Jdi na obsah Jdi na menu
Reklama:
 Mateřská dovolená - změny od 1.1.2009

Od 1. ledna 2009 vstupuje v platnost nový zákon o nemocenském pojištění. Zatímco v roce 2008 činila maximální výše peněžité podpory v mateřství 14 370 Kč měsíčně, od příštího roku bude maximum 28 890 Kč měsíčně.

Nový zákon zvyšuje procento, podle kterého se z vyměřovacího základu peněžitá pomoc v mateřství vypočítává, z 69 % na 70 %.  Podstatné ale je, že se zvyšuje i hranice příjmu, z něhož jsou dávky vypočítávány. Dosud totiž nebyly do základu pro výpočet dávek započítávány příjmy vyšší než 24 000 Kč. Nyní se redukční hranice posouvá až na 71 000 Kč měsíčního platu.

Změna se bude týkat i mužů, kteří zůstanou s dítětem doma. Zvýší se i dávky vyplácené ženám (mužům), kteří mateřskou dovolenou nastoupí v roce2008 a v roce 2009 jim bude dobíhat. V jejich případě však dojde od nového roku  pouze k navýšení redukčních hranic na 610 a 870 Kč z původních 550 a 790 Kč. Pro přesný výpočet můžete použít kalkulačku na stránkách MPSV.

Jak se změní vyplácení mateřské

 

Měsíční hrubá mzda         PPM     2008

     PPM  2009

10 000                      6 840                      6 930
15 000                    10 230                    10 380
20 000                    12 750                    13 830
25 000                    14 370                    16 980
30 000                    14 370                    19 050
35 000                    14 370                    21 120
40 000                    14 370                    22 350
45 000                    14 370                    23 370
50 000                    14 370                    24 390
55 000                    14 370                    25 440
60 000                    14 370                    26 460
65 000                    14 370                    27 510
70 000                    14 370                    28 560
75 000                    14 370                    28 890
80 000                    14 370                    28 890

zdroj : MPSV

Od 1.1. 2009 může střídavě čerpat mateřskou dovolenou otec i matka, ale až od ukončených 6 týdnů věku dítěte.  

Nový zákon umožňuje střídání matky dítěte s jejím manželem či otcem dítěte v péči o dítě, a to na základě písemné dohody, přičemž každý z nich má při této péči o dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství po dobu a za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. Střídání se umožňuje od počátku 7. týdne ode dne porodu a četnost střídání omezena není. V případě střídání v péči o dítě se zastaví výplata peněžité pomoci v mateřství matce a začne se vyplácet tato dávka muži z jeho nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky nároku na její výplatu, a naopak.

 

 


Nástup na mateřskou
Den nástupu na mateřskou dovolenou stanoví gynekolog. Zpravidla se na ni nastupuje 6 týdnů před stanoveným termínem porodu - nejdříve však 8 týdnů. Mateřská dovolená trvá 28 týdnů - nově i pro osamělé ženy. Pokud  čekáte dvojčata, mateřská se vám prodlužuje na 37 týdnů.  Pokud do porodu nestihnete vyčerpat celých 6 týdnů, protože porod nastal před stanoveným termínem, převádí se vám nevyčerpané dny na dobu po porodu - až do dovršení 28 týdnů. Pokud však nevyčerpáte těchto 6 týdnů z jiného důvodu, máte nárok na mateřskou jen do uplynutí 22 týdnů ode dne porodu.

Mateřská dovolená nemůže být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě končit ani být přerušena před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu.

Pokud máte rizikové těhotenství, jste na neschopence a pobíráte nemocenskou, 6 týdnů před porodem přecházíte na mateřskou dovolenou a začínáte pobírat peněžitou pomoc v mateřství (PPM).


Pro stanovení výše mateřské se používá denní vyměřovací základ užívaný pro stanovení nemocenského od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Vychází se z hrubých příjmů dosažených v období 12 měsíců. Denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni nástupu na mateřskou dovolenou; pokud jste byla převedena na jinou práci z důvodu těhotenství nebo mateřství, denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni vašeho převedení na jinou práci, pokud je to pro vás výhodnější.

Výše mateřské za kalendářní den nyní činí 69 % denního vyměřovacího základu a poskytuje se za kalendářní dny. Od 1.1.2009 to bude 70% denního vyměřovacího základu.


Nárok na pobírání peněžité podpory v mateřství

mají ženy, které byly v posledních 2 letech před zahájením výplaty této dávky alespoň po dobu 270 dnů účastny nemocenského pojištění. To je součástí sociálního pojištění, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel.

Pokud pracujete jako OSVČ, je navíc potřeba, abyste se účastnila nemocenského pojištění OSVČ alespoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku před porodem a abyste zaplatila pojistné za celou dobu účasti na nemocenském pojištění včetně kalendářního měsíce předcházejícího nástupu na mateřskou dovolenou.

Ochranná lhůta
U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů.


Ukončení mateřské dovolené a nástup na rodičovskou dovolenou
Po ukončení mateřské dovolené je třeba zařídit dvě věci - u zaměstnavatele zažádat o vybrání "řádné dovolené", na kterou máte nárok - a to ihned po ukončení mateřské dovolené (jinak se nárok krátí) a zároveň zajít na sociálku, nahlásit ukončení mateřské dovolené a zažádat si o zahájení vyplácení rodičovského příspěvku.  Od ledna 2008 si lze vybrat rychlý, klasický či pomalý způsob čerpání rodičovské dovolené - viz změny v čerpání rodičovské dovolené.


Otec na rodičovské dovolené
Od ledna 2001 byl pak zaveden termín "rodičovská dovolená".  Důvodem byla snaha vytvořit rovnost mužů a žen v pracovněprávních vztazích a zajistit, aby nárok na pracovní volno z důvodu péče o dítě do tří let věku mohl vzniknout jak matce, tak i otci dítěte. Otci dítěte je zaměstnavatel povinen poskytnout na jeho žádost rodičovskou dovolenou od narození dítěte po dobu, o kterou požádá - nejdéle do 3 let věku dítěte. Otec tedy může nastoupit na rodičovskou dovolenou ihned po narození dítěte nebo navázat na péči poté, co matka dítěte vyčerpá 28 (37) týdnů dovolené mateřské.

Nově má na PPM nárok i muž, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Dohoda musí obsahovat zákonem stanovené údaje a lze ji uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku 7. týdne po porodu dítěte.


Pro výpočet této dávky i pro jejího plátce platí stejná ustanovení jako u žen.


Jste-li studentkou nebo žačkou, máte v případě těhotenství a mateřství nárok na PPM, pokud splňujete určité podmínky. Za studentku nebo žačku jste považována, pokud studujete střední, vyšší odbornou školu, odborné učeliště nebo vysokou školu či jinou formu studia, která je pro účely důchodového pojištění považována za studium na střední nebo vysoké škole. Musí jít o studium řádné a denní. Výše PPM u studentek činí od 1.1.2008 254 Kč na kalendářní den.

PPM studentkám je poskytnuta po přerušení nebo ukončení studia, nejdříve však od počátku 6.týdne před očekávaným dnem porodu, jak jej určil lékař

Vyplácení PPM - v případě, že se jedná o "velkou organizaci" (nad 25 zaměstnanců) - vyplácí PPM zaměstnavatel, v případě, že se jedná o "malou organizaci" (do 25 zaměstnanců) nebo OSVČ, peníze vyplácí příslušná správa sociálního zabezpečení.  

 


Nástup na mateřskou dovolenou z rodičovské
Pokud nastupujete na mateřskou dovolenou z rodičovské dovolené - tj. čekáte druhé (třetí) dítě - platí, že na peněžitou podporu v mateřství máte nárok, pokud na ni nastupujete do 3 let věku prvního (předcházejícího) dítěte. Pokud na mateřskou nastupujete po uplynutí delšího období a v mezičase jste nepracovala (neplatila 270 dnů nemocenské pojištění), nárok na proplácení mateřské nemáte a pobíráte rovnou rodičovský příspěvek.

 

 

Rodičovský příspěvek od 1.1.2008 je nový systém čerpání rodičovské dovolené. Lze čerpat rychlou, klasickou či pomalou verzi. Více viz Změny v čerpání rodičovské dovolené.

dítě může navštěvovat i jesle či školku v povoleném rozsahu. (dítě mladší 3 let po dobu maximálně 5 dnů v měsíci, dítě starší 3 let v rozsahu maximálně 4 hodiny denně) 

Přivýdělek při rodičovském příspěvku není omezen.

Rodičovský příspěvek lze pobírat vždy jen na jedno dítě.

 


Novela zákoníku práce umožňuje, aby rodičovskou dovolenou čerpali oba rodiče. Nárok na rodičovský příspěvek však vzniká jen jednomu z nich.

 


Po porodu si můžete zažádat ještě o "porodné" - což je jednorázová dávka - a o její čerpání lze zažádat do 1 roku od porodu. Později nárok zaniká.

 


V závěru se musím přiznat, že můj vztah ke všem úřadům je, jemně řečeno, vlažný a pokud mi dá někdo na výběr vyplnit formulář a jít s ním na sociálku nebo složit vagon uhlí, běžím okamžitě pro lopatu. Ale abych úřednicím nekřivdila, už jsem měla i štěstí a narazila na pár usměvavých a ochotných poradit. Vám všem, které papírování čeká, radím vyzbrojit se nekonečnou trpělivostí a vytrvale se ptát dokud nebudete mít úplně jasno. Bohužel už se mi stalo, že co úřednice, to jiná informace :-( Každopádně přeji hodně štěstí!

Změny v systému vyplácení rodičovské dovolené najdete zde: /clanky/zmeny-v-cerpani-rodicovske-dovolene


Pokud se někdo z vás v dané problematice dobře orientuje a zodpoví případné dotazy v komentářích, budu vám moc vděčná.

Pokud jste zde nenašli odpověď na váš dotaz a potřebujete poradit v konkrétní situaci, doporučuji vám tuto poradnu : http://www.penize.cz/29259-socialni-problematika

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Kláro,

(Lenka, 4. 10. 2009 13:52)

příjem z pronájmu nárok na PPM ani její výši nijak neovlivňuje. Nárok na PPM vzniká dostatečně dlouhou účastí na platbě nemocenského pojištění (270 dnů) a její výše závisí od průměrného platu, vedlejší příjmy ji nijak neovlivní.

Maminka v důchodě

(Zuzana, 4. 10. 2009 12:28)

Dobrý den. Jsem vdova a jsem opět v jiném stavu. Pobírám vdovský důchod a proto nechodím do práce, jinak bych o něj přišla. Proto bych potřebovala vědět jak a z čeho se bude počítat moje mateřská, popřípadě jestli mám na ni vůbec nárok. Poraďte mi prosím. Děkuji.
zuzana.dolezelova@seznam.cz

Prijem z pronajmu bytu pri pobirani PPvM

(Klara, 4. 10. 2009 12:18)

Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda prijem z pronajmu bytu nejak ovlivnuje narok na PPvM. Mockrat dekuji za radu. Klara
klara.senkyrova@gmail.com

Přiznání přivýdělku při RD

(Lucie, 1. 10. 2009 11:35)

Dobrý den, mám možnost a potřebu si při RD slušně přivydělávat překlady do NJ, byla jsem doposud jen zaměstnancem. Chtěla jsem se optat, jak se v tomto případě výdělek přiznává k danění, a jakou formou to muzu sepsat (smlouva o dilo, či o provedení práce?), abych nepřisla o RD a abych to mohla pozdejí použít i při žádání o hypotéku.

Nemocenská místo PPvM

(Pavlína, 1. 10. 2009 10:04)

Dobrý den,chtěla bych se zeptat zda mám nárok na mateřskou v mém případě. Starší dcera v září roku 2008 nastoupila do školky, ve věku 3 let a já nastoupila do nového zaměstnání. Jelikož jsem brzy opět otěhotněla, nastoupila jsem v květnu na mateřskou. Zpětně mi bylo ale řečeno, že na ni nemám nárok, jelikož nesplňuji podmínku 270 kalendářních dnů nem. pojištění a bylo mi doporučeno nechat si zpětně vystavit neschopenku (místo již zmíněné mateřské) a po jejím ukončení požádat o zbytek nároku na mateřskou. Tím, že jsem byla v prac. neschopnosti se mi měl vyrovnat rozdíl dnů chybějících pro splnění dané podmínky. Svůj případ jsem řešila telefoniky, takže nemám nikde tuto verzi doloženou, nyní mi však na patřičném úřadě tvrdí, že je to nesmysl a já už na zbytek mateřské nárok nemám a mám si rovnou požádat o rodičovský příspěvek. Ještě pro poznámku, v době nástupu na mateřskou s prvním dítětem jsem ukončila jeden pracovní poměr a v roce 2008 zahájila nový, v jiné společnosti. V mezidobí jsem pobírala mateřskou a rodičák.
Moc Vám děkuji za pomoc a radu.
Pavlína
e-mail: pkalikova@yahoo.com

Porodne Londyn

(Lenka, 1. 10. 2009 9:33)

Dobry den,
bydlim jiz nekolik let v Londyne a narodil se mi syn v Londyne. Chtela bych se zeptat jak zazadat o porodne a pridavek na dite, jelikoz v zahranici zadne davky nepobiram. Jak pozadam o tyto a co k tomu potrebuji? Zatim mam jen britsky rodny list a bristky pas pro syna. Dekuji prosim odepiste na lenkafoukalova@hotmail.com

rodicovsky prispevek

(Katerina Neradova, 30. 9. 2009 9:56)

Dobry den, ziji v USA, mam trvaly pobyt v CR a jsem obcankou ceske republiky. Pred 2 mesici jsem v USA porodila syna. Jelikoz jsem si platila nemocenske pojisteni celou dobu v Cesku - az na poslednich pul roku, kdy mam tady nemocenske pojisteni na sveho manzela, chci se zeptat, jestli mam narok na rodicovsky prispevek z CR. Dekuji. Muj e-mail: laura13@seznam.cz

Prodloužení pracovního místa

(Hana Volfová, 29. 9. 2009 23:31)

Dobrý den, nemohu se dopátrat na úřadech odpovědi na otázku, jak dlouho mi je povinen zaměstnavatel "držet" pracovní místo. Jsem na mateřské dovolené, která bude končit v dubnu 2010, ale protože čekám druhé dítě, ráda bych si pracovní místo udržela až do skončení další mateřské dovolené, tzn. prodloužení o další 3 roky. V práci částečně vypomáhám i v době mateřské dovolené a vím, že o mě má zaměstnavatel stále zájem a místo mi "drží", ale protože pracuji ve státní správě, nemám záruku, že i po dalších volbách bude mým nadřízeným stejný člověk a že by naše případná ústní dohoda o prodloužení rezervace pracovního místa byla zachovaná. Co mám udělat pro to, abych měla nárok na své pracovní místo i po druhé mateřské dovolené?
Předem děkuji za odpověď.

Ing. Hana Volfová
hanka.volf@centrum.cz

RP pro dlouhodobě postižené dítě

(Markéta, 29. 9. 2009 10:49)

Dobrý den,
pobírám RP ve výši 7 600Kč, dítě bylo uznáno dlouhodobě nemocným (nyní je mu 3,5let). Co je pravdy na tom, že ho mohu dávat do školky až na 6 hod denně, aniž bych přišla o RP. Výňatek ze stránek MPSV o podmínce celodenní péče [dlouhodobě zdravotně postižené dítě nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě pravidelně navštěvuje předškolní zařízení v rozsahu nepřevyšujícím šest hodin denně a dítě školního věku navštěvuje přípravnou třídu základní školy nebo školu poskytující základní nebo střední vzdělání,.. http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/rodicovsky_prisp ]
Děkuji

konec pracovní smlouvy a druhé dítě

(Lenka Dvořáková, 28. 9. 2009 8:25)

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat ohledně PPM a rodičovského příspěvku:
nyní jsem na tříleté rodičovské dovolené s prvním dítětem - holčičce je 7 měsíců. v listopadu t.r. mi vyprší pracovní smlouva (doba určitá). na jaké dávky budu mít nárok v případě druhého dítěte, pokud otěhotním během této RD? dostanu znovu PPM? mohu si opět zvolit tříleté čerpání rodičovského příspěvku?
mockrát děkuji za odpověď a jsem s pozdrave,
lenka
ledvor@seznam.cz

penize

(jana , 25. 9. 2009 17:25)

dobri den chtela jsem se zepta moji znama slisela ze ditety 18mesicu tak ji seberou pulku materky je natom neco pravdy.dekuji za odpovd na email janaastra@seznam.cz

porodne + materska

(Eva Widberg, 24. 9. 2009 22:04)

Dobry den chtela jsem se zeptat, zda mam narok na porodne a materske davky v CR.
Narodila se mi v lednu holcicka jmenem Isabellka.Jsem stale obcanem CR, ale nemam trvaly pobyt v CR.Ziju 4 rokem ve Svedsku, ale neodstehovala jsem se na trvalo do Svedska.Prosim odepiste mi na email: eva.widberg@seznam.cz

dite cizinec

(Maria, 24. 9. 2009 20:59)

prosim o odpoved na email:Maria.Sivakova@seznam.cz

dite cizinec

(Maria, 24. 9. 2009 20:51)

Dobry den,
momentalne jsem na uzemi Canady jako zadatel o utecenecky azyl.Chci se zeptat,pokud tu otehotnim,je pravda ze me dite automaticky dostava Canadske obcanstvi a ja take? dekuji

Mateřská dovolená

(Lucie, 24. 9. 2009 12:29)

Dobrý den,mám veliký dotaz.Vůbec nerozumím mateřské a rodičovské dovolené..Od 1.1.2008 do 31.7.2009 jsem byla zaměstnaná a od 1.8.2009 jsem na ÚP.Otěhotněla jsem v době zaměstnání a termín porodu mám na 8.3.2010.Ráda bych chtěla vědět,co budu pobírat,kdo mi bude vyplácet mateřskou,či rodičovskou dovolenou a jak se dovím,v jaké výši to bude?Moc děkuji za odpověď.

rodičovská

(Aneta, 23. 9. 2009 15:22)

Dobrý den, chci se zeptat. Jsem mamčou 23měsíčního syna. Před otěhotněním jsem byla v evidenci ÚP. Než bylo malému 6 měsíců, byla mi nabídnuta volba délky rodičovské. Vybrala jsem si 3letou formu. Jenže od 1.1.2009 platí nová pravidla, podle níž nezaměstnaná má nárok jen na 4 letou formu. To mi to jako změní ze 3let na 4? Když už jsem jednou volbu provedla. Ptám se také proto, protože mi jedná známá říkala, že ji to nějak pozměnili z 3leté formy na 4letou. Je na rodičovské již s druhým dítkém(syn 28měsíců) a před první byla také na ÚP. DĚKUJI.

PPM

(Andrej, 22. 9. 2009 13:37)

Dobrý den, prosím o radu ohledne PPM a nemocenské.
V 4/09 som nastúpila na DPN, predtým som pracovala v trv.prac. pomere + som mala naviac dohodu o prac.činnosti. Na OSSZ mi tvrdia, že rozhodným obdobím pre výpočet nemocenského z dohody o prac.činnosti nie je 12 kal.mesiacov, ale len obdobie od 1.1.2009, kedy som mala na dohodu už nižšie prijmy než v roku 2008.
Bude dané pravidlo pre stanovenie rozhodného obdobia platit aj na výpočet PPM ? Vdaka

Mateřská

(David, 21. 9. 2009 12:58)

Dobrý den chtěl jsem se zeptat.Partnerka je od května v plném invalidním důchodu,předtím byla rok na nemocenské.Nyní je těhotná.Otázka zní má narok na mateřskou a rodičovský příspěvek když je plně invalidní?

rodicovske prispevky v USA

(Jitka, 18. 9. 2009 7:08)

....pro vsechny kdo planuji miminko.... ziji v USA a mam rocni dceru. k tomu abych mohla pobirat rodicovsky prispevek jsem musela me dceri vyridit cesky rodny list. posilala jsem to pres ambasadu a dalsi vyrizovani jsem oblitala v cesku . Dostavam zpetne 3 mesice od podani zadosti prispevnky, plus i porodne. je to spousta behani, prekladu a vyrizovani, razitek a vydaju, ale vyplati se to... Tim ze jsem do cech letela az kdyz bylo dceri 7 mesicu, hold jsem prisla o pul roku pridavku, ale i presto je to lepsi nez to nic co v USA je..

...

(uja, 17. 9. 2009 21:12)

já jsem létání po úřadech ohledně porodného měla v pohodě, za mě to oblétal manžel a já jen podepsala papíry, ale jak to bude u druhého, to nevím :-)


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117

následující »