Jdi na obsah Jdi na menu
Reklama:
 Mateřská dovolená - změny od 1.1.2009

Od 1. ledna 2009 vstupuje v platnost nový zákon o nemocenském pojištění. Zatímco v roce 2008 činila maximální výše peněžité podpory v mateřství 14 370 Kč měsíčně, od příštího roku bude maximum 28 890 Kč měsíčně.

Nový zákon zvyšuje procento, podle kterého se z vyměřovacího základu peněžitá pomoc v mateřství vypočítává, z 69 % na 70 %.  Podstatné ale je, že se zvyšuje i hranice příjmu, z něhož jsou dávky vypočítávány. Dosud totiž nebyly do základu pro výpočet dávek započítávány příjmy vyšší než 24 000 Kč. Nyní se redukční hranice posouvá až na 71 000 Kč měsíčního platu.

Změna se bude týkat i mužů, kteří zůstanou s dítětem doma. Zvýší se i dávky vyplácené ženám (mužům), kteří mateřskou dovolenou nastoupí v roce2008 a v roce 2009 jim bude dobíhat. V jejich případě však dojde od nového roku  pouze k navýšení redukčních hranic na 610 a 870 Kč z původních 550 a 790 Kč. Pro přesný výpočet můžete použít kalkulačku na stránkách MPSV.

Jak se změní vyplácení mateřské

 

Měsíční hrubá mzda         PPM     2008

     PPM  2009

10 000                      6 840                      6 930
15 000                    10 230                    10 380
20 000                    12 750                    13 830
25 000                    14 370                    16 980
30 000                    14 370                    19 050
35 000                    14 370                    21 120
40 000                    14 370                    22 350
45 000                    14 370                    23 370
50 000                    14 370                    24 390
55 000                    14 370                    25 440
60 000                    14 370                    26 460
65 000                    14 370                    27 510
70 000                    14 370                    28 560
75 000                    14 370                    28 890
80 000                    14 370                    28 890

zdroj : MPSV

Od 1.1. 2009 může střídavě čerpat mateřskou dovolenou otec i matka, ale až od ukončených 6 týdnů věku dítěte.  

Nový zákon umožňuje střídání matky dítěte s jejím manželem či otcem dítěte v péči o dítě, a to na základě písemné dohody, přičemž každý z nich má při této péči o dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství po dobu a za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. Střídání se umožňuje od počátku 7. týdne ode dne porodu a četnost střídání omezena není. V případě střídání v péči o dítě se zastaví výplata peněžité pomoci v mateřství matce a začne se vyplácet tato dávka muži z jeho nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky nároku na její výplatu, a naopak.

 

 


Nástup na mateřskou
Den nástupu na mateřskou dovolenou stanoví gynekolog. Zpravidla se na ni nastupuje 6 týdnů před stanoveným termínem porodu - nejdříve však 8 týdnů. Mateřská dovolená trvá 28 týdnů - nově i pro osamělé ženy. Pokud  čekáte dvojčata, mateřská se vám prodlužuje na 37 týdnů.  Pokud do porodu nestihnete vyčerpat celých 6 týdnů, protože porod nastal před stanoveným termínem, převádí se vám nevyčerpané dny na dobu po porodu - až do dovršení 28 týdnů. Pokud však nevyčerpáte těchto 6 týdnů z jiného důvodu, máte nárok na mateřskou jen do uplynutí 22 týdnů ode dne porodu.

Mateřská dovolená nemůže být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě končit ani být přerušena před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu.

Pokud máte rizikové těhotenství, jste na neschopence a pobíráte nemocenskou, 6 týdnů před porodem přecházíte na mateřskou dovolenou a začínáte pobírat peněžitou pomoc v mateřství (PPM).


Pro stanovení výše mateřské se používá denní vyměřovací základ užívaný pro stanovení nemocenského od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Vychází se z hrubých příjmů dosažených v období 12 měsíců. Denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni nástupu na mateřskou dovolenou; pokud jste byla převedena na jinou práci z důvodu těhotenství nebo mateřství, denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni vašeho převedení na jinou práci, pokud je to pro vás výhodnější.

Výše mateřské za kalendářní den nyní činí 69 % denního vyměřovacího základu a poskytuje se za kalendářní dny. Od 1.1.2009 to bude 70% denního vyměřovacího základu.


Nárok na pobírání peněžité podpory v mateřství

mají ženy, které byly v posledních 2 letech před zahájením výplaty této dávky alespoň po dobu 270 dnů účastny nemocenského pojištění. To je součástí sociálního pojištění, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel.

Pokud pracujete jako OSVČ, je navíc potřeba, abyste se účastnila nemocenského pojištění OSVČ alespoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku před porodem a abyste zaplatila pojistné za celou dobu účasti na nemocenském pojištění včetně kalendářního měsíce předcházejícího nástupu na mateřskou dovolenou.

Ochranná lhůta
U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů.


Ukončení mateřské dovolené a nástup na rodičovskou dovolenou
Po ukončení mateřské dovolené je třeba zařídit dvě věci - u zaměstnavatele zažádat o vybrání "řádné dovolené", na kterou máte nárok - a to ihned po ukončení mateřské dovolené (jinak se nárok krátí) a zároveň zajít na sociálku, nahlásit ukončení mateřské dovolené a zažádat si o zahájení vyplácení rodičovského příspěvku.  Od ledna 2008 si lze vybrat rychlý, klasický či pomalý způsob čerpání rodičovské dovolené - viz změny v čerpání rodičovské dovolené.


Otec na rodičovské dovolené
Od ledna 2001 byl pak zaveden termín "rodičovská dovolená".  Důvodem byla snaha vytvořit rovnost mužů a žen v pracovněprávních vztazích a zajistit, aby nárok na pracovní volno z důvodu péče o dítě do tří let věku mohl vzniknout jak matce, tak i otci dítěte. Otci dítěte je zaměstnavatel povinen poskytnout na jeho žádost rodičovskou dovolenou od narození dítěte po dobu, o kterou požádá - nejdéle do 3 let věku dítěte. Otec tedy může nastoupit na rodičovskou dovolenou ihned po narození dítěte nebo navázat na péči poté, co matka dítěte vyčerpá 28 (37) týdnů dovolené mateřské.

Nově má na PPM nárok i muž, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Dohoda musí obsahovat zákonem stanovené údaje a lze ji uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku 7. týdne po porodu dítěte.


Pro výpočet této dávky i pro jejího plátce platí stejná ustanovení jako u žen.


Jste-li studentkou nebo žačkou, máte v případě těhotenství a mateřství nárok na PPM, pokud splňujete určité podmínky. Za studentku nebo žačku jste považována, pokud studujete střední, vyšší odbornou školu, odborné učeliště nebo vysokou školu či jinou formu studia, která je pro účely důchodového pojištění považována za studium na střední nebo vysoké škole. Musí jít o studium řádné a denní. Výše PPM u studentek činí od 1.1.2008 254 Kč na kalendářní den.

PPM studentkám je poskytnuta po přerušení nebo ukončení studia, nejdříve však od počátku 6.týdne před očekávaným dnem porodu, jak jej určil lékař

Vyplácení PPM - v případě, že se jedná o "velkou organizaci" (nad 25 zaměstnanců) - vyplácí PPM zaměstnavatel, v případě, že se jedná o "malou organizaci" (do 25 zaměstnanců) nebo OSVČ, peníze vyplácí příslušná správa sociálního zabezpečení.  

 


Nástup na mateřskou dovolenou z rodičovské
Pokud nastupujete na mateřskou dovolenou z rodičovské dovolené - tj. čekáte druhé (třetí) dítě - platí, že na peněžitou podporu v mateřství máte nárok, pokud na ni nastupujete do 3 let věku prvního (předcházejícího) dítěte. Pokud na mateřskou nastupujete po uplynutí delšího období a v mezičase jste nepracovala (neplatila 270 dnů nemocenské pojištění), nárok na proplácení mateřské nemáte a pobíráte rovnou rodičovský příspěvek.

 

 

Rodičovský příspěvek od 1.1.2008 je nový systém čerpání rodičovské dovolené. Lze čerpat rychlou, klasickou či pomalou verzi. Více viz Změny v čerpání rodičovské dovolené.

dítě může navštěvovat i jesle či školku v povoleném rozsahu. (dítě mladší 3 let po dobu maximálně 5 dnů v měsíci, dítě starší 3 let v rozsahu maximálně 4 hodiny denně) 

Přivýdělek při rodičovském příspěvku není omezen.

Rodičovský příspěvek lze pobírat vždy jen na jedno dítě.

 


Novela zákoníku práce umožňuje, aby rodičovskou dovolenou čerpali oba rodiče. Nárok na rodičovský příspěvek však vzniká jen jednomu z nich.

 


Po porodu si můžete zažádat ještě o "porodné" - což je jednorázová dávka - a o její čerpání lze zažádat do 1 roku od porodu. Později nárok zaniká.

 


V závěru se musím přiznat, že můj vztah ke všem úřadům je, jemně řečeno, vlažný a pokud mi dá někdo na výběr vyplnit formulář a jít s ním na sociálku nebo složit vagon uhlí, běžím okamžitě pro lopatu. Ale abych úřednicím nekřivdila, už jsem měla i štěstí a narazila na pár usměvavých a ochotných poradit. Vám všem, které papírování čeká, radím vyzbrojit se nekonečnou trpělivostí a vytrvale se ptát dokud nebudete mít úplně jasno. Bohužel už se mi stalo, že co úřednice, to jiná informace :-( Každopádně přeji hodně štěstí!

Změny v systému vyplácení rodičovské dovolené najdete zde: /clanky/zmeny-v-cerpani-rodicovske-dovolene


Pokud se někdo z vás v dané problematice dobře orientuje a zodpoví případné dotazy v komentářích, budu vám moc vděčná.

Pokud jste zde nenašli odpověď na váš dotaz a potřebujete poradit v konkrétní situaci, doporučuji vám tuto poradnu : http://www.penize.cz/29259-socialni-problematika

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Moniko,

(Lenka, 14. 11. 2007 14:39)

nejsem si zcela jistá, jestli jsem vás správně pochopila, ale podmínkou volby rychlého čerpání je, že maminka měla nárok na mateřskou v minimální výši 11400. Pokud nebudete u druhého dítěte mít vůbec nárok na mateřskou, nebudete mít ani možnost volby typu rodičovské a od porodu budete rovnou čerpat pomalý typ rodičovské.

varianta rodic.prispevku

(Monika, 14. 11. 2007 14:25)

Dobry den, mela bych dotaz. Pracovala jsem ca 8 mesicu v zahranici,v den nastupu na MD mi shodou okolnosti skoncila smlouva na dobu urcitou,ale MD mi jeste do Cech vyplaceli.Mela bych zajem o zrychlenou variantu vyplaceni RP, ale ta pro me nyni vzhledem k veku ditete nepripada. Mohla bych si pri dalsi MD s druhym ditetem, na kterou bych nastoupila asi nejspis z rodicovske, zazadat o zrychlenou variantu rodic.prispevku? Uz bych ale na materskou od zamestnavatele nejspis narok nemela,ale porad bych splnovala podminku platovou.Dekuji.

Rodičovská 11.400,-

(Eva Topolová, 14. 11. 2007 13:06)

Ještě doplňuji e-mail: eva.topolova@seznam.cz

Rodičovská 11.400,-

(Eva Topolová, 14. 11. 2007 13:04)

Dobrý den, v dubnu 2008 bych měla nastoupit na mateřskou dovolenou. Nyní pracuji na ŽL (nemocenskou si platím již 2 roky) a na půl úvazku v zaměstnaneckém poměru. S partnerem nejsme svoji.
Pokud bych volila rychlejší čerpání rodičovského příspěvku, tj 11.400, dosáhnu nato? Matka si musí prý vydělávat 16.000 měsíčně. Počítá se to z průměru za celý rok? Zůstane mi během rodičovské dovolené ŽL? Můžu si neomezeně vydělávat, aniž bych přišla o příspěvek? Děkuji za radu. Eva

rodičovská dovolená

(eva, 14. 11. 2007 9:33)

dobrý den, synovi byli v čevenci tři roky, ráda bych se zeptala jak to bude od ledna s rodičovským příspěvkem, kolik a zda něco seženu. Také bych ráda věděla jak to bude v případě druhého dítěte, když si vyberu dva roky, ale pak z nějakého důvodu nebudu moct nastoupit do práce, budu doma úplně bez peněz? Předem děkuji za odpověď na : evickadominik@seznam.cz

co po rodičovské dovolené

(Radka, 13. 11. 2007 14:36)

Dobrý den,mám dotaz,když si vyberu kratší čerpání rodičovské dovolené a po jejím vypršení si nenajdu zaměstnání,budu moci jít na úřad práce s nárokem na podporu?Můj předcházející zaměstnavatel zkrachoval a nyní jsem od něj obdržela výpověď.Díky za odpověď na Kovka.J@seznam.cz

Pavlo,

(Bára, 13. 11. 2007 13:17)

pokud bude mít vaše dcera v únoru 2 roky, spadáte do skupiny rodičů, kteří nebudou mít možnost výběru - budete do jejích 3 let brát 7600 a následně 3800. VIZ výše - článek ZMĚNY V ČERPÁNÍ RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ. Případné těhotenství na typu čerpání nic nezmění. Na druhé dítko pak budete brát mateřskou a následně si budete moci vybrat jaký typ čerpání rodičovské budete u druhého dítka chtít - tedy pokud splňujete podmínky pro výběr. (také viz výše zmiňovaný článek)

PPM od mé střední školy

(Mirka, 13. 11. 2007 13:14)

Mám dotaz trochu z jiného soudku, ale ráda bych, kdyby mi mohl někdo odpovědět. V roce 1998 jsem odmaturovala na střední škole, už v době maturity jsem byla těhotná. Vdaná jsem byla. Po maturitě jsem nevěděla, kam se mám jít nahlásit, když jsem čekala miminko. Na sociálce mi řekli, že musím na pracovní úřad, takže jsem pobírala, v té době, asi 3000 kč podporu 3 měsíce a další 3 měs. 1500 Kč. Podpora mi nevyšla do nástupu na mateřskou - 6 týdnů před porodem. Myslím, že když mi uplynula doba 6 měs podpory, byla jsem bez peněz až do porodu, potom jsem brala rodič. příspěvek. Tady jsem se dočetla, že těhotná studentka, i když už školu ukončila, má nárok na PPM. Mně ale tehdy ve škole řeklli, že s tím nemají nic společného. Platilo toto už tehdy a pokud ano, můžu se nějak zpětně dožadovat peněz od školy? Je to 8 let. Děškuji, můj mail je Mirysek100@seznam.cz

prosím o radu

(Pavla, 13. 11. 2007 12:53)

Dobrý den chtěla bych se zeptat když má dcera bude mít v únoru 2 roky a byla bych v té době těhotná kolik bych dostávala peněz od toho února děkuji

Prosím o radu

(Bára, 12. 11. 2007 14:40)

Dobrý den.Jsem v 7 měsíci tehotenství.Na neschopenku jsem nastupovala asi v pátém měsíci kdy mi končila 3 měsíčnízkušební doba kterou mi zaměstnavatel neprodloužil.Z hrubého platu což je ani né 6000 mi posílají nízkou nemocenskou.Prosím víte někdo jestli mam nějaký nárok na dorovnaní a kde si o to zažádat.Moc by mi to pomohlo.Pište na CharvatováBarbora@seznam.cz

Mateřská pro vdanou studentku

(Milan, 12. 11. 2007 14:39)

Ještě jsem zapomněl na e-mail pro odpověď. no.matter.who@seznam.cz
Díky moc za odpověď

Mateřská pro vdanou studentku

(Milan, 12. 11. 2007 14:34)

Dobrý den,
s manželkou čekáme miminko. Jsme moc rádi, ale průšvih je v tom, že žena ještě studuje polsední ročník střední školy a teď nevíme, jak na tom budeme s penězi.MOhl by mi prosím někdo říci aspoň přibližně kolik bude žena pobírat mateřské, když je studentka???

Smlouva na dobu určitou.

(Mirka V., 12. 11. 2007 8:25)

Dobrý den.
Jsem těhotná a mám smlouvu na dobu určitou, která mi končí 31. 12. 2007. Termín porodu mám 12. 4. 2008. V pracovním poměru jsem od roku 2003, kdy mi byla pracovní smlouva vždy na rok prodloužena. Momentálně jsem v pracovní neschopnosti. Chtěla bych se zeptat, zda jsem v ochranné lhůtě a bude mi zaměstnavatel platit nemocenskou i po skončení pracovního poměru (až do MD) nebo zda se mám hlásit na pracovní úřad. Děkuji za odpověď. Piště prosím na vinterova@ladymail.cz

Na materske jen 2 roky?

(Slamova Ivana, 11. 11. 2007 14:43)

Dobry den,memu synovi bude v lednu 2008 13 mesicu.Zatim pobiram materskou 7500 korun.Materskou mam od kvetna 2007,pul roku pred jsem brala nemocenskou od zamestnavatele.Kdyz se rozhodnu byt na materske jen 2 roky,kolik budu brat?A jak dlouho budu se synem doma?Dekuji za odpoved.piste prosim na IVANKA.7@seznam.cz

Než se miminko narodí

(Karla, 9. 11. 2007 9:29)

Dobrý den,moc prosím o radu-co všechno musím vyřidit před narozením dítěte?Termín porodu mám 20.1.2008,jsem vedená na UP a pobírám sociální dávky.Od doktorky jsem zatím žádné potvrzení nedostala Moc a moc děkuji za odpovědi,prosím pište na karla5.@seznam.cz

prosim odpovezte

(lenka, 8. 11. 2007 0:05)

dobry den, mam otaz, v lednu bude mit dcerka 13mesicu, mohu se rozhodnout byt na materske jiz jen rok a dostavat ak cely rok 11400?za ten rok co jsem brala 7500 se mi nejakych 48000doplati?a v pripde ze navazi rovnou druhym miminkem, mohu si oept pak vybrat zda hci byt na materske dva nebo tri roky nebo musim byt dva jako pri prvnim?moc mi zalezi na odpovedi prosim napiste na leny.hanzlova@seznam.cz mnohokrat a moc vam dekuji

petice

(mamina, 7. 11. 2007 21:50)

stránky o reformě financí(věnované především maminkám na mateřské) s výzvou k podepsání petice,
zdarma.webprovas.com/annapeskova

porod ve Spanelsku

(Lucie, 7. 11. 2007 14:31)

Chci se zeptat,jestli nemate nekdo zkusenost s porodem v cizi zemi. Jsem Ceska, otec naseho nenarozeneho potomka je Anglican a prave jsme se nastehovali do Spanelska,ale za par let se vracime zpet do Cech.Ve Spanelsku se bohuzel zadna materska ani rodicovsky prispevek nepobira. Chtela bych vedet,zda mam narok na materskou v Cechach a co to obnasi.Dale pak co se tyce statniho obcanstvi, bude nas potomek Cech, Anglicam nebo Spanel a kolik pasu vlastne bude mit?Dekuji za pomoc.

Prodloužení mateřské dovolené

(Kateřina, 7. 11. 2007 13:34)

Chci se zeptal, na mateřskou dovolenou jsem nastoupila 6 týdnů před termínem porodu, ale vyčerpala jsem jen 4 týdny, dcera se narodila o 2 týdny dřív. Prodlouží se mi teď mateřská o ty dva týdny?

Když se narodím jinde

(Tereza, 5. 11. 2007 12:19)

Vladko, pokud se dite narodi v Anglie a pokud jsou oba obcane CR, tak dite je take obcanem CR. Pokud by jeden z paru byl obcan UK, pak muze mit dite dvoji obcanstvi. Co se tyce pasu - s rodnym listem se musi do Londyna pro apostilu a s takto overenym dokumentem dojdete na ambasadu v Londyne kde se vyplni par formuilaru a cizi rodny list se odesle na zvlastni matriku v Brne, kde dojde zapisu narozeni a bude vystaven cesky rodny list na jehoz zaklade se pote vystavi cesky pas. Zapis narozeni do zvlastni matriky trva cca 2mesice vcetne poslani dokumentu do CR a jejich zaslani zpet. Jinak co se tyce rychlosti vyrizenu pasu pres ambasadu - to trva bezne 4 mesice.
Tady je link kde najdete vice info:
http://www.mzv.cz/wwwo/default.asp?ido=20956&idj=1&amb=153&ParentIDO=15424


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117

následující »