Jdi na obsah Jdi na menu
Reklama:
 Mateřská dovolená - změny od 1.1.2009

Od 1. ledna 2009 vstupuje v platnost nový zákon o nemocenském pojištění. Zatímco v roce 2008 činila maximální výše peněžité podpory v mateřství 14 370 Kč měsíčně, od příštího roku bude maximum 28 890 Kč měsíčně.

Nový zákon zvyšuje procento, podle kterého se z vyměřovacího základu peněžitá pomoc v mateřství vypočítává, z 69 % na 70 %.  Podstatné ale je, že se zvyšuje i hranice příjmu, z něhož jsou dávky vypočítávány. Dosud totiž nebyly do základu pro výpočet dávek započítávány příjmy vyšší než 24 000 Kč. Nyní se redukční hranice posouvá až na 71 000 Kč měsíčního platu.

Změna se bude týkat i mužů, kteří zůstanou s dítětem doma. Zvýší se i dávky vyplácené ženám (mužům), kteří mateřskou dovolenou nastoupí v roce2008 a v roce 2009 jim bude dobíhat. V jejich případě však dojde od nového roku  pouze k navýšení redukčních hranic na 610 a 870 Kč z původních 550 a 790 Kč. Pro přesný výpočet můžete použít kalkulačku na stránkách MPSV.

Jak se změní vyplácení mateřské

 

Měsíční hrubá mzda         PPM     2008

     PPM  2009

10 000                      6 840                      6 930
15 000                    10 230                    10 380
20 000                    12 750                    13 830
25 000                    14 370                    16 980
30 000                    14 370                    19 050
35 000                    14 370                    21 120
40 000                    14 370                    22 350
45 000                    14 370                    23 370
50 000                    14 370                    24 390
55 000                    14 370                    25 440
60 000                    14 370                    26 460
65 000                    14 370                    27 510
70 000                    14 370                    28 560
75 000                    14 370                    28 890
80 000                    14 370                    28 890

zdroj : MPSV

Od 1.1. 2009 může střídavě čerpat mateřskou dovolenou otec i matka, ale až od ukončených 6 týdnů věku dítěte.  

Nový zákon umožňuje střídání matky dítěte s jejím manželem či otcem dítěte v péči o dítě, a to na základě písemné dohody, přičemž každý z nich má při této péči o dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství po dobu a za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. Střídání se umožňuje od počátku 7. týdne ode dne porodu a četnost střídání omezena není. V případě střídání v péči o dítě se zastaví výplata peněžité pomoci v mateřství matce a začne se vyplácet tato dávka muži z jeho nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky nároku na její výplatu, a naopak.

 

 


Nástup na mateřskou
Den nástupu na mateřskou dovolenou stanoví gynekolog. Zpravidla se na ni nastupuje 6 týdnů před stanoveným termínem porodu - nejdříve však 8 týdnů. Mateřská dovolená trvá 28 týdnů - nově i pro osamělé ženy. Pokud  čekáte dvojčata, mateřská se vám prodlužuje na 37 týdnů.  Pokud do porodu nestihnete vyčerpat celých 6 týdnů, protože porod nastal před stanoveným termínem, převádí se vám nevyčerpané dny na dobu po porodu - až do dovršení 28 týdnů. Pokud však nevyčerpáte těchto 6 týdnů z jiného důvodu, máte nárok na mateřskou jen do uplynutí 22 týdnů ode dne porodu.

Mateřská dovolená nemůže být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě končit ani být přerušena před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu.

Pokud máte rizikové těhotenství, jste na neschopence a pobíráte nemocenskou, 6 týdnů před porodem přecházíte na mateřskou dovolenou a začínáte pobírat peněžitou pomoc v mateřství (PPM).


Pro stanovení výše mateřské se používá denní vyměřovací základ užívaný pro stanovení nemocenského od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Vychází se z hrubých příjmů dosažených v období 12 měsíců. Denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni nástupu na mateřskou dovolenou; pokud jste byla převedena na jinou práci z důvodu těhotenství nebo mateřství, denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni vašeho převedení na jinou práci, pokud je to pro vás výhodnější.

Výše mateřské za kalendářní den nyní činí 69 % denního vyměřovacího základu a poskytuje se za kalendářní dny. Od 1.1.2009 to bude 70% denního vyměřovacího základu.


Nárok na pobírání peněžité podpory v mateřství

mají ženy, které byly v posledních 2 letech před zahájením výplaty této dávky alespoň po dobu 270 dnů účastny nemocenského pojištění. To je součástí sociálního pojištění, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel.

Pokud pracujete jako OSVČ, je navíc potřeba, abyste se účastnila nemocenského pojištění OSVČ alespoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku před porodem a abyste zaplatila pojistné za celou dobu účasti na nemocenském pojištění včetně kalendářního měsíce předcházejícího nástupu na mateřskou dovolenou.

Ochranná lhůta
U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů.


Ukončení mateřské dovolené a nástup na rodičovskou dovolenou
Po ukončení mateřské dovolené je třeba zařídit dvě věci - u zaměstnavatele zažádat o vybrání "řádné dovolené", na kterou máte nárok - a to ihned po ukončení mateřské dovolené (jinak se nárok krátí) a zároveň zajít na sociálku, nahlásit ukončení mateřské dovolené a zažádat si o zahájení vyplácení rodičovského příspěvku.  Od ledna 2008 si lze vybrat rychlý, klasický či pomalý způsob čerpání rodičovské dovolené - viz změny v čerpání rodičovské dovolené.


Otec na rodičovské dovolené
Od ledna 2001 byl pak zaveden termín "rodičovská dovolená".  Důvodem byla snaha vytvořit rovnost mužů a žen v pracovněprávních vztazích a zajistit, aby nárok na pracovní volno z důvodu péče o dítě do tří let věku mohl vzniknout jak matce, tak i otci dítěte. Otci dítěte je zaměstnavatel povinen poskytnout na jeho žádost rodičovskou dovolenou od narození dítěte po dobu, o kterou požádá - nejdéle do 3 let věku dítěte. Otec tedy může nastoupit na rodičovskou dovolenou ihned po narození dítěte nebo navázat na péči poté, co matka dítěte vyčerpá 28 (37) týdnů dovolené mateřské.

Nově má na PPM nárok i muž, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Dohoda musí obsahovat zákonem stanovené údaje a lze ji uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku 7. týdne po porodu dítěte.


Pro výpočet této dávky i pro jejího plátce platí stejná ustanovení jako u žen.


Jste-li studentkou nebo žačkou, máte v případě těhotenství a mateřství nárok na PPM, pokud splňujete určité podmínky. Za studentku nebo žačku jste považována, pokud studujete střední, vyšší odbornou školu, odborné učeliště nebo vysokou školu či jinou formu studia, která je pro účely důchodového pojištění považována za studium na střední nebo vysoké škole. Musí jít o studium řádné a denní. Výše PPM u studentek činí od 1.1.2008 254 Kč na kalendářní den.

PPM studentkám je poskytnuta po přerušení nebo ukončení studia, nejdříve však od počátku 6.týdne před očekávaným dnem porodu, jak jej určil lékař

Vyplácení PPM - v případě, že se jedná o "velkou organizaci" (nad 25 zaměstnanců) - vyplácí PPM zaměstnavatel, v případě, že se jedná o "malou organizaci" (do 25 zaměstnanců) nebo OSVČ, peníze vyplácí příslušná správa sociálního zabezpečení.  

 


Nástup na mateřskou dovolenou z rodičovské
Pokud nastupujete na mateřskou dovolenou z rodičovské dovolené - tj. čekáte druhé (třetí) dítě - platí, že na peněžitou podporu v mateřství máte nárok, pokud na ni nastupujete do 3 let věku prvního (předcházejícího) dítěte. Pokud na mateřskou nastupujete po uplynutí delšího období a v mezičase jste nepracovala (neplatila 270 dnů nemocenské pojištění), nárok na proplácení mateřské nemáte a pobíráte rovnou rodičovský příspěvek.

 

 

Rodičovský příspěvek od 1.1.2008 je nový systém čerpání rodičovské dovolené. Lze čerpat rychlou, klasickou či pomalou verzi. Více viz Změny v čerpání rodičovské dovolené.

dítě může navštěvovat i jesle či školku v povoleném rozsahu. (dítě mladší 3 let po dobu maximálně 5 dnů v měsíci, dítě starší 3 let v rozsahu maximálně 4 hodiny denně) 

Přivýdělek při rodičovském příspěvku není omezen.

Rodičovský příspěvek lze pobírat vždy jen na jedno dítě.

 


Novela zákoníku práce umožňuje, aby rodičovskou dovolenou čerpali oba rodiče. Nárok na rodičovský příspěvek však vzniká jen jednomu z nich.

 


Po porodu si můžete zažádat ještě o "porodné" - což je jednorázová dávka - a o její čerpání lze zažádat do 1 roku od porodu. Později nárok zaniká.

 


V závěru se musím přiznat, že můj vztah ke všem úřadům je, jemně řečeno, vlažný a pokud mi dá někdo na výběr vyplnit formulář a jít s ním na sociálku nebo složit vagon uhlí, běžím okamžitě pro lopatu. Ale abych úřednicím nekřivdila, už jsem měla i štěstí a narazila na pár usměvavých a ochotných poradit. Vám všem, které papírování čeká, radím vyzbrojit se nekonečnou trpělivostí a vytrvale se ptát dokud nebudete mít úplně jasno. Bohužel už se mi stalo, že co úřednice, to jiná informace :-( Každopádně přeji hodně štěstí!

Změny v systému vyplácení rodičovské dovolené najdete zde: /clanky/zmeny-v-cerpani-rodicovske-dovolene


Pokud se někdo z vás v dané problematice dobře orientuje a zodpoví případné dotazy v komentářích, budu vám moc vděčná.

Pokud jste zde nenašli odpověď na váš dotaz a potřebujete poradit v konkrétní situaci, doporučuji vám tuto poradnu : http://www.penize.cz/29259-socialni-problematika

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Přivýdělek

(Nina, 27. 3. 2007 9:22)
Po třetím roce na mateřské dovolené se vracím do práce abych o ni nepřišla,dítě mi ve školce plače,pro zaměstnavatele budu pracovat 4-5hod. denně,mohu pobírat ještě mateřskou?
DOTAZ

(Andrea, 26. 3. 2007 15:07)

Dobrý den.Mám syna kterému budou v dubnu 3 roky. Po prázdninách bychom chtěli druhé,ale to by se narodilo kdy už nebudu pobírat rodičovský příspěvek.Jak je to s penězmi po 4 roku?Z čeho se vypočítávájí atd?Do práce se vracet nebudu,protože semnou ukončili pracovní poměr.

dotaz

(MONIKA, 24. 3. 2007 12:13)

jsem na učilišti a chybí mi dodělat 3.ročník.před tímto ročníkem porodím dítě.může si za mne mateřskou dovolenou vzít má matka?děkuji za odpověd monika

Dotaz o porodnem a materske

(Hana, 23. 3. 2007 3:10)

Chtela bych se informovat, jestli mam narok na porodne, pokud jsem nerodila na uzemi Ceske republiky.
A dale jestli muzu pozadat o materskou pokud jsem 8 let zila v zahranici a po skonceni studia v Ceske Republice nepracovala.
Mnohokrat dekuji.

Hana

hanka_21@hotmail.com

rodičovská/mateřská?

(Míša, 22. 3. 2007 20:21)

Dobrý den,prosím o radu,jsem na rd,která končí 11/6 což jsou 3 roky věku dítěte.Zjistila jsem,že jsem těhotná,takže nebudu moci nastoupit,co s tím?samozřejmě bych chtěla raději pobírat nemocenskou nebo mateřskou než rodičovák,ten je nižší.mám nárok na nemocenskou/mateřskou?mám ukončit rodičovskou?máte někdo typ?děkuju.

Mateřská

(Verča, 22. 3. 2007 7:23)

čauky, prosím o radu. V září čekám první miminko a když už teď zůstanu doma, výše mateřské se mi bude vypočítávat z doby než zůstanu doma nebo z doby než nastoupím na mateřskou (tzn. i z nemocenské)?

Invalidní důchod a mateřská dovolená

(Lenka, 22. 3. 2007 7:12)

Mám invalidní důchod a v květnu se mi má narodit dítě.Budu pobírat mateřskou dovolenou současně s invalidním důchdem ,nebo až rodičovský příspěvek po narození dítěte.

Rodičovský príspevok pre občana SR v ČR

(Ludmila, 21. 3. 2007 19:36)

Rada by som sa informovala na skúsenosti a hlavne časové obdobie od podania žiadosti k vyplácaniu príspevku v ČR slovenskými mamičkami. Osobne som podala žiadosť pred pol rokom a ešte som nevidela ani korunu !!! Vraj bol zaslaný dokument E114 na slovensko a čaká sa na slovenskú stranu .... tak neviem či sa dočkám . Má niekto odpoveď nato ako by som mala postupovať. ďakujem

Lze pobírat rovnou rodičovský příspěvek

(Martina, 21. 3. 2007 10:01)

Pracuji jako OSVČ a neúčastním se nemocenského pojištění v rámci sociálního. Jsem v 6. měsíci. Vzhledem k tomu, že nemám nárok na PPM, mohu ihned po porodu žádat o rodičovský příspěvek?

re: zaměstnavatel

(Patt, 16. 3. 2007 21:22)

Pokud je zaměstnavatel vaší manželky tzv. velká organizace (nad 25 zaměstnanců) - bude dostávat PPM přímo od něho (přes něho). Pokud by byl malá organizace, PPM vyplácí Česká správu soc. zabezpečení. Každopádně pokud vaše manželka dle plánu otěhotní, nárok na PPM mít bude :-)

zpětně

(Patt, 16. 3. 2007 21:13)

každopádně si tam co nejdřív zajděte - Nevím, jak vám to přesně vychází datumově - Nárok na výplatu dávek zaniká uplynutím 3 měsíců ode dne, za který dávky náleží. Nahlaste se a proplatí vám ty 3 dávky zpětně. Když se nahlásíte za půl roku, dostanete zase jen 3 dávky (a 3 vám propadnou) takže šupem co nejdřív na sociálku.

zaměstnavatel

(Karel, 16. 3. 2007 21:05)

Jenom sem tak tady četl, že mateřskou platí zaměstnavatel, ale manželka ma smlouvu se zaměstnavatelem na 2 roky (pracuje v rámci projektu na Dohodu o provedení činnosti). I když se počítá s pokračováním projektu, co kdyby nepokračoval.Dítě plánujeme právě na červen 2008 (což je cca doba platnosti dohody) a to bude mateřskou platit ten zaměstnavatel i když tam vlastně už nebude pracovat? Sice nepěchá, ale rád bych se ujistil, že se vlastně nic neděje :-) Dík, Manžel

Ještě jednou

(Marcela, 16. 3. 2007 20:43)

Teď mi došlo, že už to je více než 3 měsíce. Ta řádná dovolená tam asi nehraje žádnou roli. Co mám dělat?

Doplnění k předchozímu dotazu

(Marcela, 16. 3. 2007 20:32)

Děkuji za rychlou odpověď. Teď jsem se mrkla do papírů a zjistila jsem, že 18.1. mi skončila řádná dovolená, o kterou jsem žádala po skončení mateřské dovolené (13.12.). V pondělí to tedy budou 2 měsíce, co jsem měla být na rodičovském příspěvku. Nejde to i 3 měsíce zpetně? Prolistovala jsem starší časopis Miminko a tam píší, že 3 měsíce zpetně, ale časopis je z minulého roku. Mockrát děkuji.

Marcelo,

(Patt, 16. 3. 2007 20:13)

jde to i 2 měsíce zpětně - takže se co nejdřív nahlaste na rodičák a oni vám to doplatí.

Rodičovský příspěvek

(Marcela, 16. 3. 2007 19:54)

Chtěla bych se zeptat, zda je možné žádat o rodičovský příspěvek i zpětně.Úplně mi to totiž vypadlo z hlavy a dnes jsem zjistila, že mateřská mi skončila skoro před 2 měsíci.Děkuji.

MD 37 týdnů i pro osamělé

(Zuzana, 16. 3. 2007 15:57)

Chci opravit chybný názor, že v souvislosti s platností nového ZP od 1/1/2007 mají nárok na prodlouženou MD na 37 týdnů pouze vícerodičky a již ne osamělé. Jsem těhotná a zároveň jsem ovdověla. Sháněla jsem info všude, nakonec mám černé na bílém přímo od ČSSZ, že mi bude vyplácena MD 37 týdnů, protože se odsunula platnost nového zákona o nemocenské o rok (a dávky MD jdou z nemocenské). Dejte si pozor, spousta úředníků i mzdovek v tom má zmatek, tak byste zbytečně přišly o 9 týdnů MD navíc. Tzn. nemůže se brát pouze ZP, když v některých paragrafech je vázán na další zákony.

MD 3

(Zuzana, 16. 3. 2007 15:52)

RODICOVSKY PRISPEVEK

(JANKA, 15. 3. 2007 22:33)

Dobry vecer chcem sa opytat som slovenka pracovala som u vas v ceskej republike poberala som matersku a momentalne poberam rodicovsky prisevok na slovensku a vy mi doplacete len rozdiel chcem sa opytat ako tj z vyplacanim ku ktoremu v mesiaci a uz dva mesiace som nedostola nic je to len urcity cas ktory mi vy vyplacate alebo tj cele 3 r dietata pokial sa ja on staram sama doma mohliy by ste mi to vysvetlit poprosim vas o odpoved na email 1jaja@azet.sk

Mateřská v ČR po rodičovské na SR

(Nika, 13. 3. 2007 23:05)

Dobrý den, měla bych následující dotaz. Jsem na MD s 2,5 letým dítetem. Bydlím ted na Slovensku a vzhledem na to,že jsem tu před nástupem na MD pracovala,pobírám ji tady ve SR. Momentálně jsem těhotná a 4.7 mám termín porodu. Trvalý pobyt mam v ČR,ale i tady- na cizinecké policii mi řekli,že to tak muže být. Slyšela jsem,že mám nárok na mateřskou v ČR. Už jsem si to v ČR na sociálce začala zjišťovat,ale trvá to už tři měsíce a pořádně ještě nic nevím. Vypadá to,že bych měla nárok na rodičovský příspěvek i na porodné,jen nevím, co si kde vyřídit a jak je to s mateřskou. Budu mít nárok i když porodím na Slovensku? Uřednice mi řekla,že ano,jen to bude víc papírování. Předem děkuji za odpověď.


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117

následující »