP tak jestli mam narok na PMM.Chtela bych 3letou variantu dekuji za radu

Čekáme druhé dítě

(Jaroslava, 27. 10. 2009 9:42)

Dobrý den, jsem těhotná, už mam 1 dítě, nedávno jsem se vdala a se svym manželem čekáme další přírustek do rodiny, termín mam v polovině unora, chtěla bych se zeptat, ma muj manžel narok na nějakou dovolenou, když budu v porodnici? Manžel dělá na směny, a tudíš bude problém, co s mojí malou, když já budu v nemocnici. Děkuji za odpověd.E-mail-Beruska.V.B@seznam.cz

Příjdu o rodičovský (7600)?

(Marie K., 22. 10. 2009 23:08)

Dobrý večer.Mám prosbičku.Nevíte někdo,jestli příjdu o rodičák v CZ,kdybych si chtěla vydělávat v Rakousku?Potřebovala bych nějaké info,co a jak.Děkuju moc za odpověď.E-mail: sydney1980@seznam.cz

Konec MD

(Edita, 14. 10. 2009 13:38)

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat v prosinci 25.12.09 mi končí mateřská. Před mateřskou jsem byla řádně zaměstnaná. Nyní bych se na své místo měla vrátit. Podařilo se mě otěhotnět a čekám druhé mimi. Jak mám tedy postupovat vůči zaměstnavateli, 26.12.09 mu mám donést neschopenku? Nemocenská se mi bude vypočítatávat z čeho? A poslední dotaz, musí mě zaměstnavatel po dobu dalších 3 let co budu na mateřské držet místo.Za odpověď na EDIT.MATUSKOVA@seznam.cz, předem a moc děkuji.

Kdy končí mateřská

(Pavlína, 13. 10. 2009 17:05)

Dobrý den chci se zeptat naše malá Karolínka bude mít ted v prosinci 12.12.2009=3roky mám mateřskou na 3roky tak ted nevím mateřská mi končí 12.12.2009?Nebo kdy?děkuju za odpověd.Bzirská Pavlína

na pracaku

(helena, 13. 10. 2009 15:51)

dobry den,chtela jsem se zeptat kolik budu dostavat materske pokud jsem na pracaku dekuji
odpoved na blondish@seznam.cz

porodne

(nova, 9. 10. 2009 11:53)

Dobry den, prosim o radu ve veci porodneho. Jsem obcankou CR.s trvalym pobytem v CR, ale dcera se mi narodila v UK ma UK rodny list a pas. Mam narok zazadat o porodne a pokud ano jakym zpusobem....predem dekuji za odpoved a pomoc N.
jajano@seznam.cz

konec mateřské dovolené

(ilona, 8. 10. 2009 11:31)

Dobrý den, chtěla bych se zeptat. V březnu budou synovi 3roky a s umístěním do školky na 4 měs. bude problém. Zároveň mám starší dva syny (6,4 roky) a ráda bych nastoupila do práce až v 9/2010. Jak je to s placením zdr.poj. a další. Mám jít na úřad práce, PSSz nebo kam a je nárok na nějakou pěněž.pomoc v tomto přechodném obrdobí? děkuji
odpověĎ na:ila.diblik@seznam.cz

Videochůvičky

(Dětskáchůvička.cz, 8. 10. 2009 7:23)

Nepostradatelným a skvělým pomocníkem vám bude dětská chůvička. Přesněji řečeno video chůvička. Díky ní budete mít neustále před očima své maličké a budete mít kontrolu, aniž byste museli být nutně ve stejné místnosti.

Jsme přímými dovozci kvalitních a velice oblíbených babysittingů. All in one.

S naší videochůvičkou je život zábava. více na www.detskachuvicka.cz

Rodičovský příspěvek

(Erika, 4. 10. 2009 19:52)

Dobry den,
peněžitou pomoc v mateřství jsem pobírala do 15.srpna a za těchto 15 dní jsem obdržela poslední částku peněžité pomoci v mateřství 9030 Kč. Rodičovskou dovolenou mám na 2 roky, tudíž budu pobírat od září částku 11 400 Kč. Mám nárok za druhou polovinu měsíce srpna (tj.od 16. srpna) na nějaké peněžité vyrovnání z rodičovského příspěvku? Na úřadě mi řekli, že nárok nemám, protože je částka 9030 Kč vyšší než 7600 Kč a tudíž mi nic nedorovnají. Ale já si myslím, že by mě dorovnat měli do částky 11 400 Kč, zvlášt když jsem si o dvouletou rodičovskou zažádala včas a to už na začátku července. Děkuji Heyduková (e.heydukova@seznam.cz)

K rodičovským dávkám

(Radka, 4. 10. 2009 19:02)

Dobrý den,
asi před rokem jsem ukončila studium,od té doby jsem byla a pořád jsem nezaměstnaná, zároveň jsem asi rok byla evidovaná na úřadě práce z které mě před 2 měsíci vyřadili,chci se zeptat mám nárok na mateřský příspěvěk?

K rodičovským dávkám

(Lenka Hájková, 4. 10. 2009 17:18)

Dobrý den, chci se zeptat, plánuji dítě a do porodu, chci co nejdéle pracovat. Po porodu bych chtěla odejít na čas do Francie za manželem (pokud si ponechám trvalý pobyt ve Francii) budu moci čerpat rodičovské dávky z Česka? Odpověď zašlete: Hajkova.Lenule@seznam.cz

K rodičovským dávkám

(Lenka Hájková, 4. 10. 2009 17:15)

Dobrý den, chci se zeptat. Plánuji mít dítě v ČR, nyní pracuji v Česku, což chci až do porodu. Po porodu chci odejít na nějaký čas do Francie. Budu moci čerpat dávky (mateřskou, rodičovský příspěvek z ČR). Děkuji, odpověď zašlete na
e-mail:Hajkova.Lenule@seznam.cz


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117

následující »